Konferencie, prezentácie a iné informácie

Konferencia Erbové listiny (19. až 20. októbra 2005)

Konferencia Erbové listiny (19. až 20. októbra 2005)

Prezentácia knihy X Storočí Rodu Máriássy (16. mája 2006)

Prezentácia knihy X Storočí Rodu Máriássy (16. mája 2006)

Pán Barón Peter Máriássy, fotografia 2006Prvá strana z knihy X Storočí Rodu Máriássy

V Bratislave sa konala dňa 16. mája 2006 v hoteli Carlton prezentácia knihy „X Storočí Rodu Máriássy“, ktorú napísal pán Barón Peter Máriássy CHD. Na prezentácii sa zúčastnila a akciu podporila Jeho C.K. Výsosť Arcivojvoda Michael von Habsburg-Lothringen. Arcivojvoda Michael Habsburg a pán gróf Denis Pongrácz, fotografia 2006

Na prezentáciu prišli napr. Barón Ján Máriássy CHD, Barón János Gudenus CHD, N. Arpád de Tarnóczy CHD, Peter Mikulášik CDN, N. Peter Závodský de Eadem (org.), N. Jozef Žiak de Genere Kosztolányi, N. Tibor Németh, Matej Kasanický, N. Rudolf von Rakovszky, N. Štefan Bohuš de Beharfalva, N. Štefan Domonkoš, N. Karol Kállay, N.Karol Csiffáry, N. Albert Lisý, N. Zuzana Bartoň-Almássy, N. Barbora Bartoň, N. Vladimír Libant de Ada, N. František Nozdrovický de Eadem, N. Helga Bakičová, N. Lenka Suchoňová, N. Ladislav Venžík, N. Petrovičová, N. Hollényi, N. Miloš Soboňa, N. Mikuláš Trstenský, N. Róbetr Póor.

Účastníci prezentácie knihy, fotografia 2006Arcivojvoda Michael Habsburg a Mikuláš Trstenský, fotografia 2006Mikuláš Trstenský s knihou, fotografia 2006Barón Mariássy, pán Trstenský a pán Poór

Oslavy 100. výročia narodenia Pápežského preláta Viktora Trstenského (2008)

Oslavy 100. výročia narodenia Pápežského preláta Viktora Trstenského (2008)

V dňoch 28. až 29. marca 2008 sa uskutočnilo v Trstenej dvojdňové podujatie pri príležitosti „100. výročia narodenia Mons. Viktora Trstenského“, ktoré vyvrcholilo v sobotu 29. marca 2008.
Celý program bol reťazcom prejavov hlbokej úcty, uznania, obdivu a vďaky k trstenskému rodákovi, ktorý sa zaslúžených pôct dožil, žiaľ, až na sklonku života.

 

Program dňa 28. marca 2008 (piatok)

Mesto Trstená a Teologická fakulta TU v Trnave v spolupráci, s farnosťou mesta Trstená a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety usporiadala dňa 28. marca 2008 pri príležitosti 100. výročia narodenia Mons. V. Trstenského odborný seminár na tému Viktor Trstenský a jeho doba.

 

Odborný seminár Viktor Trstenský a jeho doba  dňa 28.3.2008 (piatok)

Miesto konania: Sála Domu kultúry v Trstenej
Program:  8.45       Privítanie účastníkov
9.00       Príhovor primátora mesta Trstená Ing. Jozefa Ďubjaka
Prvý blok referátov
Referát prof. Dr. Františka Dlugoša
Referát Dr. Márie Šimkovej
Referát Dr. Ľuboslava Hromjaka
Referát prof. Dr. Emílie Hrabovec
10.45     Diskusia
11.15     Prestávka
11.30     Druhý blok referátov
Referát doc. Dr. Juraja Dolinského
Referát Dr. Františka Trstenského
Referát doc. Dr. Márie Bielovej
Referát Denisa Pongrácza
12.45     Diskusia
13.15     Záver seminára

Plagát propagujúci oslavy „100. výročia narodenia Mons. Viktora Trstenského“ v Trstenej)

Na seminári odzneli tieto príspevky:

 1. Dekan teologickej fakulty Trnavskej univerzity Juraj Dolinský,
 2. Vedúci katedry politológie filozofickej fakulty  Trnavskej univerzity Milan Katuninec,
 3. Mária Šimková zo Slovenskej akadémie vied,
 4. Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., fotografia marec 2008František Trstenský z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
 5. Mária Bielová z Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave,
 6. Ľuboslav Hromjak z filozofickej fakulty Trnavskej univerzity,
 7. Denis Pongrácz – autor odborných publikácií z oblasti genealógie a heraldiky.
  Denis Pongrácz, fotografia marec 2008 Pán Denis Pongrácz a pán farár ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec

 

 

Dome kultúry tiež inštalovali výstavu, zloženú z predmetov a fotografií zo života Trstenského a v náklade 3 500 kusov vydali publikáciu „Spomienky na monsignora“.
Pohľad na výstavku z pozostalosti Msgr.V.Trstenského, foto marec 2008 Pohľad na veci Msgr.V.Trstenského, foto marec 2008

 

 

Program dňa 29. marca 2008 (sobota)

Na  cintoríne pri SAD účastníci položili vence na hrob Msgr. Viktora Trstenského a pomodlili sa.
Kladenie vencov na hrob Msgr.V.Trstenského dňa 29.3.2008 Modlitba nad hrobom Msgr. V.Trstenského dňa 29.3.2008 Príprava hrobu Msgr.V.Trstenského na kladenie vencov 28.3.2008

 

 

Slávnostná omša (9.00 hod.)

