Stretnutie potomkov oravskej šľachty, ich hostí a priateľov na Oravskom hrade (21. augusta 2011)

Erb Oravskej stoliceDňa 21. augusta 2011 v nedeľu sa na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku organizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne peknú akciu „Deň šľachty na Oravskom hrade“.

Pani riaditeľka Oravského múzea Dr. Mária Jagnešáková sa ešte pred touto akciou stretla s potomkami oravských šľachtických rodov a s ich priateľmi (Mgr. Anna Čelková, Daniel Kacír, Ing. Ján Medvecký, JUDr. Mikuláš Trstenský), ponúkla im participáciu na tomto podujatí. Výsledkom je aj účasť potomkov týchto rodov a ich priateľov na tomto peknom podujatí.

Prezentácia účastníkov podujatiaV uvedený deň sa potomkovia a priatelia oravskej šľachty sa zišli doobeda pod Oravským hradom.Odznak u?c?astni?kov stretnutiaÚčastníkom podujatia bol pripnutý odznak s erbom Oravskej stolice a s nápisom „Stretnutie potomkov oravskej šľachty.

Zhromažďovanie sa účastníkov podujatiaÚčastníci podujatia sa zhromaždili pod hradom.Zhromažďovanie sa účastníkov podujatia Sprievod účastníkov sa vydal o 13.00 hod. smerom na nádvorie Oravského hradu. Na čele sprievodu išiel bubeník, ktorý bubnovaním informoval prítomných o podujatí.
Za ním bola nesená stoličná zástava Oravy, erb Oravskej stolice a erby vybraných oravských rodov.

Po presunutí sa na nádvorie Oravského hradu účastníci zaujali miesta a čakali na ukážku zasadania stoličnej kongregácie(Príloha č. 8 Pohľad na účastníkov podujatia).

Pohľad na účastníkov podujatia   Pohľad na účastníkov podujatia   Pohľad na účastníkov podujatia

 

 

Mgr. Iveta Florekova? - historik, za?stupkyn?a riaditel?kyCelé podujatie otvorila Mgr. Iveta Florekova? – historik, za?stupkyn?a riaditel?ky.

Otvorenie Zasadnutia Oravskej kongregácieZasadnutie Oravskej kongrekácie po svojom príchode otvoril palatín Juraja Turzo (Jozef Strapec) a župan Oravskej stolice, ktorý prítomných členov stoličnej kongregácie privítal na zasadaní.

Pani PhDr. Elene BeňušováStručná charakteristiku vzniku a vývinu šľachty na Orave predniesla pani PhDr. Elena Beňušová. Stručne predstavila aj tieto šľachtické rody:
1. Abafi (Abaffy), 2. Bencúr (Benczúr), 3. Bernolák – Slanický (Bernollak), 4. Čaplovič (Csaplovicz), 5. Klinovský (Klinovszky Lokcsánszky),Predstavovanie rodov 6. Kubíni (Kubínyi), 7. Matejčík (Matejcsik), 8. Medvecký (Medveczky), 9. Medzihradský (Medzihradszky), 10. Meško (Mesko), 11. Orság Gazda (Gazda – Országh), 12. Revický (Reviczky), 13. Smrečiansky (Szmrecsányi), 14. Trstenský (Trsztyenszky), 15. Zmeškal (Zmeskal).

Pisár číta kráľovskú listinuHistorický vstup približujúci prvú donáciu na Orave – Revišné, prečítal pisár kongregácie. Znenie kráľovskej listiny, ktorou kráľ daroval spomínanú zem Chotimírovi:

