Životopis Prof. Františka Trstenského (*13.3.1973)

Prof. František Trstenský (1973) pochádza z Tvrdošína na Orave. Narodil sa ako tretí syn Viktorovi a Helene rod. Medveckej. Po skončení základnej školy pokračoval na Gymnáziu M. Hattalu v Trstenej. Po maturite vstúpil do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. V roku 1997 bol vysvätený za kňaza. Najskôr pôsobil ako kaplán v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne, kde v rokoch 1939-1949 ako farár pôsobil významný príslušník nášho rodu Mons. Viktor Trstenský. V rokoch 2000-2004 odišiel na biblické štúdiá do Jeruzalema v Izraeli. Doktorát z teologických vied so špecializáciou na biblické vedy získal v roku 2006 v Krakove. V roku 2008 sa habilitoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 2. júna 2015 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za profesora.

V posledných rokoch František Trstenský absolvoval výskumné a prednáškové stáže na Saint John’s University v USA (2013-2014), University of Notre Dame v USA (2011,2012,2013), École biblique et archéologique française v Izraeli (2012), University of Edinburgh v Škótsku (2009).

Je profesorom Nového zákona a biblickej gréčtiny na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý je súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súčasnosti zastáva funkciu prorektora Katolíckej univerzity v Ružomberku zodpovedného pre zahraničné vzťahy.

Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami zameranými na Bibliu. Spolupracuje s rádiom Lumen a televíziou Lux pri príprave relácií s biblickou tematikou. Medzi jeho publikácie napríklad patrí: Múdrosť, ktorá hľadá Boha. Náčrt biblickej múdroslovnej literatúry (2014) ; Prvý a Druhý list Solúnčanom (2013); Pavlove listy z väzenia (2012); Život apoštola Pavla (2011); Komentár k Jakubovmu listu (2010); Kumrán a jeho zvitky (2009); Rozumieť Matúšovmu evanjeliu (2008).

Dňa 2. júna 2015 bol vymenovaný za profesora prezidentom Andrejom Kiskom.

Životopis Istvána Nádosy (* 24.12.1794, + )

Článok z novín vydané 19. júna 1864

István Nádosy

Pred nami stojí portrét jedného z najzaslúžilejších členov maďarského, doslovne Peštianskeho meštianstva a obchodníctva. Krátky životopis, ktorý tu zverejňujeme dokazuje, koľko zásluh sa dá dosiahnuť v praktickom občianskom živote a aké uctievané meno si môžeme získať, keď si v srdci vychovávame hlboké a ušľachtilé city a k verejným veciam si pestujeme vrúcnu lásku.

István Nádosy, ctený peštiansky občan, sa narodil dňa 24. decembra 1794 v Enesi, v župe Győr, kde jeho otec bol statkárom. Predgymnaziálne štúdiá ukončil v Győri a tiež tu nastúpil na obchodnícke remeslo. Okrem školských rokov tu pobudol ešte dva roky ako pomocník, ale pre svoje ďalšie štúdiá odcestoval do Pešti, hlavného mesta krajiny. – Tu pracoval ako pomocník a potom ako vedúci obchodu šesť rokov, v roku 1825 otvoril svoj vlastný obchod, ktorý s pomocou jedného kamaráta prevádzkoval jeden polrok a potom ďalej už sám pokračoval. Kto by nepoznal obchodovanie so súknom pod značkou „biely lev“ na najfrekventovanejšej ulici v Pešti Váci utca, ktoré vďaka usilovnosti a čestnosti majiteľa Istvána Nádosyho nielen veľmi rýchlo dosiahlo dobrú povesť, ale túto povesť si zachovalo takmer počas štyridsiatich rokov. Pred troma rokmi obchod Istvána Nádosyho zdedili jeho dvaja synovia.

Ale pozerajme sa na Nádosyho z hľadiska verejnej mienky, a môžeme zistiť, že medzi spoluobčanmi už dlhé roky obsadzoval jedinečné miesto. Od začiatku dospelosti bol oddane zapálený pre dobrú vec a za napredovanie verejných cieľov, ktoré neostali bez uznania.

V roku 1843 sa založilo združenie „starostlivosti o chorých a dôchodcov“, ktorému bol prvým zakladateľom a zriaďovateľom; táto inštitúcia momentálne je v takom dobrom usporiadanom stave, že nemá páru v celej ríši.

Pri zakladaní peštianskej „detskej nemocnice“ bol tiež hlavným činiteľom; bol jedným z najpracovitejších členov komitétu pri výstavbe budovy nemocnice; dlhé roky spravoval pokladnicu inštitúcie a na jej osoh dovolil a spolu s Frankenburgom Adolfom zriadil lotériu. Zúčastnil sa aj zriadenia celouhorského „ústavu na výchovu opatrovateliek malých detí“, a rovnako pri zrodení „združenia umelcov“ a podpore jeho ďalšieho napredovania. Neúnavne pracoval aj na založení prvej peštianskej „sporiteľne“; neskoršie sa stal aj riaditeľom „poisťovacej spoločnosti“. Skrátka takpovediac za posledné tri desaťročia v našom hlavnom meste ledva vznikli také dobročinné a verejnoprospešné inštitúcie, pri zakladaní ktorých, by István Nádasy neúnavne nepracoval, pokiaľ mu to zdravie dovolilo.

Hľadiac na záujmy peštianskej obchodnej triedy, dôležitým cieľom bolo aj zriadenie „strážcov obchodov“. Nádosy, ktorý dlhé roky bol predsedom združenia strážcov obchodov dosahoval aj tu veľké zásluhy. Pri príležitosti odovzdávania tejto riadiacej funkcie sa združenie rozhodlo svoje uznanie a vďaku k Istvánovi Nádosymu vyjadriť aj formou zápisnice a delegácie, a zároveň poprosili tohto váženého staršieho patriota, aby svoju podobizeň pre združenie prenechal na večnú pamiatku. Obraz, ktorý umelecky namaľoval Barabás, teraz zdobí zasadaciu miestnosť obchodného kolégia. Aj ako člen tohto naposledy spomenutého združenia, je už dávno uznávaný verejnosťou, čoho dôkazom je aj to, že ho v roku 1844 zvolili za prísediaceho v obchodníckom súde, ktorý honosný post sedem rokov verne vykonával. V roku 1842 ho zvolili aj za predsedu výboru nedeľnej obchodnej školy.

Prejdime aj na iný typ dôkazov verejného uznávania práce Nádosyho. Keď v roku 1844 uhorské kráľovské mestá boli plné elánu k myšlienke, aby miesto občianskych vojakov oblečených vo fraku vystriedali občianske strážne gardy v maďarskom odeve, a o tejto veci sa na podnet vtedajšieho zástupcu mešťanostu Lipóta Rottenbillera aj rozhodlo: aj vtedy sa dôvera občanov obrátila smerom k Istvánovi Nádasymu, a ľudia ho zvolili za veliteľa novo vzniknutého občianskeho práporu, do hodnosti hlavného kapitána. Ešte nás je veľa, ktorí s radosťou sa rozpamätávame na tento úhľadný občiansky oddiel, na čele ktorého stál mužný hlavný kapitán.

V roku 1848 bol jedným z desiatich, ktorí viedli proces obnovovania funkcie v meste Pešť, a tohto výnimočného a dôverného postu aj po uplynutí funkčného obdobia v roku 1861 sa mu znova ušla pocta zúčastniť sa tohto procesu.

Nespomíname tu jeho vlastnosti, o ktorých nie je potrebné podrobnejšie sa rozpisovať (nakoľko o týchto vlastnostiach každý dobromyseľný človek si myslí, že sú jeho povinnosťou), t. j. že je oddaný a dobrý patriot a horlivý zástanca maďarskej literatúry; ale tu musíme ešte spomenúť jeho zásluhy okolo cirkvi.

Nakoľko v roku 1836 peštianskí maďarskí evanjelickí veriaci augsburského vyznania chceli založiť vlastnú cirkev, snem rozhodol tak, že táto ich požiadavka môže byť splnená len v prípade, ak do spoločnej pokladnice zaplatia 4000 pengő forintov: István Nádosy bol jedným z horlivých veriacich, ktorý nie len sám prispel na túto vec, ale chodil od domu do domu, aby sa tieto peniaze vyzbierali.