Program osláv v Trstenej vyvrcholil slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Martina  v Trstenej. Hlavným celebrantom bol Msgr. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup.
Msgr. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, marec 2008 Sv. omša v Trstenej, marec 2008

 

 

Sv. omša  v Trstenej a portrét Msgr. V. Trstenského, marec 2008Na Sv. omši spieval chrámový zbor Martinus spolu so zbormi z Tvrdošína a Nižnej.

 

 

Odhalenie pamätnej tabule (cca 10.30 hod.)

Pohľad na zhromaždenie pred domom Msgr. V. TrstenskéhoPo sv. omši zamieril sprievod k jeho rodnému domu. Vo chvíli, keď zaznel chorál „Kto za pravdu horí“ v podaní Hornooravského miešaného speváckeho zboru a dychovej hudby Oravanka, už nebolo jednoduché v mohutnom dave identifikovať všetkých „cezpoľných“ účastníkov. Zazreli sme medzi nimi predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára s manželkou, poslankyňu NR SR Vieru Mazúrovú a autora pamätnej tabule Hieronýma Balka.
Príhovor primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka. 29.3.2008Ďalšie dve delegácie predstavil v uvítacom prejave primátor Trstenej Jozef  Ďubjak: jednu tvorili farníci zo Starej Ľubovne a druhú farníci z Dolného Kubína vedení pánom dekanom Ľubomírom Pekarčíkom.
Pamätná tabuľa na dome Msgr. V Trstenského, autor pán  H. BalkoPamätnú tabuľu spoločne odhalili spišský diecézny biskup František Tondra a žilinský župan Juraj Blanár. Dvojica aktérov už svojím zložením ako keby pripomínala, že život a dielo Mons. Trstenského si zasluhuje uznanie nielen u katolíckej pospolitosti, ale aj u predstaviteľov verejnej správy. Táto skutočnosť je mimo akejkoľvek polemiky. „Bolo z neho cítiť neskutočnú vieru, ktorú v sebe mal, presvedčenie v kresťanské a morálne hodnoty, ktoré plným priehrštím rozdával,“ zaspomínal si dnes na osobnú skúsenosť zo stretnutia s Trstenským predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Výstavka z diela Msgr. Viktora Trstenského, marec 2008V diele Nemohol som mlčať podľa neho vyjadril prístup k životu, ktorý má čo povedať aj dnešným ľuďom „Lebo to nie je len o tom, bojovať za pravdu a svoje presvedčenie, ale aj o tom, aby sme neboli ľahostajní k spoločenskému životu Sme ľudia, a musíme si vážiť jeden druhého,“ dodal pán Blanár.
Stačí si pripomenúť, že Mons. Viktor Trstenský dávno predtým, ako sa stal pápežským prelátom, bol strávil skoro 8 rokov v žalároch a pracovných táboroch. Keď sa konečne mohol vrátiť k pastorácii, nebral ohľady na vlastnú bezpečnosť. Vo svojich listoch ústavným predstaviteľom obhajoval občianske práva a upozorňoval na deformácie v spoločenskom živote a politickom vývoji. Aj v tom je jeho veľkosť.
Autorom pamätnej tabule je Hieroným Balko, ktorý predložil tri výtvarné návrhy na pamätnú tabuľu. Komisia vybrala návrh zobrazujúci v reliéfe hlavu Viktora Trstenského, v pozadí s motívom väzenských mreží. Vyhotovená je zo syntetického kameňa pieskovcovej farby s možnosťou zlátenia niektorých častí. Pamätná tabuľa bola umiestnená na dome Msgr. Viktora Trstenského.
Ján Trstenský pod pamätnou tabuľou Mikuláš, Mikuláš, Dušan Trstenskí, marec 2008

 

 

Slávnostná akadémia (cca 11.00 hod.)

Počas akadémie bola videoprojekcia fotografií, filmov so zábermi zo života Viktora Trstenského, spevy chrámového zboru Martinus spolu s chrámovými zbormi z Tvrdošína a Nižnej a výpovede a spomienky priateľov a súčasníkov Viktora Trstenského.
Akadémia v marci 2008 Príhovor pána župana Juraja Blanára na akadémii, marec 2008

 

 

Slovenská pošta vydala pri tejto príležitosti poštovú pečiatku.

 

Recepcia (cca 13.00 hod.)