„Ladislav, v Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Galie, Lodomerie a Kumánska (Hungaria, Dalmatia, Croatia, Rama, Seruia, Gallia. Lodomeria, Comania), všetkým oddaným Kristovi, prítomným, rovnako i budúcim, ktorí nazrú do prítomného listu, všetkým Spásu v Spasiteľovi. Chceme dať na všeobecnú známosť obsahom prítomného listu, že Hocimír žiadal, aby sme mu dali do užívania nejakú čiastku zeme dvoch popluží, volanú Revišné, ktorá sa nachádza na Orave, aby sa pripomenula smrť jeho syna. Ale pretože nám nebolo známe, ako sa to má v skutočnosti s tou zemou, prikázali sme poverujúcou listinou nášmu milovanému a vernému Michalovi, grófovi zo Zvolena (Michael de Zolyom), aby tú zem pridelil predtým menovanému Hocimírovi, ale aby sa neporušila nejaká spravodlivosť.
Ten nám doručil takýto list:
„Môjmu Najvznešenejšiemu a Najdobrotivejšiemu pánovi, Ladislavovi, z milosti Božej kráľovi Uhorska, Michal, gróf zo Zvolena, náklonnosť s oddanou vernosťou. Dostali sme list Vašej Vznešenosti toho obsahu, aby som pridelil do večnej držby zem Revišné, ktorá sa nachádza v starých hraniciach a zemiach Oravy, Hocimírovi, čo má zvyšok zeme a hranice oddelené. Zem Revišné totiž bola vraj daná a darovaná Hocimírovi, aby pripomenula smrť jeho syna. Je dokázané, že Hocimírov syn hrdinsky zahynul vo vojnovej výprave. Aby sa ľahšie zabudlo na jeho smrť, bol poctený týmto kráľovským darom.“

Nasledoval historický vstup zo Zasadanie stoličnej kongregácie (predstavitelia zúčastnených oravských zemianskych rodov) a potvrdenie prijatia do šľachtického stavu – zápis erbovej listiny Kubínyich do kongregačného protokolu Oravskej stolice, s právom používania rodového erbu a erbovej listiny – prečítal pisár stolice.

Palatín Juraj Thurzo a župan oravskej stolice odobril zápis a ukončil rokovanie stoličnej kongregácie.

Nasledoval príhovor Ing. Dušana Trstenského, ktorý prítomných stručne oboznámil o historických súvislostiach rodu Trstenský a odohrávajúcej sa akcie (skrátený text príhovoru).

Páni bratia, palatín Turzo a vážení účastníci stoličnej kongregácie.
Rod Trstenský má úzku spojitosť s Oravským hradom (zmienku o tom nachádzame už v dokumentoch z roku 1600). Armáles pre Andreja Trstenského, jeho synov Andreja, Jána a Martina a ich strýkov Martina a Juraja s právom dedenia udelil v roku 1638 cisár Ferdinand III a vyhlásený bol vo Veličnej na kongregácii Oravskej stolice 26. apríla 1638. Následne jeho príslušník Andrej bol hospodárskym správcom na hrade v rokoch 1639-1648. Aj ďaľší členovia rodu sa spomínajú ako svetskí a cirkevní hodnostári (richtári, notári, prísažní, rechtori, kňazi,…)
Držíme sa zásady: „Poznávajme dejiny a príbehy našich predkov, aby ich odkaz, posolstvo, dedičstvo boli pre nás prínosom a hodnotou aj dnes.“

Poznanie nám umožňuje konštatovať, že členovia rodu Trstenský sa prejavovali v dvoch regiónoch:

A/ Trstená – Orava
– na hrade sa stretli od roku 1600 – Turzo – Tranovský – Trstenský
– obdobie reformácie a protireformácie sa prejavilo u členov rodu odbojnosťou – rebelstvo – oponovaním zlej moci (svetskej či cirkevnej). Príkladom je významný predstaviteľ rodu Msgr. Viktor Trstenský – pápežský prelát.

B/ Uhorsko – (Slovensko) -Svet
Vysťahovalectvo (informácie z dokumentov) nám ukazuje smerovanie príslušníkov rodu z Trstenej – Leštiny – Liptov – Hont – Novohrad – Dolná zem – Maďarsko – Nemecko – Amerika.

C/ Akcie rodu
O získaných poznatkoch sa snažíme podeliť nie len s príslušníkmi rodu Trstenský, ale aj s verejnosťou. Organizujeme podujatia ktoré pozostávajú z častí: odbornej – historickej, duchovnej, zábavnej a dokumentačnej. Garantmi sú príslušníci rodu Trstenský (Dušan, František, Mikuláš, Ján) pod projektovým manažovaním JUDr. Mikuláša.
26. až 28. septembra 2008 – I. stretnutie príslušníkov rodu Trstenský v Trstenej (zádušná omša za zosnulých predkov, rodová zástava, konferencia,…)
leto 2009 – výskum krypty kostola (tvorba kostnice)
11. decembra 2010 – Uloženie posolstva potomkom do veže Kostola sv. Martina v Trstenej.
21. august 2011 – Stretnutie potomkov oravskej šľachty
(plánované na september 2013 – II. stretnutie rodu)
Ing. Dušan Trstenský – Prezentácia rodu TrstenskýSnažíme sa o zanechanie stopy – pamiatky po nás v rôznej forme (duchovnej, hmotnej – kniha, zástava, audiovizuálne záznamy i elektronickej – www.trstensky.sk).