Po založení tejto cirkvi 11. novembra 1837 po smrti Samuela Rajcsa sa stal presbyterom cirkvi a túto funkciu niekoľko rokov zastával, dovtedy, pokiaľ sa cirkev dostatočne neposilnila, aby už bola pripravená na všetky možné prípady. S dobrou dušou môžeme vyhlásiť, že ako medzi peštianskymi Maďarmi, tak aj medzi cirkvami za posledných 40 rokov, ešte sa nevzkriesila taká myšlienka, nerobila taká zbierka, kde by osoba Istvána Nádosyho nehrala dôležitú úlohu. Z najkompetentnejšieho zdroja vieme, že ako kňaz vzhľadom k svojmu povolaniu nikdy do dnešného dňa neprestal chrániť svoju rozrastajúcu sa rodinu pred finančnými ťažkosťami. V presbyterskom sneme, pokiaľ mu v tom vysoký vek nezabránil, sa usilovne zúčastňoval, zviditeľnil sa hlavne svojimi názormi, triezvymi radami, ako nestranný a pravdu milujúci, a tiež bol obdarený duchom, ktorým vedel veľmi dobre vyriešiť  a zmieriť protichodné názory, a hlavne mal takú výnimočnú zručnosť, vďaka ktorej vedel myšlienky zrodené v rade prakticky vyriešiť, uplatniť a preniesť aj do skutočnosti. Cirkev v jeho osobe uctievala svojho najzaslúžilejšieho Nestora.

Nádosyho pôvodné rodné meno bolo Trsztyánszky. Ale dvaja členovia rodiny Trsztyánszkych zo župy Győr: tu spomínaný István a jeho brat Pál, na základe najvyššieho povolenia a novo vystavenej šľachtickej listiny z roku 1840 si zmenili mená na priezvisko Nádosy, čo sa aj v tých časoch podľa zákonov vyhlásilo v smene komitátu Pešť.

Aj táto krátka črta v dostatočnej miere poukazuje na to, že syn maďarského (uhorského)  šľachtica, pokiaľ sa v ňom zrodila snaha a talent, si môže vytvoriť občiansku kariéru, kde jeho aktivita prináša osoh pre celú spoločnosť, a je hodný uznania pre dnešnú i budúcu generáciu.

Krypta pod kostolom sv. Martina v Trstenej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskum krypty pod kostolom sv. Martina v Trstenej

Výskum krypty pod kostolom sv. Martina v Trstenej(2009)

Kostol sv. Martina v Trstenej, fotografia 28.4.2009Pán Denis Pongrácz sa domnieval, že krypta pod kostolom sv. Martina v Trstenej by mohla byť ďalším miestom, kde by sme mohli získať informácie o histórii Trstenej, rodov žijúcich v Trstenej, a aj rodu Trstenský. Uvedený názor podporili aj predstavitelia Trstenej, najmä pán primátor Ing. Jozef Ďubjak a pán farár ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec.

Tabuľky umiestnené v krypte

Mestský cintorín v Komárne, Krypta rodov Nádosy a Csetke

História krypty
Staviteľom krypty bol Béla Csetke ktorý v roku 1910 požiadal o povolenie na  mestskom úrade v Komárne. Samotná krypta bola postavená komárňanským staviteľom Michalom Nagy zrejme medzi rokmi 1910 až 1912.

Poloha krypty sa nachádza na mieste bývalého pohrebného okrsku rodiny Stetka, ktorá si navrátila priezvisko v línii Michala, otca Gizely na priezvisko Csetke. Matričné záznamy ani iný archívny materiál nespomína, že by sa v priestore umiestnenia dnešnej krypty nachádzal starší hrob povrchovej hrobky. Predpokladáme však že sa tu nachádzala už staršia hrobka. K tomuto názoru nás doviedol fakt, že v krypte sa nachádzajú náhrobné kamene z horizontu rokov 1805 až 1849. Sú to náhrobky Zuzany Porubskej, vdove po Michalovi Burdacs z roku 1807, potom náhrobok Michala Burdacs, jej manžela z roku 1805 a ich príbuznej Terézie Csetke z roku 1849. K údajom na týchto troch náhrobných kameňoch sme našli k krypte aj poškodené ďalšie dve tabule kryptového či hrobkového typu, ktoré potvrdzujú, že vyššie uvedené osoby boli zrejme exhumované a neskôr pochované v staršej krypte. Istotne však neboli pochovaní v dnes existujúcej krypte, nakoľko ani jedna z týchto tabúľ tu nebola nikde použitá a všetky ostatné pohrebné komory, v ktorých sú pochovaní príslušníci rodov Nádosy, Csetke, Purgly de Joszás a Dorner sú opatrené tabulami. To, že pôvodne okrsok patril rodu Stetka alebo Csetke nám potvrdzujú v blízkosti krypty sa aj dnes nachádzajúce ďalšie tri hroby s príslušníkmi tohto rodu. S istotou vieme povedať, že na základe genealogickej rešerše prešiel pozemok na ktorom stojí dnešná krypta do rúk rodu Nádosy sobášom Juraja Nádosy s Gizelou Csetke.

Krypta je postavená v historickom štýle napodobujúcom priečelím egyptský chrám a zadnú časť tvorí pyramída. Pred vchodom do krypty sú situované dve sfingy v helénsko-egyptskom štýle, s chvostom položeným v osi vchodu na betónových podstavcoch. Na hlavách majú egyptskú pokrývku nemes doplnenú helénskym diadémom. Na egyptskej nemes je heraldicky znázornené modro-zlaté pruhovanie. Ženské hlavy a poprsia sfíng sú typickým znakom helénskeho štýlu.

Dnes je objekt bez pôvodnej rozlohy pozemku, nakoľko od 50tych rokov boli ku krypte do bezprostrednej blízkosti umiestnené nové hroby. Samotný pôvodný areál mal veľkosť 15,10 m x 7,20 m. K tomuto poznatku nás vedie zachovaná časť múrika s dierami na stĺpiky nesúce mrežu kolmo pred vchodom a na zadnej časti zachovaný roh, ktorý nám vymedzil rozmery v zadnej časti krypty. V prednej časti bol plôtik od dverí do krypty vzdialený 5m, v zadnej časti 0,90m a na bokoch to bolo 0,95m. Okrasná mreža sa nachádzala iba v prednej časti, vonkajšiu líniu múrika kopíroval asi 1,5m vysoký živý plot tvorený orgovánom. Celá plocha areálu krypty bola vydláždená vymývanými betónovými štvorcovými dlažbami o rozmere buď 0,50m x 0,50m, alebo 0,30 m x 0,30 m: v tomto si odporovali odpovede majiteľov okolitých hrobov.

Ďalším problémom je zistiť, aký typ mreže sa nachádzal pred hrobkou. Problémom je, že informácie, ktoré sme získali sú rôznorodé. Jeden z majiteľov susedných hrobov tvrdil, že to bol typ mreže nachádzajúci sa na hrobe rodičov spisovateľa Móra Jókai, avšak druhý majiteľ susedného hrobu tvrdil, že to bola mreža rovnaká ako sa nachádza na rodinnej hrobke rodu Ruttkay. Túto otázku nechávame nateraz otvorenú, nakoľko nemáme relevantnejšie informácie.

Stavba krypty má obdĺžnikovú plochu o rozmeroch 6,80m x 3,80m v nadzemnej časti a podzemnú časť siahajúcu do hĺbky 2,70 m pod povrchom. Plocha  podzemnej časti má rozmer 9,65m x 4,50m. Výška vchodovej alebo chrámovej časti je 4,50m, výška pyramídy je 4,10m. Celková výška od podzemného horizontu po strechu chrámu je 7,30 metra, vnútorná najvyššia výška od podzemného horizontu je 6,70m. Stavebným materiálom je betón ktorý je použitý na základ a pohrebné komory. Kameň tvorí vo vchodovej časti základ na ktorý je položený betónový skelet. Na skelete sú poukladané kamenné bloky. Vo vnútri za dverami je drevené podlažie položené na betónové pätky. Drevené podlažie je otvárateľné v strede a vpravo aby sa bol prístup na kamenné schody ktoré majú v zadnej časti podestu a druhé pole schodov vedúcich k pohrebným komorám. Komory sú orientované čelne a po stranách. Schodisko je opreté a zapustené rovnako do nosnej steny ako aj jeho podesta, ktorá sa opiera o betónové dno krypty. Schodisko je staticky zabezpečené. Dĺžka horného schodiska je 6,85m, šírka 0,92m. Dĺžka dolného schodiska je 2,73m, šírka 0,90m. Na schody sú pripevnené oceľové zábradlia.

Vnútro krypty
V podzemnej časti sa nachádza 14 pohrebných komôr, z ktorých 9 už bolo použitých na pohrebné účely a sú opatrené pohrebnými tabuľami. Oproti dolnému schodišťu sa nachádza hlavná pohrebná komora so šiestimi pohrebnými miestami ktoré sú už zaplnené ostatkami, a sú opatrené tabulami s menami zomrelých. Po bokoch sa nachádza ďalších 8 pohrebných komôr, z ktorých 3 sú už zaplnené a jedna prerobená na kolumbárium.

Vnútro hrobky

Nachádzajú sa tu aj ďalšie náhrobné kamene a tabule pochádzajúce pravdepodobne z predchádzajúcej hrobky a blízkych hrobov rodiny na mieste ktorých stojí súčasná krypta.