Po skončení akadémie sa uskutočnila recepcia pre zúčastnených.
Zápis do Pamätnej knihy Msgr. prof. ThDr. František Tondra 29.3.2008 Podpisy v Pamätnej knihe 29.3.2008Zápis do Pamätnej knihy doc. ThDr. František Trstenský 29.3.2008 Pán župan Juraj Blanár v diskusii s účastníkmi podujatia

 

 

Publikácia

Pamätná publikácia obsahuje spomienky a príbehy zo života Viktora Trstenského, fotografie, príhovory. Úvodné slovo napísal pán dekan Michal Tondra. Vydaná bola k dňu 100. výročia Trstenského narodenia.

(Použité podklady a materiály: Pavel Abraham ORAVA 7.4.2008, Sita)

 

Na záver citujeme obľúbené motto Msgr. Viktora Trstenského:

Nohami chodiť po zemi, rukami sa držať neba.
Časné veci užívajme, a na večné pamätajme.

Výskum krypty pod kostolom sv. Martina v Trstenej(2009)

Výskum krypty pod kostolom sv. Martina v Trstenej(2009)

Kostol sv. Martina v Trstenej, fotografia 28.4.2009Pán Denis Pongrácz sa domnieval, že krypta pod kostolom sv. Martina v Trstenej by mohla byť ďalším miestom, kde by sme mohli získať informácie o histórii Trstenej, rodov žijúcich v Trstenej, a aj rodu Trstenský. Uvedený názor podporili aj predstavitelia Trstenej, najmä pán primátor Ing. Jozef Ďubjak a pán farár ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec.

Na Oravskom hrade otvorili stálu expozíciu zemianstva(2009)

Na Oravskom hrade otvorili stálu expozíciu zemianstva(2009)

Oravský hrad, fotografia 2009Dňa 27. júna 2009 na Oravskom hrade v obci Oravský Podzámok slávnostne otvorili novú stálu expozíciu venovanú miestnemu zemianstvu. Pri tejto príležitosti sa v tamojšom DubovskéhoErby oravských zemianskych rodov paláci (jedna časť Oravského hradu) zišlo viacako 50 potomkov oravských zemianskych rodov. V týchto priestoroch v minulosti pôsobili správcovia oravskej župy. Preto je otvorenie tejto expozície dokumentujúcej spôsob života početnej spoločenskej vrstvy nižšej šľachty, ktorá zohrávala v dôležitú úlohu, veľký kus symboliky, povedala Elena Beňušová, etnografkaUkážka z výstavy, fotografia 2009Pohľad na exponáty výstavy, fotografia 2009Oravského múzea (OM) P. O. Hviezdoslava, ktoré spravuje Oravský hrad. Týmto projektom sme uzatvorili poslednú etapu obnovy hradnej etnografickej expozície. Niektoré jej predchádzajúce časti boli už veľmi zastarané. Ich modernizáciou chceme osloviť nielen našich verných, ale aj úplne nových návštevníkov, dodala riaditeľka OM Mária Jagnešáková.

Erby z Medzihradského zbierky, fotografia 2009Novootvorená expozícia Oravské zemianstvo je vytvorená zo zbierkových fondov OM a obohatená predmetmi z dedičných súkromných zbierok. Spontánna iniciatíva a ústretovosť zo strany súčasných potomkov tunajších zemianskych rodov dodáva tejto expozícii ešte väčšie opodstatnenie, zdôraznila Beňušová (Spracované podľa správy TASR). Zaujímavou časťou expozície sú aj erby oravskej šľachty z Medzihradského zbierky erbov.

Ing. Dušan Trstenský na otvorení expozície, fotografia 2009Medzi zúčastnenými boli za náš rod aj pán Denis Pongrácz a Ing. Dušan Trstenský.

Predmety zo stretnutí rodov, fotografia 2009Príslušníkov nášho rodu potešilo, že medzi exponátmi sú aj dokumenty zo stretnutí rodov Medvecký a Trstenský. Jaroslava a Tereza Trstenská na návšteve výstavy dňa 13.9.2009Potešila nás aj spoločná fotografia príslušníkov rodu zo dňa 27. septembra 2008. Určite každého z nás poteší, ak sa nájde na tejto fotografii počas návštevy Oravského hradu. Je chvályhodné, že tu boli texty v jazyku anglickom.

Uloženie rodovej zástavy rodu Medveckých na Oravskom hrade (31. júla 2010)

Uloženie rodovej zástavy rodu Medveckých na Oravskom hrade (31. júla 2010)

Dňa 31. júla 2010 o 13.00 hod. sa uskutočnilo veľmi zaujímavé podujatie rodu Medveck na Oravskom hrade. Predstavitelia rodu Medvecký prostredníctvom svojej organizácie „Občianskeho združenia Medvedzie” vyniesli na Oravský hrad a uložili v stálej expozícii zemianstva na Oravskom hrade svoju zástavu.