Palatín Juraj Turzo na záver pozval prítomných do kaplnky na slávnostnú ekumenickú bohoslužbu

V hradnej kaplnke sv. Michala nasledovala ekumenická bohoslužba vedená rím. kat. pánom farárom Doc. ThDr. Františkom Trstenským, osobnosťou rodu Trstenský a ev. a. v. farár pánom Mgr. Rastislavom Stančekom z Dolného Kubína.

Kn?azi ThDr. Fr. Trstensky? a Mgr. R. Stanc?ek   Ekumenicka? bohoslužba   Ekumenicka? bohoslužba

 

 

Zástupcovia rodu Trstenský Mikuláš, Ján a FrantišekNa záver podujatia si účastníci podujatia prehliadli Oravský hrad s veľmi zaujímavým programom a expozíciou.

Prezentácia jednotlivých remesielNa Hlavnom nádvorí boli remeselníci – hrnčiar, kováč, košikár a výroba dreveného riadu.

Na Veľkej terase boli hry pre deti a lukostreľba.

Na I. hradnej galérii bola prezentácia šľachtického stolovania (prestretý stôl s tradičnými dobovými jedlami, zverinou, hydinou, rybami, koláčmi a ovocím, ktoré konzumovala šľachta).

Na Západnej bašte bola prezentácia vojenskej zbroje.

Ukážka bojových umeníNa Terasa západnej bašty bolo vystúpenie šermiarskej skupiny – Za tri zuby tri dediny.

V Rytierskej sále bolo pasovanie za Rytiera rádu Oravského hradu (fiktívny rád) – rytierske cnosti a povinnosti (panovník Leopold I., herold a pasovaný rytier).

Dubovského palác bola expozícia nábytku a prezentácia zábavy šľachty – hudba, tanec a hra v karty a šachy o majetky.

V Zemianskej expozícii dcéry Zmeškalová a Kubínyiová sa navzájom radia pri výbere vhodných látok a šperkov na spoločenské šaty, komentujú svadobný odev Turzovej dcéry.

Príslušníci rodu MeškoPočas akcie sa mohli prítomní oboznámiť s prezentáciu rodu Meško prostredníctvom novej publikácie „Dejiny rodu Meško 1190 – 2010″, od autora Petra Andráša, Knihu je možné si objednať na adrese: www.martinus.sk/knihy/autor/Peter-Andras/, Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika č. 58, 036 01 Martin, info@martinus.sk. Erb rodu Andráš.

Dejiny rodu Meško 1190 – 2010   Erb rodu Andráš   Erb rodu Meško jeden z variantov

 

 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať za možnosť parcipovať na tomto podujatí pani riaditeľke Dr. Márii Jagnešákovej a všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohoto podujatia a to: Mgr. Iveta Floreková – historik, zástupkyňa riaditeľky, PhDr. Martin Chmelík – historik, Bc. Jozef Velič – konzervátor, Oddeleniu marketingu: Bc. Jozef Oselský, Bc. Miroslav Čulák, Viera Kucharčíková, Technickému oddeleniu: vedúca Ing. Marta Rusnáková, a tiež lektorom, ktorí účinkovali v živých vstupoch.

Zároveň by sme chceli poďakovať aj pánovi primátorovi mesta Trstená Ing. Jozefovi Ďubjakovi a pánovi ThLic. Mgr. Tomášovi Kubicovi, ktorí erby nesené na stretnutí dovolili uložiť do veže Kostola sv. Martina v Trstenej pri príležitosti otvorenia výstavy „Veže Kostola sv. Martina v Trstenej“ (Pri?loha c?. 25 Vez?e Kostola sv. Martina v Trstenej), (Pri?loha c?. 26 Uložené erby vo veži), (Pri?loha c?. 27 Uložené erby vo veži).

Len pre zaujímavosť uvádzame na záver niektoré oravské šľachtické rody, ktoré obsahuje Medzihradského „Zbierka erbov oravských šľachtických rodov“. Zbierka obsahuje aj erb Oravskej stolice podľa armálesu Ferdinanda V. z roku 1837 a 51 maľovaných rodových erbov šľachty. Ku každému erbu je pripojená genealogická tabuľka s menami zistených potomkov rodu. Erby kreslil podľa rodových armálesov vydaných v 17. a 18. st. a iných prameňov, preto celkom nezodpovedajú prísnym zásadám súčasnej heraldickej tvorby.