 

Pochovaní v hlavnej časti krypty:

Gizella Csetke

V pohrebnej komore číslo 1. je pochovaná Gizela Csetke, manželka Juraja Nádosy ktorá zomrela ako 67 ročná 12. apríla 1915. V hornej časti tabule sa nachádza výrez z chýbajúceho basreliéfu.

György Nádosy

 

V pohrebnej komore číslo 2. je pochovaný Juraj Nádosy, ktorý zomrel vo veku 72 rokov 5.apríla roku 1906.

 

Jozefa Purgly de Joszás

V pohrebnej komore číslo 3. je pochovaná Jozefa Purgly de Joszás, manželka Michala Csetke narodená v 1827, ktorá zomrela vo veku 66 rokov v roku 1893 (Komáromi Lapok z 29. apríla 1893 uvádza ako dátum úmrtia 22. apríl 1893).

Mihály Csetke

 

V pohrebnej komore číslo 4. je pochovaný Michal Csetke, narodený v roku 1812, zomrel vo veku 41 rokov, v roku 1853.

Béla Csetke

 

V pohrebnej komore číslo 5. je pochovaný Béla Csetke, narodený v roku 1852, zomrel vo veku 63 rokov, dňa 3. decembra roku 1915.

 

Dezső Dorner

V pohrebnej komore číslo 6. je pochovaný Dezider Dorner narodený v roku 1877, zomrel ako 43 ročný, dňa 2. januára 1920.

V bočnej časti krypty sú pochovaní:

Gergely Nádosy

 

V pohrebnej komore číslo 7. je pochovaný Gregor Nádosy, narodený v roku 1873, zomrel 29.mája 1942.

István Nadosy

 

V pohrebnej komore číslo 8. je pochovaný Dr. Štefan Nádosy, ktorý zomrel ako 54 ročný dňa 4.mája roku 1933.

Gábor Nádosy

 

V pohrebnej komore číslo 9. je pochovaný Dr. Gabriel Nádosy, ktorý zomrel ako 48 ročný 23.mája 1925

 

Ostatné náhrobné kamene v hrobke:

Mihály Burdács

Michal Burdács de Kopcsány ✻1748 ♰ 12. 8. 1805, obchodník s drevom a komárňanský senátor, bol pradedo Bélu Csetke staviteľa hrobky. Nachádza sa tu jeho náhrobok s erbom. Zomrel 57 ročný.

Susanna Porubszky

 

Zuzana Porubszky de Poruba ✻1750 ♰ 21. 12. 1807, manželka Michala Burdács. Zomrela 56 ročná.

 

Mátyás Stetka

Matej Stetka ✻ 1774 ♰ 13. 7. 1835, obchodník s drevom bol starý otec Bélu Csetke staviteľa hrobky. Pochádzal z Královej lehoty v Liptovskej stolici. Zomrel 62 ročný.

Zsuzsanna Burdacs

 

Zuzana Burdacs de Kopcsány ✻ 1779 ♰ 16. 2. 1871, manželka Mateja Stetka. Zomrela 92 ročná.

Theresia Csetke

 

Terézia Csetke ✻ 23. 9. 1801 ♰ 13. 5. 1849, dcéra Mateja Stetka. Vydala sa za Štefana Enesey de Enese. Zomrela 48 ročná.

Spoločná tabula

 

Nachádza sa tu aj tabula kryptového typu na ktorej sú mená všetkých osôb ktorých náhrobky sa nachádzajú v krypte.

 

Rody staviteľov krypty
Csetke de Csetkeő – Štetka: rod zrejme pochádza zo zaniknutej obce Chethke v komárňanskej stolici, patriacej Pannonhalmskému opátstvu (1419). Priezvisko nachádzame aj v podobách: Chepke, Chetke, Csetke, či Chiettkey, v Liptove od 18. storočia Stetka, Styetka (Štetka). Rudolf II. 18.2.1582 vydal v Bratislave armálnu listinu „dávnemu šľachticovi“ Michalovi Chepke s manželkou, ktorej meno kvôli poškodeniu listiny nepoznáme. Ďalšími adresátmi boli Margita, Ján, Mikuláš, Juraj a bratia Jakub a Urban. Publikovaná bola v Rábskej stolici (dátum  nečitateľný). Urban bol v roku 1609 spolumajiteľom rábskej obce Bácsa. Podľa obce si rábska línia začala písať predikát de Eadem Báchya, de Bachÿa. Od polovice 17. storočia jedna línia žila v Liptovskej stolici, v Kráľovej Lehote kde sa objavujú s priezviskom Štetka. Ucelenú genealógiu vieme na základe nášho výskumu doložiť od evanjelika Jána Štetku a jeho manželky Márie Argay (†1776, Kráľova Lehota), Jána (manž. Zuzana Lehotsky de Kiraly Lehota) a Adama (†1817 Kráľova Lehota, manž. Anna Lehotsky de Kiraly Lehotha). Jánov syn Matej (*1774, †13.7.1835 Komárno, manž. Zuzana Burdács de Kopcsány, pochovaná v Komárne) prišiel do Komárňanskej stolice ako obchodník s drevom. Matej mal deväť detí: Teréziu (*23.9.1801, †12.5.1849, manž. Štefan Enessey de Enese), Karola (*1803, †1810), Jána (*1804,†1804), Zuzanu (*1805, †1810), Annu (*1808, †1816), Lýdiu (*1810, †1884, manž. Ľudovít Posszert), Michala (*20.8.1812, †3.6.1853 Komárno, manž. Jozefa Purgly de Józsás), Alžbetu (*1814, †1837) a Johanu (*1817, †1840). Michal Stetka (*1812) získal na základe potvrdenia o šľachtictve z Fejérskej stolice z roku 1843 povolenie používať pôvodné priezvisko Csetke. Línia Adama (†1817) odišla do Komárna a odtiaľ do Bratislavskej stolice, ponechala si však priezvisko v podobe Štetka – Stetka až do začiatku 20. storočia. Potomkovia línie žijú dodnes v Bratislave. Erbom z poškodeného blazonu je v červenom štíte riečka (zrejme strieborná) a na nej pláva divá kačica s krkom prestreleným šípom. Na kolčej prilbe je v korune obrnené rameno s mečom. Kvôli nečitateľnosti blazonu a poškodeniu miniatúry poznáme z farieb prikrývadiel len červenú. Podľa Borovszkého sú prikrývadlá zlato-červené a strieborno-modré. Zhodný erb poznáme aj zo zbierky pečatí v SNA.

V krypte sú pochovaní:
Michal ✻20. 12. 1812 Komárno ♰3. 6. 1853 Komárno, bol obchodník s drevom. V roku 1828 zapísal na ev. lýceum v Bratislave. V roku 1843 začal používať pôvodné priezvisko Csetke. V revolučných rokoch 1849-49 bol majorom národnej gardy. Oženil sa s Jozefou Purgly de Jószás. Mali deti: Gizelu (*25.7.1848, †12.4.1915, manž. Juraj Nádosy de Nádas), Elenu Zuzanu (*25.8.1850, manž. Ľudovít Dorner), Bélu Mateja (*28.2.1852, †3.11.1915) a Michaelu Jozefínu (*4.1.1854,†16.7.1854).

Michalova ✻1812 manželka Jozefa Purgly de Jószás ✻2. 12. 1826 Győr ♰22. 4. 1893 Komárno, sa venovala dobročinnosti a patrila k významným osobnostiam spoločenského života mesta.

Michalova ✻1812 dcéra Gizella ✻25. 7. 1848 Komárno ♰12. 4. 1915 Tata, manželka Juraja Nádosy. Žila v Budapešti, v Komárne bola členkou ženského klubu a podporovala rôzne charitatívne organizácie. Ako zaujímavosť uvádzame, že v novinovom nekrológu v Komáromi Lapok je žiadosť z testamentu, aby na uctenie jej pamiatky nekupovali pohrebné vence a kvety, ale peniaze rozdelili medzi vdovy a siroty padlých.

Michalov ✻1812 syn Béla Matej ✻28. 2. 1852 Komárno ♰3. 11. 1915 Naszály, staviteľ krypty, bol statkár, člen župných komisií pre ekonomiku a podpredsedom župného hospodárskeho spolku. Mal viacero viníc a vínnych pivníc v južnej časti mesta (dnešnom Komárome) a majetky v Naszályi a Billeg-Puszte.

Michalov ✻1812 vnuk Dezider Dorner ✻1877 ♰24. 1. 1920 Komárno, bol husársky major.