Návšteva príslušníkov rodu Trstenský z USA (Júl 2010)

Návšteva príslušníkov rodu Trstenský z USA (Júl 2010)

(spracovala Veronika Trstenská)

Sestry Christine a Justice Trstensky v Trstenej, Fotografia 20.7.2010, autor Denis Pongra´czV júli 2010 sme mali možnosť sa stretnúť s príslušníčkami rodu Trstenský zo Spojených štátov amerických, z mestečka Flemington, New Jersey.

Slovensko navštívili sestry Christine a Justice Trstensky, ktoré cestovali v lete po Európe. Na pár dní sa zastavili na aj v rodisku ich predkov.

Sestry Justice a Christine Trstensky pri rodovej za´stave v Trstenej, Fotografia 20.7.2010, autor Denis Pongra´czV spolupráci s Denisom Pongráczom a Mikulášom Trstenským sa nám podarilo vytvoriť bohatý program. V Bratislave sme navštívili Staré mesto, Bratislavský hrad a iné pamätihodnosti a vyskúšali tradičnú slovenskú kuchyňu.

Na na´vsˇteve rodiny Trstenskej vo Visˇnˇovom, Fotografia 20.7.2010, autor Denis Pongra´czNa druhý deň sme išli do Trstenej. V Trstenej si prezreli Kostol sv. Martina, odfotografovali sa pri rodovej zástave Trstenských.

Prezreli si mestečko Trstenú a jeho okolie. Veľmi sa im páčila príroda na Orave.
Navštívili aj rodinu Jána Trstenského vo Višňovom pri Žiline.

Pohľad na Liesek, Cˇimhovu´ a v pozadi´ Trstenu´, Fotografia 17.7.2010, autor Denis Pongra´czPre Chriss a Jess Trstensky bolo veľkým zážitkom navštíviť Trstenú a Oravu, kraj, z ktorého pochádzajú ich predkovia.

Na Slovensku sa im páčilo a rady by prišli opäť.

Pečenie vola v Mútnom na Orave (21. až 22. augusta 2010)

Pečenie vola v Mútnom na Orave (21. až 22. augusta 2010)

V dňoch 21. až 22. augusta 2010 sa v obci Mútne na Orave uskutočnili 5. dožinkové slávnosti. Dožinkové slávnosti organizovalo Agro Mútne,s.r.o.
Podujatie bolo veľmi pekne zorganizované a zaujímavé.

Príloha č. 1 Pohľad na časť obce Mútne, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 2 Pozývanie hostí na 5. dožinkové slávnosti, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 3 Pozývanie hostí na 5. dožinkové slávnosti, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz

 

 

My sme sa sústredili najmä na jeden bod týchto dožinkových slávností, a to na pečenie vola.

Príloha č. 4 Štúdium mláťačky, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 5 Dovezenie vola na miesto prípravy, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 6 Vykladanie vola z nákladného auta, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz

 

 

Podľa odhadov živá váha tohto vola bola 600 kg. Čistá váha cca 280 kg. Vzhľadom na potrebu urýchlenia spracovania mäsa z vola sa mäso predpieklo a následne upravilo varením páci.

Príloha č. 7 Upevnenie vola nad budúci oheň, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 8 Zažatie ohňa pod volom, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 9 Opekanie vola nad oheňom, fotografia 22.8.2010, autor Mikuláš Trstenský

 

 

Pečenie vola poznáme napr. pri korunovačných slávnostiach v Bratislave.

Podľa slov pána Štefana Holčíka, tradícia pečenia vola pri príležitosti korunovácie panovníka skutočne v Bratislave kedysi existovala. Zdôraznil však, že posledného vola neupiekli v roku 1741 počas korunovácie Márie Terézie, ale takmer o 100 rokov neskôr v roku 1830 počas korunovácie Ferdinanda V. To potvrdzuje aj dobová rytina, na ktorej je vyobrazené pečenie vola v priekope mestského opevnenia. Štefan Holčík tiež vyvrátil tvrdenie, že prvý kus upečeného mäsa odrezal starosta mesta a ponúkol ho korunovanému panovníkovi. Ten sa totiž podľa historických faktov zúčastnil na hostine v hradnom paláci, a nie na ľudovej veselici pre poddaných.

Príloha č. 10 Dvaja Mikulášovia, fotografia 22.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 11 Mikuláš Trstenský, fotografia 22.8.2010, autor Mikuláš Trstenský  Príloha č. 12 Denis Pongrácz, fotografia 22.8.2010, autor Mikuláš Trstenský Príloha č. 13 Na druhý deň ráno, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 14 Na druhý deň ráno, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz  Príloha č. 15 Orezávanie opečených častí, fotografia 21.8.2010, autor Denis Pongrácz Príloha č. 16 Výsledok pečenia, fotografia 22.8.2010, autor Mikuláš Trstenský

Stretnutie potomkov oravskej šľachty, ich hostí a priateľov na Oravskom hrade (21. augusta 2011)

Stretnutie potomkov oravskej šľachty, ich hostí a priateľov na Oravskom hrade (21. augusta 2011)

Erb Oravskej stoliceDňa 21. augusta 2011 v nedeľu sa na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku organizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne peknú akciu „Deň šľachty na Oravskom hrade“.

