Úvod

Stránky, ktoré sa Vám otvorili sa zaoberajú zmapovaním dejín rodu Trstenský z Trstenej od jeho počiatkov až do súčasnosti.

V rodine Trstenských sa tradovalo, že rod Trstenský má zemiansky pôvod. V niektorých historických publikácia sme sa napríklad mohli dočítať, že z rodiny Trstenských sa v Trstenej volil šoltýs.

Paradoxom je, že skutočne ucelená informácia o rode Trstenských (ktorá bola tou iskrou na začiatku), sa našla v roku 1999 pri návšteve Ellis Island v New Yorku v múzeu prisťahovalectva. Cez tento prístav pricestovali do USA milióny prisťahovalcov z celého sveta. Okrem iného tam bolo uverejnené, že Ferdinand III. v roku 1638 udelil Andrejovi (Andreas) Trstenskému, jeho potomkom a jeho súrodencom šľachtické práva s právom používať erb.

Ďalšia náhoda chcela, že v Bratislave v hoteli Carlton má sídlo Historical Research Centrum Slovakia, s ktorým spolupracuje pán Denis Pongrácz. A práve jemu sa podarilo zhromaždiť dokumentačný materiál, ktorým zdokumentoval vývoj a históriu rodu Trstenských. Vďaka nemu sa podarilo nájsť dokumenty, ktoré sú uvedené v prílohách.

Pôvodne šoltýsky rod Trstenských z Trstenej povýšil do šľachtického stavu Ferdinand III. Habsburský v roku 1638 a príslušníci rodu Trstenský sa následne stali členmi oravskej šľachtickej komunity.

V dokumentoch predložených čitateľom na tejto internetovej stránke ide o typ rodových informácií, ktorý v posledných desaťročiach len živoril a nebol oň výraznejší profesionálny záujem, ale ktorý sa postupne dostáva do sféry záujmu nielen profesionálnych výskumníkov, ale aj príslušníkov jednotlivých rodov.

Práca je koncipovaná tak, že sa zámerne vyhýba chronologickému popisu udalostí a preto svojou štruktúrou pripomína skôr mozaiku. Striedajú sa v nej všeobecnejšie koncipované kapitoly venované politickej situácii v Európe a Uhorsku v prvej polovici 17. storočia, kedy bol rod Trstenský nobilitovaný, dejinám Oravy a jej šľachtickým rodov s celkom konkrétnym pohľadom na jednotlivých bližšie známych príslušníkov rodu. Na základe podrobného výskumu matrík a zachovaného archívneho materiálu (komplexne) genealogicky spracoval dodnes žijúcu priamu líniu rodu. Týmto však obsah práce nie je vyčerpaný.

Okrem genealogického výskumu autor položil dôraz na zmapovanie pôvodu (koreňov) rodu, pričom prichádza k  záveru, že ide pravdepodobne o potomkov pôvodných lokátorov Trstenej, ktorú v roku 1371 založil pôvodom sliezsky rod Hertel (pravdepodobne pochádzajúci zo sliezskej osady Einseidel).

Pomerne podrobne sa venuje aj právnemu postaveniu šoltýsov (dedičných richtárov) v Trstenej a postupného odbúravaniu ich práv v novoveku. Venuje sa majetkovým pomerom rodu a konkrétne vymenúva ich povinnosti voči Oravskému hradnému panstvu. Samostatne je spracované mladšie obdobie od získania šľachtického titulu až do súčasnosti. Osobitný dôraz sa autor snažil upriamiť na osobu Viktora Trstenského, významného, literárne činného cirkevného hodnostára, ktorého neľahký a pohnutý osud v čase socializmu je reálnym odrazom tohto obdobia. Autor, okrem prezentácie výsledkov vlastného genealogického výskumu, analyzuje aj armálnu listinu, ktorá je v prílohe uvedená v origináli aj v slovenskom preklade. Venuje sa aj analýze mladšieho materiálu a zaznamenáva zistené odlišnosti. Samostatnými podkapitolami sú údaje o spríbuznených rodoch Abaffy a Dedinský (Dedinszky). Výraznou časťou práce je bohatá obrazová príloha, ktorá nemá len ilustratívnu podobu ale funkčne dopĺňa text.

Zároveň by sme chceli poprosiť všetkých nositeľov tohto priezviska, aby v prípade, ak majú nejaké dokumenty, alebo si pamätajú iné skutočnosti a údaje, ktoré by mohli prípadne v budúcnosti rozšíriť a doplniť túto publikáciu, aby sa obrátili na e-mailovú adresu: mikulas@trstensky.sk.

Budeme radi, ak sa pokúsia aj ďalší potomkovia rodu Trstenských z Trstenej napojiť na rodostrom uverejnený na tejto internetovej stránke. Ak sa preukáže ich napojenie šľachtický rod Trstenských z Trstenej, majú podľa starého Ríšskeho a Uhorského právo používať šľachtický titul.

Tak isto budeme vďační za ďalšie údaje, ktorými sa bude môcť rodostrom rodu doplniť o ďalšie mená. Zároveň sa uvedená prosba týka aj ďalších príslušníkov rodu, ktorí si zmenili priezvisko. Napr. podľa našich informácií si niektorí Trstenskí v USA zmenili priezvisko na Tersten. Iní, ktorí sa presťahovali na územie terajšieho Maďarska, sa možno premenovali na Nádásdy.

Príslušníkom rodu Trstenský ponúkame v časti Životopisy niektorých príslušníkov rodu Trstenský, aby zverejnili životopisy, fotografie a rodostromy svojich rodinných príslušníkov.

Prezentovaná stránka WWW je z publikácie o rode Trstenských z Trstenej ktorej autorom je Denis Pongrácz. Autorské práva k textu, prekladom, kresbám a fotografiám uvedených na tejto WWW stránke (ak nie je uvedené inak) má Denis Pongrácz.

V prípade záujmu je možné ho kontaktovať na adrese: denispongracz@chello.sk
mash@chello.sk