Trsztenszky, Trstyenszky, Nádosy, Nádasy, Trstenský: pôvodne oravský šoltýsky rod. Nevylučujeme, že príslušníci rodu sú priami potomkovia zakladateľa Trstenej Hertela, ktorý získal v roku 1371 lokačnú listinu. V urbári z roku 1607 je prvý raz uvedený šoltýs Martin s priezviskom Trsztenszky. Armálnu listinu vydal Ferdinand III. 25.1.1638 v Bratislave a publikovaná bola roku 26.4.1638 na generálnej kongregácii Oravskej stolice vo Veličnej. Hlavným adresátom bol úradník oravského panstva Andrej so synmi Jánom a Martinom, vedľajšími jeho bratia Juraj a zrejme bezdetný Martin. Andrej bol provizorom oravského hradu (1637 – 1645). Neskôr sa tak rozrástli, že začali užívať prímená Vojt (línia dedičných richtárov), Vojt – Kula, Kula, Francek, Paľko, Špirčák a Kavoň. Začiatkom 18. storočia sa Ján Trstenský usadil v Enese v Rábskej stolici. Z tejto línie pochádzali bratia Pavol (*1792) a Štefan (*1794) (synovia Gregora a Zuzany Vönöczky) ktorý zažiadali cisára Ferdinanda V. o zmenu priezviska na maďarskú formu Nádosy. Táto línia rodu jednou z najúspešnejších línií rodu Trstenský. V súčasnosti používajú príslušníci rodu okrem priezviska Nádosy a pôvodného priezviska Trstenský, aj formu Nádasy, Trsztyenszky, Tresztyenszky a Tersten (od roku 1960 v USA).

Pôvodným erbom rodu z armálesu je v modrom štíte na zelenej pažiti zlatý grif s krvavým jazykom a otvorenými krídlami, ktorý drží v pravom pazúre tri šípy. Na kolčej prilbe je v korune čierne zatvorené orlie krídlo so zlatou hviezdou. Prikrývadlá sú zlato-modré a strieborno-červené.

Mladší erb časti línie Nádosy získal od Františka Jozefa I. generál Alexander Nádosy de Nádas listinou vydanou vo Viedni 31.5.1881 spolu s Jurajom, Ondrejom a Štefanom Nádosy de Nádas. Mladšia podoba erbu je zaujímavá nakoľko je hlavná figúra obrátená doľava. V modrom poli štítu na zelenej pažiti stojí zlatý grif s krídlami otvorenými držiaci v pravom pazúre tri strieborné šípy s červeno-striebornými letkami. Klenotom je čierne zatvorené orlie krídlo na ktorom je strieborná hviezda. Prikrývadlá sú zlatomodré a strieborno-červené.

Podobizeň Štefana Nádosy

Štefan ✻24. 12. 1794 v Enese ♰3. 4. 1866 v Pešti, zakladateľ línie Nádosy. Po skončení gymnázia pracoval v Győri ako pomocník v obchode. V 1819 odišiel do Pešti, kde sa mu v roku 1825 podarilo otvoriť vlastný obchod so súknom s názvom U bieleho leva. Obchod prosperoval a bol známy v širokom okolí a zo Štefana sa stala významná osobnosť obchodného a spoločenského života v Pešti. Bol dôverníkom baróna Jozefa Eötvösa a grófa Štefana Széchényiho, s ktorými založil Prvú uhorskú všeobecnú poisťovaciu spoločnosť. Bol aj jedným z  podporovateľom vznikajúcej knižnice Štefana Széchenyiho. Štedro podporoval v Pešti nemocnicu Shöpf–Mérei. V roku 1843 bol jedným zo zakladateľov Nemocenského a dôchodkového spolku obchodníkov. Bol aj hlavným iniciátorom vzniku detskej nemocnice, dlhoročným členom jej správnej rady, a pokladníkom. Podieľal sa aj na vzniku školy pre vychovávateľky materských škôl. Bol veľkým podporovateľom kultúry a umenia, podieľal sa aj na založení umeleckého spolku.

Finančne podporoval aj vzdelávacie inštitúcie, napríklad aj Banskoštiavnické lýceum. Bol veľkým podporovateľom ev. Cirkvi. V roku 1836 sa rozhodli založiť Peštiansku ev. Cirkev. Podmienkou bolo zloženie 4 000 korún. Štefan nielen prispel, ale neúnavne pracoval na tom, aby sa sumu podarilo zhromaždiť. Keď v roku 1837 vznikla, bol zvolený za jej inšpektora. S manželkou Katarínou Purgly de Jószás mali spolu 13 detí.

V krypte sú pochovaní:
Syn Štefana ✻1794 Juraj ✻14. 4. 1834 Pešť ♰5. 4. 1906 Budapešť, bol obchodník. Spolu s bratom Alexom viedli veľmi úspešný otcov obchod. Juraj bol veľmi podnikavý človek a časom sa vypracoval až na radcu ministerstva hospodárstva, bol v rôznych komisiách pre hospodárstvo a zarobil na bankových špekuláciách. Bol aj riaditeľom poisťovne a banky Haza. Manželka Gizela Csetke bola činná v rôznych spolkoch a nadáciách pre chudobné ženy a v čase vojny pre vojnové siroty a invalidov. Aj keď Juraj žil a podnikal v Budapešti, často navštevoval Komárno, kam chodil za odpočinkom a participoval na dianí v ňom s podporou svojej manželky a na vlastnú žiadosť tu bol aj pochovaný.

Syn Juraja *1834 Gregor *10. 4. 1873 Pešť ♰29. 5. 1942 Budapešť, bol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva. Často navštevoval Komárno.

Syn Juraja *1834 Gabriel *4. 3. 1877 Budapešť ♰23. 5. 1925 Budapešť, vyštudoval právo a pracoval ako notár.

Syn Juraja *1834 Štefan *13. 7. 1878 Budapešť ♰4. 5. 1933 Komárno, bol vrchný lekár v nemocnici Zuzany Lórántffy v Budapešti. Žil v Budapešti a Komárne kde napokon aj zomrel. Oženil sa s Lenkou Ghyczy de Gicz et Assa et Ablanckürth, deti nemali.

Renovácia krypty
Predpokladáme že od polovice minulého storočia bola krypta neudržiavaná a tomu zodpovedal aj jej stav ktorý bol veľmi zlý. Kamenné bloky boli uvoľnené, niektoré aj spadnuté a vyrastali medzi nimi náletové dreviny. V rovnako zlom stave bolo aj vnútro krypty. Dvere boli vypáčené a dnu sa dostali bezdomovci a narkomani ktorí tu napáchali nemalé škody. Pravdepodobne v tom čase zmizol z náhrobnej tabule Gizely Csetke basreliéf. Zatekalo do nej a drevené podlažie bolo zhnité a prepadnuté. Dôkladným prieskumom sme zistili že kvôli hrobom umiestneným do bezprostrednej blízkosti bola narušená statika a zatekalo aj do pohrebných komôr. Hrobka bola obkopaná zabezpečená tak staticky ako aj proti zatekaniu do podzemných priestorov. Vnútorné priestory boli vyčistené a náhrobné tabule ako aj ostatné náhrobky renovované. Kamenné bloky na pyramíde boli zložené skelet pod nimi bol očistený a zabezpečený proti zatekaniu. Kamenné bloky boli očistené a vrátené na miesto.   

Všetky práce vrátane demontáže a spätnej montáže ťažkých kamenných blokov boli urobené ručne keďže miesto je pre techniku neprístupné.

 

 

 

 

 

Hroby rodiny nachádzajúce sa v blízkosti krypty
Vedľa krypty na pravej strane sú hroby rodiny ktorých sa výstavba nedotkla.

Lidia Csetke

Lidia Csetke ✻ 12. 10. 1810 ♰ 12. 5. 1884, dcéra Mateja Stetka. Vydala sa za Ludovíta Posszert. Zomrela 74 ročná.

Erzsébet Stetka

 

Alžbeta Stetka ✻ 13. 11. 1814 ♰ 31. 5. 1837, dcéra Mateja Stetka. Zomrela 23 ročná.

Johanna Stetka

Johanna Stetka ✻ 5. 6. 1817 ♰ 29. 9. 1840, dcéra Mateja Stetka. Zomrela 23 ročná.

 

 

V blízkosti krypty sa nachádzajú aj hroby osôb ktoré majú súvislosť s rodmi Csetke a Nádosy. Neďaleko od krypty sú hroby rodiny Stetka z Adamovej línie rodu. Bezprostredne za kryptou je hrob Jozefy Grötschel rod. Dobay a hrob jej syna Žigmunda ktorý je žiaľ zvalený. Sú to hroby matky a brata Idy Grötschel manželky Andreja Nádosy brata Juraja I. Nádosy ktorý je pochovaný v krypte. Za starým domom smútku je hrobka kde sú pochovaný aj dr. Viliam Nagy de Alsószopor a jeho manželka Gizela Konkoly-Thege ktorý boli rodičia Alžbety Nagy de Alsószopor manželky Juraja II. Nádosy syna Juraja I. Nádosy pochovaného v krypte. Hrobka je zaujímavá alegorickou sochou sediacej smútiacej ženy s vencom a na súčasné miesto bola presunutá keď sa časť cintorína zrušila kvôli výstavbe cesty.

Grötschel Jozefa
Dr. Nagy Vilmos

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule rodu Trstenský 14.6.2019

Dňa 14.6. 2019 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa rodu Trstenský pred Kultúrnym domov v Trstenej.