Pani riaditeľka Oravského múzea Dr. Mária Jagnešáková sa ešte pred touto akciou stretla s potomkami oravských šľachtických rodov a s ich priateľmi (Mgr. Anna Čelková, Daniel Kacír, Ing. Ján Medvecký, JUDr. Mikuláš Trstenský), ponúkla im participáciu na tomto podujatí. Výsledkom je aj účasť potomkov týchto rodov a ich priateľov na tomto peknom podujatí.

Prezentácia účastníkov podujatiaV uvedený deň sa potomkovia a priatelia oravskej šľachty sa zišli doobeda pod Oravským hradom.Odznak u?c?astni?kov stretnutiaÚčastníkom podujatia bol pripnutý odznak s erbom Oravskej stolice a s nápisom „Stretnutie potomkov oravskej šľachty.

Zhromažďovanie sa účastníkov podujatiaÚčastníci podujatia sa zhromaždili pod hradom.Zhromažďovanie sa účastníkov podujatia Sprievod účastníkov sa vydal o 13.00 hod. smerom na nádvorie Oravského hradu. Na čele sprievodu išiel bubeník, ktorý bubnovaním informoval prítomných o podujatí.
Za ním bola nesená stoličná zástava Oravy, erb Oravskej stolice a erby vybraných oravských rodov.

Po presunutí sa na nádvorie Oravského hradu účastníci zaujali miesta a čakali na ukážku zasadania stoličnej kongregácie(Príloha č. 8 Pohľad na účastníkov podujatia).

Pohľad na účastníkov podujatia   Pohľad na účastníkov podujatia   Pohľad na účastníkov podujatia

 

 

Mgr. Iveta Florekova? - historik, za?stupkyn?a riaditel?kyCelé podujatie otvorila Mgr. Iveta Florekova? – historik, za?stupkyn?a riaditel?ky.

Otvorenie Zasadnutia Oravskej kongregácieZasadnutie Oravskej kongrekácie po svojom príchode otvoril palatín Juraja Turzo (Jozef Strapec) a župan Oravskej stolice, ktorý prítomných členov stoličnej kongregácie privítal na zasadaní.

Pani PhDr. Elene BeňušováStručná charakteristiku vzniku a vývinu šľachty na Orave predniesla pani PhDr. Elena Beňušová. Stručne predstavila aj tieto šľachtické rody:
1. Abafi (Abaffy), 2. Bencúr (Benczúr), 3. Bernolák – Slanický (Bernollak), 4. Čaplovič (Csaplovicz), 5. Klinovský (Klinovszky Lokcsánszky),Predstavovanie rodov 6. Kubíni (Kubínyi), 7. Matejčík (Matejcsik), 8. Medvecký (Medveczky), 9. Medzihradský (Medzihradszky), 10. Meško (Mesko), 11. Orság Gazda (Gazda – Országh), 12. Revický (Reviczky), 13. Smrečiansky (Szmrecsányi), 14. Trstenský (Trsztyenszky), 15. Zmeškal (Zmeskal).

Pisár číta kráľovskú listinuHistorický vstup približujúci prvú donáciu na Orave – Revišné, prečítal pisár kongregácie. Znenie kráľovskej listiny, ktorou kráľ daroval spomínanú zem Chotimírovi:

„Ladislav, v Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Galie, Lodomerie a Kumánska (Hungaria, Dalmatia, Croatia, Rama, Seruia, Gallia. Lodomeria, Comania), všetkým oddaným Kristovi, prítomným, rovnako i budúcim, ktorí nazrú do prítomného listu, všetkým Spásu v Spasiteľovi. Chceme dať na všeobecnú známosť obsahom prítomného listu, že Hocimír žiadal, aby sme mu dali do užívania nejakú čiastku zeme dvoch popluží, volanú Revišné, ktorá sa nachádza na Orave, aby sa pripomenula smrť jeho syna. Ale pretože nám nebolo známe, ako sa to má v skutočnosti s tou zemou, prikázali sme poverujúcou listinou nášmu milovanému a vernému Michalovi, grófovi zo Zvolena (Michael de Zolyom), aby tú zem pridelil predtým menovanému Hocimírovi, ale aby sa neporušila nejaká spravodlivosť.
Ten nám doručil takýto list:
„Môjmu Najvznešenejšiemu a Najdobrotivejšiemu pánovi, Ladislavovi, z milosti Božej kráľovi Uhorska, Michal, gróf zo Zvolena, náklonnosť s oddanou vernosťou. Dostali sme list Vašej Vznešenosti toho obsahu, aby som pridelil do večnej držby zem Revišné, ktorá sa nachádza v starých hraniciach a zemiach Oravy, Hocimírovi, čo má zvyšok zeme a hranice oddelené. Zem Revišné totiž bola vraj daná a darovaná Hocimírovi, aby pripomenula smrť jeho syna. Je dokázané, že Hocimírov syn hrdinsky zahynul vo vojnovej výprave. Aby sa ľahšie zabudlo na jeho smrť, bol poctený týmto kráľovským darom.“

Nasledoval historický vstup zo Zasadanie stoličnej kongregácie (predstavitelia zúčastnených oravských zemianskych rodov) a potvrdenie prijatia do šľachtického stavu – zápis erbovej listiny Kubínyich do kongregačného protokolu Oravskej stolice, s právom používania rodového erbu a erbovej listiny – prečítal pisár stolice.

