Bevezető

Honlapunk a trsztenai (szl. Trstená) Trstensky család családtörténetének szenteli sorait, figyelemmel követve azt a kezdetektől napjainkig.

A hagyományok szerint a család kisnemesi gyökerekkel rendelkezik. Egynémely történelmi mű tudni véli, hogy a családból a trsztenai soltészokat választották.

A sors fintora, hogy az első teljes értékű történelmi adat a New Yorki Ellis Island múzeumának látogatása alkalmával került elő 1999-ben. Az itteni kikötőn keresztül az egész világ milliói települtek az USA-ba. A jelzett látogatás alkalmával egyéb adatok mellett arra is fény derült, hogy a család 1638-ban, Trstensky András (Andreas) és utódai révén, III. Ferdinándtól nemesi előjogokat és címerhasználati jogot nyert.

Talán a véletlen további (ránk nézve szerencsés) egybeesésének köszönhetően a bratislavai Carlton Hotelben székel a szlovákiai Historical Research Centrum Slovakia, amellyel Denis Pongrácz úr is együttműködik. Az itt található és a mellékletekben közölt családtörténeti dokumentációs anyag fellelését, összegyűjtését, valamint a család történetének feldolgozását neki köszönhetjük.

III, Ferdinánd császár képe Az eredetileg soltészi jogkörökkel bíró család tagjai, III. Ferdinánd általi nemesítésüket követően, az Árva megyei nemesség sorai közé lettek felvéve.

Az oldalainkon fellelhető dokumentumok azon családtörténeti források köréből kerültek ki, amelyek az elmúlt évtizedekben nem tartoztak (tartozhattak) a hozzáértők figyelmének központjába. Szerencsére az utóbbi évek során ebben is változásokat tapasztalhatunk és megállapíthatjuk, hogy a szakembereken kívül az amatőr kutatók is egyre többet érdeklődnek irántuk.

A végzett kutatások eredményeit mozaikszerűen publikáljuk, szándékosan kerülve az események kronológiai láncolatát. Így egymást váltogatva jelennek meg általánosabb, 17. század-eleji (azaz a Trstensky család nemesítésével egyidejű) európai és összmagyarországi politikai történéseket taglaló fejezetek, illetve Árva megyéhez és nemes családjaihoz szorosan kapcsolódó részek. Ez utóbbiak természetesen az ismert családtagokról is konkrét tényeket nyújtanak. A munka tartalma azonban ezzel korántsem merül ki.

Genealógiai összefüggések kutatásán kívül a szező hatványozottan foglalkozott a család származásának kérdésével is. Arra a következtetésre jutott, hogy a – minden bizonnyal a sziléziai Einseidel községből származó – Hertel család által 1371-ben alapított Trsztena lokátorainak leszármazottjai lehetnek.

A szerző ezen kívül megkülönböztetett figyelmet szentelt Trsztena örökös bírói szerepének megfelelő, soltészi tisztjével összefüggő jogkörök elemzésének, illetve az ezzel kapcsolatos előjogok fokozatos újkori térvesztésének. Nyomon követi a család mindenkori vagyonjogi helyzetének alakulását és egyben megismertet az árvai uradalommal szembeni kötelezettségeikkel is. A családtörténet újabb, a nemesítésétől napjainkig tartó része külön fejezetként került feldolgozásra. A kutatási eredmények ismertetésén túl a családi címeres nemeslevél elemzésével is foglalkozik, ennek eredeti átirata, illetve fordítása a mellékletek közt megtalálható. Hasonlóképen elemzi az újabb-kori dokumentumokat, amelyek alapján rámutat az eddig publikált ismeretektől való eltérésekre. A szerző kiemelten kezeli Viktor Trstenský személyét, akinek hányattatott sorsa a szocialista rendszernek az egyház képviselőivel szemben való fellépését tükrözi. Külön alfejezeteket szentel az Abaffy és Dedinszky (Dedinský) rokon-családoknak. Jelen mű elengedhetetlen és alapvető részét képezik az itt megtalálható képmellékletek, amelyek illusztrativitásukon túl tartalmukkal teszik azt teljessé.

Itt szeretnénk megkérni családnevünk mindazon viselőit, akik a birtokukban levő dokumentumokkal, vagy tudásukkal az általunk közzé tetteket a jövőben bővíteni, illetve pontosítani tudnák, hogy jelentkezzenek az alábbi címen: mikulas.trstensky@azc.sk.

Örömmel vesszük, ha a trsztennai Trstensky család további leszármazottjai is kísérletet tesznek majd az itt publikált családfával való kötődésük kimutatására. Amennyiben a nemes Trstensky családhoz való genealógiai kapcsolatuk kimutathatóvá válik, a történelmi birodalmi- és magyar jogrend szerinti nemesi cím erényeinek méltó viselőivé válhatnak.

A családfa bárminemű, konkrét családtagok, rokonok neveivel, adataival való bővítését szintén köszönettel vesszük. Kérésünk természetesen azokra is vonatkozik, akik az idők folyamán vezetéknevük megváltoztatásához folyamodtak. Csak példaként említjük, hogy tudomásunk szerint az USA-ban egyes Trstensky-leszármazottak nevüket Tersten-re változtatták. Hasonlóképpen azt is el tudjuk képzelni, hogy a mai magyarországi rokonaink közt esetleg magyarosított, Nádasdy vezetéknevet viselők is előfordulhatnak.

Minden Trstensky-családtag rendelkezésére bocsátjuk honlapunk Néhány Trstensky-családbeli életrajza,című fejezetét, hogy családjaik egyes tagjairól életrajzi adatokat, fényképeket, de akár leszármazási táblákat is megjelentethessenek.

Honlapunk Denis Pongrácz Trstensky családnak szentelt, nyomtatásban megjelent műve alapján került feldolgozásra. Az itt közzé tett szakszövegek, fordítások, illusztrációk, fényképfelvételek szerzői joga őt illeti. Az ettől eltérő kivételeket külön feltüntetjük.

A tisztelt olvasó esetleges érdeklődése esetén a szerző az alábbi címen érhető el:

denispongracz@chello.sk
mash@chello.sk