Hľadanie vhodného kameňa na fotografii sú Pavol Trstenský a Mikuláš TrstenskýOdhaleniu pamätnej tabule predchádzala Hľadanie vhodného tvaru kameňa pod pamätnú tabuľupríprava, ktorá spočívala  vo vyhľadaní vhodného kameňa na ktorom bude pamätná tabuľa umiestnená. Zárove’aj rodhodnúť o  najvhodnejšieho tvaru kameňa. Tejto úlohy sa výborne zhostili páni Pavol Trstenský – Špirčák Lepenie pamatnej tabulea Mikuláš Trstenský – Kavoň.

Slávnostné stretnutie otvorila veselo miestna Dychovka privítala hostídychová hudba. Slávnostný príhovor predniesla pani primátorka PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková.  Vo svojom príhovore okrem iného poukázala na vzťah mesta Trstená a rodu Trstenský.  Slávnostný príhovor pani primátorkyDôstojný pán prof. ThDr. František Trstenský poukázal na koSlávnostný́ príhovor pána profesora Trstenskéhorene rodu nielen v historických ale aj kresťanských súvislostiach. Po príhovoroch pani primátorka a pán profesor spoločne odhalili pamätnú tabuľu.

Odhalenie pamätnej tabuleDychová hudba zahrala hymnu Slovenskej republiky. Na záver Odhalená́ pamätná tabuľastretnutia informácia JUDr. Mikuláš Trstenský – Francek o ďalších aktivitách rodu.  Zároveň pozval prítomných na neformálne stretnutie účastníkov stretnutia do Hotela Roháč. Účastníci stretnutia sa fotografovali pri pamätnej tabuli rodu.

JUDr. Mikuláš Trstenský pozval účastníkov na spoločné stretnutie v Hoteli RoháčFotografovanie sa s tabuľou Pohľad na účastníkov stretnutia Pamatna tabula s lipou rodu Trstensky

 

 

 

Príprava

I. Stretnutie príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov v dňoch 26. až 28. septembra 2008 v Trstenej na Orave

Rok 2008 je z pohľadu príslušníkov rodu Trstenský významný najmä z dvoch dôvodov:

 1. V januári roku 1638 bola rodu Trstenský udelená cisárom a uhorským kráľom Ferdinandom III. armálna listina, na základe ktorej bol šoltýsky rod povýšený do šľachtického stavu. Znamená to, že v januári 2008 uplynulo od tejto udalosti už 370 rokov.
 2. Dňa 28.3.2008 sme si pripomenuli nedožité sté výročie od narodenia pápežského preláta a významného predstaviteľa rodu Trstenský Msgr. Viktora Trstenského.

Podobné stretnutia príslušníkov rodu si organizujú príslušníci viacerých rodov. Uvedieme napr. rod Medvecký z Medvedzieho na Orave, ktoré bolo naposledy organizované v roku 2005.

Naše I. Stretnutie príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov sa pripravuje v Trstenej na Orave, v dňoch 26. až 28. septembra 2008. Nosným dňom stretnutia bude sobota 27.9.2008.

Na prípravu stretnutia sme vytvorili prípravný výbor v zložení:

 • Denis Pongrácz
 • Ing. Dušan Trstenský-liptovská vetva
 • Ján Trstenský-Francek
 • Mikuláš Trstenský-Kavoň
 • JUDr. Mikuláš Trstenský-Francek
 • Ing. Rastislav Trstenský-liptovská vetva

Prvé stretnutie prípravného výboru dňa 29. marca 2008 v Trstenej

Listom zo dňa 27. marca 2008 prípravný výbor oslovil pána primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka a porosil ho o stretnutie, na ktorom ho členovia prípravného výboru chceli informovať o zámeroch stretnutia.

Dňa 29. marca 2008 sa uskutočnilo v Trstenej stretnutie prípravného výboru s primátorom Trstenej pánom Ing. Jozefom Ďubjakom. Pán primátor sa aktívne ujal tohto nápadu a zaradil ho aj do kultúrnych podujatí mesta Trstenej v roku 2008. Obdobne by sme chceli poďakovať aj pánovi farárovi v Trstenej pánovi ThLic. Ing. Jaroslavovi Chovancovi, ktorý prisľúbil pomoc pri organizovaní tohto stretnutia.

Na svojom následnom stretnutí prípravný výbor schválil pozvánku pre všetkých záujemcov o stretnutie.

Prípravný výbor schválil aj kontaktné osoby pre záujemcov o stretnutie.

Kontaktná adresa je zverejnená na internetovej stránke www.trstensky.sk

Mikuláš Trstenský
Brusnicová ul. č. 29
831 01 Bratislava
Tel: 0903706143
mikulas@trstensky.sk – domáca adresa
mikulas.trstensky@azc.sk – adresa do práce

Dušan Trstenský
Tulská ul. č. 97
974 04 Banská Bystrica
Tel: 0903 755 735
dusan.trstensky@slachta.com – domáca adresa / 048-413 73 44
Dusan.Trstensky@t-com.sk – adresa do práce / 048-413 13 03

Stretnutie prípravného výboru s pánom primátorom Stretnutie prípravného výboru s pánom primátorom

 

 

Druhé stretnutie prípravného výboru dňa 30. mája 2008 v Trstenej

Stretnutie s pánom primátorom 30.5.2008Dňa 30.5.2008 (piatok) sa druhýkrát stretol prípravný výbor v Trstenej.
Prípravný výbor sa stretol s pánom primátorom Trstenej Ing. Jozefom Ďubjakom. Informoval ho o práci pri organizácii 1. Stretnutia rodu Trstenský, príbuzných a ich priateľov . Pán primátor bol informovaný o stave prípravy programu stretnutia, a to najmä o stave príprav svätej omše o 10.00 hod. v Kostole sv. Martina v Trstenej dňa 27.septembra (sobota) a o príprave konferencie o rode Trstenských.
Prípravný výbor poprosil pána primátora, aby sa stretnutie mohlo uskutočniť pod záštitou primátora mesta Trstenej. Pán primátor bol taký láskavý a súhlasil s týmto návrhom.

Informácia o pripravovanej zástave roduPán primátor bol informovaný aj o príprave rodovej zástavy a ďalších premetov pripravovaných pri príležitosti stretnutia. Zároveň bol požiadaný o súhlas, aby na jednej strane zástavy mohol byť umiestnený znak mesta Trstenej. Prípravný výbor venoval pánovi primátorovi tašku s logom rodu Trstenský a dátumom stretnutia, ktorá bude venovaná účastníkom stretnutia . Na záver stretnutia prípravný výbor poďakoval pánovi primátorovi za podporu, ktorú osobne venuje príprave stretnutia..

Mgr. Tomáš Kubica a Ing. Dušan Trstenský JUDr. Trstenský, pán Kolodej a pán primátor Pán Mikuláš Trstenský a Ing. Rastislav Trstenský

 

 

Pán Denis Pongrácz vyberá látku na rodovú zástavuPrípravný výbor pripravuje aj zhotovenie dvoch rodových zástavy rodu Trstenský. Výber materiálov, látky a strapcov vyvolal aj rôznosť názorov. Ale v závere výberu materiálov sa podarilo nájsť kompromis a prípravný výbor dohodol podkladový materiál, nite a strapce na rodovú zástavu .
Prípravný výbor sa inšpiroval aj zástavou hasičov v Trstenej . Veľmi inšpiratívne boli pliešky umiestnené na žrdi zástavy s menami osôb, ktoré finančne prispeli na zástavu . Prípravný výbor by týmto chcel poďakovať Dobrovoľnému hasičskému zboru v Trstenej, že mu umožnil prezrieť si ich slávnostné predmety.

Ing. Dušan Trstenský vyberá materiál na zástavu Výber vhodných strapcov na zástavu Zástava hasičov v Trstenej

 

 

Poobede prípravný výbor prerokoval navrhnutý program stretnutia rodu Trstenský, ich príbuzných a priateľov. Schválil predbežný scenár sv. omše a program konferencie. Prerokoval predmety, ktoré budú zhotovené pri príležitosti stretnutia (igelitová taška s erbom, kniha spomienok na Msgr. Viktora Trstenského, odznak rodu, DVD webovej stránky rodu, história rodu s možnosťou zarámovania a iné prekvapenia. Prípravný výbor dohodol spôsob informovania jednotlivých členov vetiev rodu Trstenských a priateľov rodu.
Schválil aj „Časový, vecný a finančný harmonogram stretnutia“. Ako nový nápad bolo schválené umiestniť posolstva rodu potomkom v kazete a umiestniť ho na vhodnom mieste napr. v kostolnej veži v Trstenej.
Zároveň sa dohodlo, že sa využije aj možnosť uverejniť v miestne tlači informáciu o stretnutí rodu Trstenský.