Palatín Juraj Thurzo a župan oravskej stolice odobril zápis a ukončil rokovanie stoličnej kongregácie.

Nasledoval príhovor Ing. Dušana Trstenského, ktorý prítomných stručne oboznámil o historických súvislostiach rodu Trstenský a odohrávajúcej sa akcie (skrátený text príhovoru).

Páni bratia, palatín Turzo a vážení účastníci stoličnej kongregácie.
Rod Trstenský má úzku spojitosť s Oravským hradom (zmienku o tom nachádzame už v dokumentoch z roku 1600). Armáles pre Andreja Trstenského, jeho synov Andreja, Jána a Martina a ich strýkov Martina a Juraja s právom dedenia udelil v roku 1638 cisár Ferdinand III a vyhlásený bol vo Veličnej na kongregácii Oravskej stolice 26. apríla 1638. Následne jeho príslušník Andrej bol hospodárskym správcom na hrade v rokoch 1639-1648. Aj ďaľší členovia rodu sa spomínajú ako svetskí a cirkevní hodnostári (richtári, notári, prísažní, rechtori, kňazi,…)
Držíme sa zásady: „Poznávajme dejiny a príbehy našich predkov, aby ich odkaz, posolstvo, dedičstvo boli pre nás prínosom a hodnotou aj dnes.“

Poznanie nám umožňuje konštatovať, že členovia rodu Trstenský sa prejavovali v dvoch regiónoch:

A/ Trstená – Orava
– na hrade sa stretli od roku 1600 – Turzo – Tranovský – Trstenský
– obdobie reformácie a protireformácie sa prejavilo u členov rodu odbojnosťou – rebelstvo – oponovaním zlej moci (svetskej či cirkevnej). Príkladom je významný predstaviteľ rodu Msgr. Viktor Trstenský – pápežský prelát.

B/ Uhorsko – (Slovensko) -Svet
Vysťahovalectvo (informácie z dokumentov) nám ukazuje smerovanie príslušníkov rodu z Trstenej – Leštiny – Liptov – Hont – Novohrad – Dolná zem – Maďarsko – Nemecko – Amerika.

C/ Akcie rodu
O získaných poznatkoch sa snažíme podeliť nie len s príslušníkmi rodu Trstenský, ale aj s verejnosťou. Organizujeme podujatia ktoré pozostávajú z častí: odbornej – historickej, duchovnej, zábavnej a dokumentačnej. Garantmi sú príslušníci rodu Trstenský (Dušan, František, Mikuláš, Ján) pod projektovým manažovaním JUDr. Mikuláša.
26. až 28. septembra 2008 – I. stretnutie príslušníkov rodu Trstenský v Trstenej (zádušná omša za zosnulých predkov, rodová zástava, konferencia,…)
leto 2009 – výskum krypty kostola (tvorba kostnice)
11. decembra 2010 – Uloženie posolstva potomkom do veže Kostola sv. Martina v Trstenej.
21. august 2011 – Stretnutie potomkov oravskej šľachty
(plánované na september 2013 – II. stretnutie rodu)
Ing. Dušan Trstenský – Prezentácia rodu TrstenskýSnažíme sa o zanechanie stopy – pamiatky po nás v rôznej forme (duchovnej, hmotnej – kniha, zástava, audiovizuálne záznamy i elektronickej – www.trstensky.sk).

Palatín Juraj Turzo na záver pozval prítomných do kaplnky na slávnostnú ekumenickú bohoslužbu

V hradnej kaplnke sv. Michala nasledovala ekumenická bohoslužba vedená rím. kat. pánom farárom Doc. ThDr. Františkom Trstenským, osobnosťou rodu Trstenský a ev. a. v. farár pánom Mgr. Rastislavom Stančekom z Dolného Kubína.

Kn?azi ThDr. Fr. Trstensky? a Mgr. R. Stanc?ek   Ekumenicka? bohoslužba   Ekumenicka? bohoslužba

 

 

Zástupcovia rodu Trstenský Mikuláš, Ján a FrantišekNa záver podujatia si účastníci podujatia prehliadli Oravský hrad s veľmi zaujímavým programom a expozíciou.

Prezentácia jednotlivých remesielNa Hlavnom nádvorí boli remeselníci – hrnčiar, kováč, košikár a výroba dreveného riadu.