 1. Abafi (Abaffy, Abaffi) z Aboviec a Hornej lehoty
 2. Ambróz ide Séden et Remete (Ambrózy)
 3. Bačo (Bacho, Bachó, Bacho de Dezsér, Banóczy) z Dežeríc
 4. Bajči (Bajchy, Bajcsi, Baycsi) z Baje a Gäceľa
 5. Bajza
 6. Bencúr z Jasenovej
 7. Bernolák – Slanický (Brnula, Brnulak, Brnoliak, Brnolak) zo Slanice
 8. Bocko (Boczko, Boczkó) zo Záskalia
 9. Bukovinský (Bukovinszky) z Bukoviny
 10. Čaplovič (Csaplovits, Csaplovitz, Csaplovics) z Jasenovej
 11. Čilagi (Csillaghy de Pacsér) z Pačeru
 12. Dávid zo Svätého Petra a Istebného
 13. Dedinský (Dedinszky) z Dediny
 14. Diviacky (Divéky, Divéki) z Diviak a malých Bošian
 15. Dlholúcky, inak Bachar (Dlholuczky, Dloholuczky, Dluholuczky) z Dlhej
 16. Dobbák z Liptovskej Anny
 17. Dubovský (Dubovszky) zo Sedliackej Dubovej
 18. Guzič (Gussich, Guzith, Guzics, Gusith, Guszit) z Turian a Mokrade
 19. Jezernický (Jezerniczky) z Jezernice a Malého Bysterca
 20. Jurčák (Gyurczák, Gyurcsák, Ďurčák)
 21. Klinovský (Klinovszky)z Klina a Rabčíc
 22. Kubíni (Kubínyi, Cubiny, Kubinszky, Kubinsky) z Vyšného Kubína a Demänovej
 23. Lavotta (Lavotha, Lavotta) z Ižipoviec
 24. Lokčiansky z Lokce (Lokcsánszky)
 25. Lúcky, inak Kramarčík (Luczky, Ludszky)
 26. Matejčík (Matejcsik) z Brezy
 27. Medvecký (Medveczky, Medveczký) z Medvedzieho a Malého Bysterca
 28. Medzihradský (Medzihradszky, Mezichradszky) z Medzihradného
 29. Meško (Mesk, Meskó, Messko) z Vyšného Kubína
 30. Moniak (Monyak) z Hornej Zubrice
 31. Okoličáni (Akalichnai, Okolicsány, Okoliczanyi, Okoličáni, Okoličianský, Okolichnay) z Okoličného
 32. Orság Gazda (Országh Gazda, Ferancovie, Vyšňanovie, Valihorovie, Zmyslivec)
 33. Párnický (Parniczky, Párnitzsky, melicherčík, Melicher) z Párnice a Dierovej
 34. Platta (Plathi, Plathy, Platthy) z Paludze a Diviak
 35. Porubský (Porubszky) z Poruby
 36. Revický (Reviczky, Revištiansky) z Revišného
 37. Smrečiansky (Smrečáni, Smrečány, Smrečányi, Smrecsanszky, Smrecsányi, Smreczeni, Zmrechansky) zo Smrečian
 38. Sontág(Szontagh) zo Spišskej Novej Vsi a Zabaru
 39. Škrabák (Skrabak) zo Záskalia
 40. Torok, inak Arvai (Turcsek, Turok, Turek, Toerek) z Veličnej
 41. Trnkóci (Trnka, Trnkócy, Trnkóczy) to Záskalia
 42. Trstenský (Tersztyenszky, Trsztyenszky) z Trstenej
 43. Vilček (Vilcsek, Viltsek) z Podvlku a Bukoviny
 44. Zábrežský (Zábreszky, Zábreczky) zo Zábreže
 45. Zmeškal (Zmeskál, Zmeskáll, Zmesskal) z Domanoviec a Leštín
 46. Žuffa (Zsuffa) zo Zemianskej Dediny a Revišného
 47. Platy (Plathi, Plathy, Platthy) z Paludze a Diviak
 48. Čemický
 49. Rutkaj (Ruttkay) z Horných a Dolných Vrútok a Nededze
 50. Žerotín