Pán Mgr. T. Kubica drží žrď s plieškami Rokovanie prípravného výboru 30.5.2008 Páni Rastislav, Mikuláš a Pavol Trstenskí

 

 

Tretie stretnutie prípravného výboru dňa 4. júla 2008 v Trstenej

Spokojnosť s prácou na zástaveDňa 4. júla 2008 (piatok) sa tretíkrát stretol prípravný výbor v Trstenej.
Prípravný výbor uskutočnil kontrolu zhotovovania dvoch rodových zástavy rodu Trstenský. Prípravný výbor bol spokojný s prácou na zástave a kvalitou vyšívania zástavy. Farba nití, vzory a obšitie zástavy pokračuje podľa predstáv a požiadaviek prípravného výboru. Pán Denis Pongrácz prekreslil niektoré vzory na zástave. Napr. na krídle erbu dokreslil ostne.
Zástava je zaujímavo vyšívaná a podnecuje pripomienky jednotlivých účastníkov.

Rozpracovaná zástava rodu Posledné úpravy vzorov na zástave Predmety pre účastníkov stretnutia Veronika Trstenská Višňové, fotografia júl 2008

 

 

Prípravný výbor skontroloval aj stav prác na predmetoch nesených ako obetné dary resp. na predmetoch, ktoré sú určené pre účastníkov stretnutia.

Mgr. Tomáš Kubica, fotografia júl 2008Prerokoval sa aj návrh Listu pre otca biskupa A. Imricha. List bol odoslaný otcovi biskupovi A. Imrichovi. Prípravný výbor doplnil scenár sv. omše, ktorá sa bude konať dňa 27. septembra (sobota) 2008 o 10.00 hod. v Trstenej. Zároveň poprosili pána Mgr. Tomáša Kubicu o organizačné zabezpečenie tejto svätej omše. Zástupcovia jednotlivých vetiev sa dohodli, že na najbližšom stretnutí navrhnú svojich zástupcov na jednotlivé úkony počas svätej omše.

Po svätej omši prípravný výbor organizuje spoločné fotografovanie účastníkov stretnutia pred kostolom sv. Martina.

Prípravný výbor prerokoval aj témy na Konferenciu s názvom „Trstená a rod Trstenských“. Konferencia sa koná dňa 27.septembra 2008 (sobota) od 13.00 hod. do 18.00 hod. Projekt managerom konferencie bude Ing. Dušan Trstenský, Liptovská vetva Bobrovník.
Na konferenciu má prístup každý záujemca o konferenciu. Konferenciu bude moderovať Ing. Dušan Trstenský.

Navrhnutý program konferencie:

 1. Príhovor pána primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka.
 2. Denis Pongrácz, téma: „História rodu Trstenských z Trstenej“.
 3. Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., téma: „Budúcnosti, vízie, nádeje aj pre rod Trstenský a ich mladých príslušníkov“.
  Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., fotografia júl 2008
 4. Ing. Dušan Trstenský, téma: „Osobné skúsenosti z pátrania po predkoch – poukázanie na niektoré špecifiká – zaujímavosti“.
  Ing. Dušan Trstenský, fotografia júl 2008
 5. Ing. Ján Lenčucha, téma: „História Obrazu trstenskej Panny Márie“.
  Ing. Ján Lenčucha, fotografia júl 2008
 6. JUDr. Mikuláš Trstenský, téma: „Vplyv minulosti na budúcnosť rodu Trstenských“.
  JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia júl 2008
 7. Vystúpenia zástupcov jednotlivých vetiev rodu. Cieľom je predstaviť najmä súčasných príslušníkov rodu, najstarších, najmladších, kde a ako žijú, povolania a podobné zaujímavosti.a)Vetva Trstenský Liptov Bobrovník, Jalovec: Ing. Dušan Trstenskýb)Vetva Trstenský Liptov Sielnica, Bratislava: Ing. Rastislav Trstenský
  Ing. Rastislav Trstensky, fotografia 2008c)Ing. Pavol Trstenský-Paľko, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Paľko: Ing. Pavol Trstenský, Martin ,d)Pavol Trstenský-Špirčák, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Špirčák: Pavol Trstenský, Trstenáe)Ing. Peter Trstenský-Kula, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Kula: Ing. Peter Trstenský, Tvrdošín ,f)Ing. Mikuláš Trstenský-Kavoň, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Kavoň: Mikuláš Trstenský, Trstenág)Ján Trstenský-Vojt, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Vojt: Ján Trstenský, Trstená,h)Vetva Trstenský – Francek I.: Ján Trstenský, Višňové, Žilina,i)Vetva Trstenský – Francek II.: JUDr. Mikuláš Trstenský, Bratislava,j)Čítanie listov, máme sľúbený list od Kamila Tresten (Trstenský) z USA
 8. Záver konferencie cca o 18.00 hod.

Odborný program bol spropagovaný pre všetkých záujemcov, aby si každý mohol vybrať prednášky, ktoré ho zaujmú. V Trstenskom hlase v čísle 3. z roku 2008 bol uverejnený článok na tému stretnutia rodu.

Prípravný výbor pripraví text posolstva rodu potomkom v kazete a umiestni ho na vhodnom mieste napr. v kostolnej veži v Trstenej.

Nasledujúce stretnutie rodu sa uskutoční dňa 22. augusta 2008 (piatok) v Trstenej o 11.30 hod. v hoteli Roháč.

Trstenský hlas č. 3 z roku 2008 Trstenský hlas júl august 2008 text článku Spoločná fotografia prípravného výboru 4.júla 2008

 

 

 

 

 

Štvrté stretnutie prípravného výboru dňa 22. augusta 2008 v Trstenej

Zástupca primátora Mgr. Štefan Kristofčák, fotografia august 2008Informácia o stave prác, fotografia august 2008Dňa 22. augusta 2008 (piatok) sa štvrtýkrát stretol prípravný výbor v Trstenej.
O 11.30 hod. prípravný výbor bol prijatý zástupcom primátora Mgr. Štefanom Kristofčákom, riaditeľom Gymnázia M. Hattalu v Trstenej . Prípravný výbor oboznámil pána zástupcu primátora Mgr. Štefana Kristofčáka s prípravnými prácami.

Zástupcovia prípravného výboru sa dohodli s pánom riaditeľom, že dňa 26. septembra 2008 zástupcovia prípravného výboru navštívia gymnázium a uskutočnia prednášky v súvislosti pripravovaným stretnutím rodu Trstenský v Trstenej .
Pán Denis Pongrácz prezentoval zástavu rodu Trstenský. Budú pripravené dve zástavy. Na líci bude znak rodu Trstenský. Na rube bude znak Trstenej .
Členovia prípravného výboru prezentovali aj predmety, ktoré sú pripravované na stretnutie rodu, ako napr. odznaky, pozvánky, plagáty a pod. Prezentovali aj pripravovaný znak sv. Martina, ktorý bude pripevnený na vrchol zástavy. Na záver stretnutia sa členovia prípravného výboru odfotografovali s pánom Mgr. Štefanom Kristofčákom pred budovou Mestského úradu.

 

Znak sv. Martina, ktorý bude na vrchole zástavy, fotografia august 2008Spoločná fotografia prípravného výboru 4.júla 2008

 

 

 

Prípravný výbor hľadá vhodné miesto na fotografovanie, august 2008Možné miesto na spoločné fotografovanie, august 2008Po stretnutí s pánom Mgr. Š. Kristofčákom, členovia prípravného výboru zvažovali, kde by sa mohli účastníci stretnutia po sv. omši spoločne odfotografovať . Ako najvhodnejšie miesto na fotografovanie sa zdá miesto za Kostolom sv. Martina.

Rokovanie prípravného výboru, august 2008Prípravný výbor pokračoval v rokovaní v Hoteli Roháč v Trstenej. Prerokovali návrh plagátu a schválili ho a pozvánku na stretnutie.

Prípravný výbor schválil aj znak, ktorý bude pripevnený na zástavu rodu Trstenský.

 

 

 

 

 

 

 

Erb rodu, zástava rodu a iné rodové predmety

V tejto časti zverejňujeme rôzne stvárnenia rodového erbu, zástavy a iných predmetov rodu. Záujemcovia si budú môcť stiahnuť si ich z internetu a použiť ich pre účely príslušníkov rodu. Uvedené stvárnenie umožňuje ich použitie aj na potlače alebo iné použitie. Ich autorom je pán Denis Pongrácz, ktorý láskavo súhlasil s ich použitím pre rodové ciele.