Na Veľkej terase boli hry pre deti a lukostreľba.

Na I. hradnej galérii bola prezentácia šľachtického stolovania (prestretý stôl s tradičnými dobovými jedlami, zverinou, hydinou, rybami, koláčmi a ovocím, ktoré konzumovala šľachta).

Na Západnej bašte bola prezentácia vojenskej zbroje.

Ukážka bojových umeníNa Terasa západnej bašty bolo vystúpenie šermiarskej skupiny – Za tri zuby tri dediny.

V Rytierskej sále bolo pasovanie za Rytiera rádu Oravského hradu (fiktívny rád) – rytierske cnosti a povinnosti (panovník Leopold I., herold a pasovaný rytier).

Dubovského palác bola expozícia nábytku a prezentácia zábavy šľachty – hudba, tanec a hra v karty a šachy o majetky.

V Zemianskej expozícii dcéry Zmeškalová a Kubínyiová sa navzájom radia pri výbere vhodných látok a šperkov na spoločenské šaty, komentujú svadobný odev Turzovej dcéry.

Príslušníci rodu MeškoPočas akcie sa mohli prítomní oboznámiť s prezentáciu rodu Meško prostredníctvom novej publikácie „Dejiny rodu Meško 1190 – 2010″, od autora Petra Andráša, Knihu je možné si objednať na adrese: www.martinus.sk/knihy/autor/Peter-Andras/, Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika č. 58, 036 01 Martin, info@martinus.sk. Erb rodu Andráš.

Dejiny rodu Meško 1190 – 2010   Erb rodu Andráš   Erb rodu Meško jeden z variantov

 

 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať za možnosť parcipovať na tomto podujatí pani riaditeľke Dr. Márii Jagnešákovej a všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohoto podujatia a to: Mgr. Iveta Floreková – historik, zástupkyňa riaditeľky, PhDr. Martin Chmelík – historik, Bc. Jozef Velič – konzervátor, Oddeleniu marketingu: Bc. Jozef Oselský, Bc. Miroslav Čulák, Viera Kucharčíková, Technickému oddeleniu: vedúca Ing. Marta Rusnáková, a tiež lektorom, ktorí účinkovali v živých vstupoch.

Zároveň by sme chceli poďakovať aj pánovi primátorovi mesta Trstená Ing. Jozefovi Ďubjakovi a pánovi ThLic. Mgr. Tomášovi Kubicovi, ktorí erby nesené na stretnutí dovolili uložiť do veže Kostola sv. Martina v Trstenej pri príležitosti otvorenia výstavy „Veže Kostola sv. Martina v Trstenej“ (Pri?loha c?. 25 Vez?e Kostola sv. Martina v Trstenej), (Pri?loha c?. 26 Uložené erby vo veži), (Pri?loha c?. 27 Uložené erby vo veži).

Len pre zaujímavosť uvádzame na záver niektoré oravské šľachtické rody, ktoré obsahuje Medzihradského „Zbierka erbov oravských šľachtických rodov“. Zbierka obsahuje aj erb Oravskej stolice podľa armálesu Ferdinanda V. z roku 1837 a 51 maľovaných rodových erbov šľachty. Ku každému erbu je pripojená genealogická tabuľka s menami zistených potomkov rodu. Erby kreslil podľa rodových armálesov vydaných v 17. a 18. st. a iných prameňov, preto celkom nezodpovedajú prísnym zásadám súčasnej heraldickej tvorby.