Erb rodu

Ako prvé uvádzame rôzne spracovanie rodového erbu Trstenských a to farebný a čiernobiely
Erb rodu Trstensky farebný Erb rodu Trstensky farebný

 

 

Prikladáme aj erb rodu maľovaný
Erb rodu Trstensky farebný

Ďalšie dva erby, a to bieločierny a farebný, sú vo vektorovom tvare a môžu sa použiť na potlače na rôzne predmety.
Erb rodu Trstensky - Čiernobiely vektorErb rodu Trstensky - Farebný vektor

 

 


Zástava rodu

Pre slávnostné príležitosti rodu Trstenských je zhotovená zástava rodu. Rodová zástava rodu Trstenský - predná strana Na prednej strane je erb rodu a nad ním nadpis „K BOŽEJ SLÁVE A K ÚCTE SV. BOHORODIČKY VENUJE ROD TRSTENSKÝCH“. Uvedený nadpis nadväzuje na veľkú úctu k Sv. Bohorodičke, ktorou sa vyznačovali obyvatelia mesta Trstená, a tiež príslušníci rodu Trstenských. V spodnej časti je umiestnené heslo rodu „SEMPER FIDELIS“ (Vždy verný). Rok 1638 je rok udelenia armálnej listiny. Na zadnej strane zástavy je umiestený erb mesta Trstená.
Rodová zástava rodu Trstenských zadná strana Rod Trstenský dostal povolenie na použitie erbu mesta v súlade s predpismi mesta Trstená od pána primátora Ing. Jozefa Ďubjaka. Rok 2008 uvedený na zástave je rokom I. Stretnutia rodu Trstenských a ich priateľov v Trstenej.

Iné predmety spojené s rodom Trstenských

Pri príležitosti I. Stretnutia rodu Trstenských a ich priateľov v Trstenej pripravujeme rôzne upomienkové predmety. Prípravný výbor nechal zatiaľ zhotoviť igelitové tašky s erbom rodu, odznaky s erbom rodu a kalendárik na rok 2009 s mapou Hornej Oravy a erbom rodu.

Kalendárik rodu Trstenský na rok 2009 predná stranaKalendárik rodu Trstenský na rok 2009 - predná strana

 

 

 

Ex Libris

Ako inšpiráciu tu uverejňujeme Ex libris Mikuláša Trstenského nar. 1958.
Ex Libris Nicolaus Trstensky MCMLVIII

Priebeh stretnutia

I. Stretnutie príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov sa uskutočnilo v dňoch 26. až 28. septembra 2008 v Trstenej na Orave.

Prípravný výbor, fotografia 2008Stretnutiu predchádzala asi ročná príprava. Vytvoril sa prípravný výbor, ktorý sa stretol štyrikrát. V prípravnom výbore boli zastúpení predstavitelia všetkých vetiev rodu. Prostredníctvom nich prípravný výbor komunikoval so všetkými príslušníkmi rodu a ich priateľmi. Listami sme oslovili všetkých známych príslušníkov rodu a informovali sme ich o zámere stretnúť sa v roku 2008 v Trstenej na Orave. Pri príprave stretnutia sme sa najprv sústredili len na spoločenský a historicko-informačný rozmer. Vďaka vdp. Františkovi Trstenskému, sme stretnutie rozšírili aj o duchovný rozmer.

Primátor pán ing. Jozef Ďubjak, fotografia 2008Veľmi užitočné boli stretnutia s primátorom mesta Trstená s pánom ing. Jozefom Ďubjakom, ktorý poskytol stretnutiu veľkú podporu .

Myslíme si, že veľmi dôležitá bola aj komunikácia s obyvateľmi mesta Trstená prostredníctvom novín Trstenský hlas. S láskavým súhlasom mesta Trstená, sme v Trstenskom hlase publikovali dva články, v ktorých sme informovali obyvateľov o stretnutí, jeho dôvodoch a cieľoch – Článok publikovaný v Trstenskom hlase č.3 r.2008Článok publikovaný v Trstenskom hlase č. 4 r.2008).

Samotné stretnutie bolo organizované ako otvorené pre všetkých záujemcov o históriu mesta Trstená a rodu Trstenský.

Program v piatok dňa 26. septembra 2008

Budova Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, fotografia dňa 26.9.2008V piatok poobede dňa 26. septembra 2008 sa vdp. František Trstenský, Denis Pongrácz, Ing. Dušan Trstenský a JUDr. Mikuláš Trstenský zúčastnili prednáškového cyklu na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej .

Pán riaditeľ gymnázia Mgr. Štefan Kristofčák, fotografia dňa 26.9.2008Prednáškový cyklus otvoril pán riaditeľ gymnázia pán Mgr. Štefan Kristofčák .
JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia dňa 26.9.2008Po pánovi riaditeľovi vystúpil JUDr. Mikuláš Trstenský, ktorý stručne uviedol dôvody zorganizovania stretnutia. Poukázal aj na základné historické medzníky rodu Trstenský. Prítomným prezentoval aj listinu z roku 1640, na ktorej je najstarší podpis príslušníka rodu Trstenský.

Denis Pongrácz, fotografia dňa 26.9.2008Pán Denis Pongrácz vystúpil na tému: „História Trstenej a rodu Trstenský“ . Na historických informáciách plasticky ukázal paralelu medzi históriou Trstenej a rodu Trstenský.

Ing. Dušan Trstenský, fotografia dňa 26.9.2008Ing. Dušan Trstenský predniesol prednášku na tému „Špecifiká pátrania po predkoch“ . Študentom gymnázia dal návod, ako efektívne pátrať po predkoch. Uviedol množstvo stránok a odkazov na internete, kde sa pátranie môže uskutočniť.

Vdp. František Trstenský, fotografia dňa 26.9.2008Na záver vystúpil vdp. František Trstenský. Predmetom vedeckého záujmu vdp. Františka Trstenského je okrem iného aj história a obsah Kumránskych zvitkov. Predniesol študentom prednášku na tému: História objavenia Kumránskych zvitkov v Izraeli.

Priebeh kajúcnej pobožnosti dňa 26.9.2008

Františkánsky kostol sv. Juraja v Trstenej, fotografia dňa 26.9.2008V piatok večer 26. septembra 2008 sa uskutočnila Kajúca pobožnosť za zomrelých z rodu Trstenský. Pobožnosť sa uskutočnila vo františkánskom kostole sv. Juraja na námestí v Trstenej.

Vdp. František Trstenský, fotografia dňa 26.9.2008Kajúcnu pobožnosť viedol vdp. František Trstenský.

Zmiešaný spevácky zbor Martinus, fotografia dňa 26.9.2008Na kajúcnej pobožnosti prekrásne spieval Zmiešaný spevácky zbor z Trstenej Martinus pod vedením pána Mgr. Pavla Bažíka.

Pani Zita Jankolová, fotografia dňa 26.9.2008Prvé čítanie mala pani Zita Jankolová.

Potom nasledovalo vyprosovanie odpustenia za zomrelých príslušníkov rodu Trstenský.

Za spoločných predkov rodu Trstenský a ich dobrodincov vyprosoval odpustenie pán Denis Pongrácz Pán Denis Pongrácz vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za zakladateľov Trstenej Schvankomira a jeho príbuzných a za Jána Hertela a jeho synov Jakuba a Martina, ktorí v roku 1371 založili Trstenú. Za prvého známeho šoltýsa Trstenej Adalberta (Vojtecha) Fojta. Za Martina Trstenského, šoltýsa Trstenej, spoločného známeho predka všetkých Trstenských na Slovensku a prvého člena rodu, o ktorom je známe, že už v roku 1607 používal priezvisko Trstenský.
Za Cisár Ferdinand III., ktorý udelil erb a šľachtický titul potomkom rodu Trstenský.
Za Andreja Trsztenszkého, provízora Oravského zámku a jeho synov Andreja II., Martina II. a jeho bratov Martina I a Juraja I. adresátov armálnej listiny udelenej im roku 1638 Cisár Ferdinand III.
Za šoltýsov Trstenej a ich rodiny, najmä za šoltýsov Martina II., Juraja II, Juraja III., Juraja IV.

Ján Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008Za vetvu rodu Trstenský Francek línia od Jána nar. 1877 vyprosoval odpustenie pán Ján Trstenský, a to za Jána a jeho manželku Máriu rod. Pánekovú, zakladateľa tejto línie vetvy rodu Trstenský Francek. Za ich deti, a to: za Štefana, z za Viktora a jeho manželku Helenu, za manželku Karola Bernardínu, za Štefániu a Paulínu, za Erika, ich pravnuka .

Za vetvu rodu Trstenský Francek línia od Jozefa nar. 1860 vyprosoval odpustenie JUDr. Mikuláš Trstenský JUDr. Mikuláš Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Jozefa a jeho manželku Máriu rod. Abbafy, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Francek. Za ich deti, a to za Msgr. Viktora Trstenského, pápežského preláta, za Katarínu, a jej zomretých potomkov, za Františka Trstenského a jeho manželku, za Martina a jeho manželku Johanu rod. Stassovú a ich zomretých potomkov, a to za Vdp. Emila Trstenského, za Margitu vyd. Prekopovú a jej manžela, za nevestu Katarínu rod. Srnkovú, za zaťa Ing. Milana Rusnáka, za Antona a jeho manželku Irenu rod. Ranostajovú, a za ich syna Vladimíra.
Za všetkých zomretých predkov rodiny Tresten, žijúcej v USA.