 1. Abafi (Abaffy, Abaffi) z Aboviec a Hornej lehoty
 2. Ambróz ide Séden et Remete (Ambrózy)
 3. Bačo (Bacho, Bachó, Bacho de Dezsér, Banóczy) z Dežeríc
 4. Bajči (Bajchy, Bajcsi, Baycsi) z Baje a Gäceľa
 5. Bajza
 6. Bencúr z Jasenovej
 7. Bernolák – Slanický (Brnula, Brnulak, Brnoliak, Brnolak) zo Slanice
 8. Bocko (Boczko, Boczkó) zo Záskalia
 9. Bukovinský (Bukovinszky) z Bukoviny
 10. Čaplovič (Csaplovits, Csaplovitz, Csaplovics) z Jasenovej
 11. Čilagi (Csillaghy de Pacsér) z Pačeru
 12. Dávid zo Svätého Petra a Istebného
 13. Dedinský (Dedinszky) z Dediny
 14. Diviacky (Divéky, Divéki) z Diviak a malých Bošian
 15. Dlholúcky, inak Bachar (Dlholuczky, Dloholuczky, Dluholuczky) z Dlhej
 16. Dobbák z Liptovskej Anny
 17. Dubovský (Dubovszky) zo Sedliackej Dubovej
 18. Guzič (Gussich, Guzith, Guzics, Gusith, Guszit) z Turian a Mokrade
 19. Jezernický (Jezerniczky) z Jezernice a Malého Bysterca
 20. Jurčák (Gyurczák, Gyurcsák, Ďurčák)
 21. Klinovský (Klinovszky)z Klina a Rabčíc
 22. Kubíni (Kubínyi, Cubiny, Kubinszky, Kubinsky) z Vyšného Kubína a Demänovej
 23. Lavotta (Lavotha, Lavotta) z Ižipoviec
 24. Lokčiansky z Lokce (Lokcsánszky)
 25. Lúcky, inak Kramarčík (Luczky, Ludszky)
 26. Matejčík (Matejcsik) z Brezy
 27. Medvecký (Medveczky, Medveczký) z Medvedzieho a Malého Bysterca
 28. Medzihradský (Medzihradszky, Mezichradszky) z Medzihradného
 29. Meško (Mesk, Meskó, Messko) z Vyšného Kubína
 30. Moniak (Monyak) z Hornej Zubrice
 31. Okoličáni (Akalichnai, Okolicsány, Okoliczanyi, Okoličáni, Okoličianský, Okolichnay) z Okoličného
 32. Orság Gazda (Országh Gazda, Ferancovie, Vyšňanovie, Valihorovie, Zmyslivec)
 33. Párnický (Parniczky, Párnitzsky, melicherčík, Melicher) z Párnice a Dierovej
 34. Platta (Plathi, Plathy, Platthy) z Paludze a Diviak
 35. Porubský (Porubszky) z Poruby
 36. Revický (Reviczky, Revištiansky) z Revišného
 37. Smrečiansky (Smrečáni, Smrečány, Smrečányi, Smrecsanszky, Smrecsányi, Smreczeni, Zmrechansky) zo Smrečian
 38. Sontág(Szontagh) zo Spišskej Novej Vsi a Zabaru
 39. Škrabák (Skrabak) zo Záskalia
 40. Torok, inak Arvai (Turcsek, Turok, Turek, Toerek) z Veličnej
 41. Trnkóci (Trnka, Trnkócy, Trnkóczy) to Záskalia
 42. Trstenský (Tersztyenszky, Trsztyenszky) z Trstenej
 43. Vilček (Vilcsek, Viltsek) z Podvlku a Bukoviny
 44. Zábrežský (Zábreszky, Zábreczky) zo Zábreže
 45. Zmeškal (Zmeskál, Zmeskáll, Zmesskal) z Domanoviec a Leštín
 46. Žuffa (Zsuffa) zo Zemianskej Dediny a Revišného
 47. Platy (Plathi, Plathy, Platthy) z Paludze a Diviak
 48. Čemický
 49. Rutkaj (Ruttkay) z Horných a Dolných Vrútok a Nededze
 50. Žerotín
Sprístupnenie veže Kostola sv. Martina (2. októbra 2011)

Sprístupnenie veže Kostola sv. Martina (2. októbra 2011)

 

 

Odhalenie pamätnej tabule v piatok 14.6.2019 v Trstenej pred Kultúrnym domov a sadenie lipky

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule rodu Trstenský 14.6.2019

Dňa 14.6. 2019 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa rodu Trstenský pred Kultúrnym domov v Trstenej.

Hľadanie vhodného kameňa na fotografii sú Pavol Trstenský a Mikuláš TrstenskýOdhaleniu pamätnej tabule predchádzala Hľadanie vhodného tvaru kameňa pod pamätnú tabuľupríprava, ktorá spočívala  vo vyhľadaní vhodného kameňa na ktorom bude pamätná tabuľa umiestnená. Zárove’aj rodhodnúť o  najvhodnejšieho tvaru kameňa. Tejto úlohy sa výborne zhostili páni Pavol Trstenský – Špirčák Lepenie pamatnej tabulea Mikuláš Trstenský – Kavoň.

Slávnostné stretnutie otvorila veselo miestna Dychovka privítala hostídychová hudba. Slávnostný príhovor predniesla pani primátorka PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková.  Vo svojom príhovore okrem iného poukázala na vzťah mesta Trstená a rodu Trstenský.  Slávnostný príhovor pani primátorkyDôstojný pán prof. ThDr. František Trstenský poukázal na koSlávnostný́ príhovor pána profesora Trstenskéhorene rodu nielen v historických ale aj kresťanských súvislostiach. Po príhovoroch pani primátorka a pán profesor spoločne odhalili pamätnú tabuľu.

Odhalenie pamätnej tabuleDychová hudba zahrala hymnu Slovenskej republiky. Na záver Odhalená́ pamätná tabuľastretnutia informácia JUDr. Mikuláš Trstenský – Francek o ďalších aktivitách rodu.  Zároveň pozval prítomných na neformálne stretnutie účastníkov stretnutia do Hotela Roháč. Účastníci stretnutia sa fotografovali pri pamätnej tabuli rodu.

JUDr. Mikuláš Trstenský pozval účastníkov na spoločné stretnutie v Hoteli RoháčFotografovanie sa s tabuľou Pohľad na účastníkov stretnutia Pamatna tabula s lipou rodu Trstensky