Za vetvu rodu Trstenský Paľko vyprosoval odpustenie Ing. Pavol Trstenský Ing. Pavol Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za deda Štefana a jeho manželku Annu rodenú Jablonskú, ich deti Jozefa s manželkou Máriou, Štefana s manželkou Annou, Máriu s manželom Viktorom a za otca Martina. Za pradeda Ignáca a jeho manželku Máriu rodenú Pallovú a syna Vendelína. Za prapradeda Jána a jeho manželku Máriu, rodenú Krúpovú. Za praprapradeda Ignáca a jeho manželku Annu, rodenú Jankoľovú a Máriu, Ignáca a Máriu. Za prapraprapradeda Andreja a jeho manželku Katarínu, rodenú Mendrei a za dcéru Máriu.

Za vetvu rodu Trstenský Kulla línia od Štefana nar. 1845 vyprosoval odpustenie Ing. Peter Trstenský Ing. Pavol Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Štefana a jeho manželku Rosáliu rod. Bednár, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Kulla. Za starého otca Štefana a jeho manželku Annu rod. Kubínovú, za ich deti, a to za Štefana a jeho manželku rod. Šotterovú, za Martina, za Jána a jeho manželku Emíliu rod. Sameliakovová, za Františka, za Máriu, za Žofiu, za Emíliu, za Rosáliu Štefániu, za Jozefa a jeho manželku rod. Vorčákovú a za Alojziu. Za otca Martina.

Za vetvu Rodu Trstenský Špirčák vyprosovala odpustenie pani Magdaléna Trstenská Margita Trstenská vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za praprastarého otca Jána a jeho manželku Teréziu rodenú Draskovicsovú. Za prastarého otca Jána a jeho manželku Máriu rodenú Parížovú. Za starého otca Jána a jeho manželku Máriu rodenú Kuráňovú. Za otca Jána – Václava. Za všetkých našich predkov, a to aj Veroniku, Jána, Ignáca a ďalších.

Za vetvu rodu Trstenský Vojt vyprosoval odpustenie Ján Trstenský Ján Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Andreja Mateja prvého známeho nositeľa prímenia Vojt, a za jeho manželku Máriu rodenú Lepáček, a za jeho súrodencov. Za jeho syna Pavla a jeho manželku Helenu rod. Heliš. Za nášho starého otca Jána a jeho manželku Johanu rodenú Kavskú.

Za každú vetvu rodu Trstenský horí jedna sviečka, fotografia dňa 26.9.2008Za všetkých súrodencov starého otca a to Helenu, Máriu, Veroniku, Katarínu a Joanu. Za nášho otca Jána a jeho manželku Viktóriu rod. Brčovú. Za všetkých súrodencov Štefana, Joannesa a Andreasa. Za brata Jozefa, sestry Jozefínu – Viktóriu, bratov Vladimíra a Jána.
Za všetkých našich ostatných predkov. Každý, kto vyprosoval odpustenie, položil pod oltár za danú vetvu jednu zapálenú sviečku.

Za vetvu rodu Trstenský Kavoň vyprosovala odpustenie pani Monika Ševčíková rod. Trstenská Monika Ševčíková rod. Trstenská vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Mateja prvého známeho nositeľa prímenia Kavoň, a za jeho manželku Mária rodenú Kavony (Kavoň) a za jeho súrodencov. Za nášho starého otca Martina a jeho manželku Žofiu rod. Štefanidesovú. Za ich deti a to: Johanu, Máriu vydatú Kohútovú, Viktóriu vydatú Jankolovú, Jozefa a jeho manželku Pavlínu rod. Pavlíkovú a za ich nevestu Martu rodenú Parížovú. Za brata starého otca Jozefa a jeho manželku Kristínu rodenú Revay. Za ich syna Štefana.
Za všetkých našich ostatných predkov.

Za vetvu Liptovskú rodu Trstenský z Bobrovníka vyprosovala odpustenie Mgr. Mária Trstenská Mgr. Mária Trstenská vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Ondreja zakladateľa Liptovskej vetvy Trstenský z Bobrovníka, a za jeho manželky Katarínu rod. Veľkojarovicz a Evu rod. Kusková. Za jeho deti, a to syna Ondreja II. a manželku Annu rod. Kello. Za Jána, Annu, Jozefa a Ondreja.
Za deti Ondreja II. a to: Jozefa, Jána, Teréziu a jej manžela Matloňa, Máriu a jej manžela Matloňa. Za Milana, Jána, Jozefa a Vladimíra synov Jozefa. Za Jaroslava syna Jána.
Za všetkých našich ostatných predkov.

Za vetvu Liptovskú rodu Trstenský zo Sielnice vyprosoval odpustenie Ing. Rastislav Trstenský Ing. Rastislav Trstenský vyprosuje odpustenie, fotografia dňa 26.9.2008, a to za Jozefa zakladateľa Liptovskej vetvy Trstenský zo Sielnice, a za jeho manželky Evu Koreňovú. Za jeho deti, a to syna Jána a jeho manželku Annu rod. Burdelovú. Za ich deti, a to dcéru: Štefániu a jej manžela Františka Sotonického, Jána, Emíliu, Vladimíra I., Juraja, Vladimíra II.
Za všetkých našich ostatných predkov.

Pohľad na účastníkov kajúcnej pobožnosti, fotografia dňa 26.9.2008Na záver sa všetci pomodlili za zmilovanie sa nad našimi zosnulými predkami a odpustenie im ich viny.Pohľad na účastníkov kajúcnej pobožnosti, fotografia dňa 26.9.2008

Pohľad na účastníkov kajúcnej pobožnosti.

Predstaviteľ františkánov, fotografia dňa 26.9.2008Veľká vďaka za úspešný priebeh kajúcnej pobožnosti patrí františkánom za pomoc pri organizovaní našej pobožnosti. Zároveň sme im vďační aj za to, že nám umožnili uskutočniť kajúcnu pobožnosť v ich kostole.

KAJÚCA POBOŽNOSŤ ZA ZOMRELÝCH Z RODU TRSTENSKÝ
(26. SEPTEMBRA 2008)
vedie: vdp. F: Trstenský

Úvodná kajúca pieseň (zbor)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.

Milosť, milosrdenstvo a pokoj vám od Boha Otca i od Ježiša Krista, jeho Syna, v pravde a láske.
I s duchom tvojím.

Tento úvodný pozdrav vystihuje dôvod tejto kajúcej pobožnosti. Chceme vzývať Boha, aby bol milosrdný k našim predkom, aby im odpustil hriechy, ktorých sa dopustili. Konáme to v pravde a láske voči minulosti i voči prítomnosti, voči našim predkom, ale aj voči sebe. Chceme vyprosiť večný pokoj pre duše zomrelých, ale chceme prosiť, aby sme aj my cítili pokoj nášho svedomia v tom, ako myslíme, rozprávame a konáme.

Vyprosujme Božie zľutovanie pre našich zosnulých. Nech naše modlitby vychádzajú z čistého srdca. Preto vo chvíľke ticha prosme o odpustenie aj našich hriechov.

Vyznávam všemohúcemu Bohu, i vám bratia a sestry, že som veľa zhrešil, myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého; moja vina, moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, k Pánu, Bohu nášmu.

Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
Amen.

Pane zmiluj sa (zbor)

Modlime sa.
Všemohúci Bože, ty si Otec všetkých;
ty si nás stvoril, aby sme bývali v tvojom dome
a aby náš život bol na tvoju chválu a slávu.
Odpusť, Pane, viny našich predkov a daj im radosť z tvojej spásy,
veď si milostivý ku všetkým, čo ťa vzývajú,
aby sme sa raz v spoločenstve s nimi všetci stretli v tvojom dome.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.

BOHOSLUŽBA SLOVA

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom.
Bratia, nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov.
Počuli sme Božie slovo
Bohu vďaka

Žalm a alelujový verš

R: Pán je moje svetlo a moja spása

Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať? – R

O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám. – R

Čuj, Pane, hlas môjho volania,
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
V srdci mi znejú tvoje slová: †
„Hľadajte moju tvár!“
Pane, ja hľadám tvoju tvár. – R

ALELUJA. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu:
Otče zhrešil som proti nebu i voči tebe. ALELUJA.

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša
Sláva tebe, Pane.

Ježiš povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: “Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.” A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: “Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.” I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: “Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.” Ale otec povedal svojim sluhom: “Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.” A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: “Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.” On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: “Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.” On mu na to povedal: “Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.”“

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.

Príhovor vdp. F. Trstenský na tému tvoj syn – tvoj brat

PROSBY ZA ZOMRELÝCH Z RODU TRSTENSKÝ
Náš Boh je milosrdný, pomalý na hnev a veľmi trpezlivý. Prosme ho, aby prijal našich zomrelých predkov do svojho domova, ako otec prijal vracajúceho syna.

Nasledujú prosby za jednotlivé vetvy rodu Trstenský.

Zástupcovia za jednotlivé vetvy prednesú prosbu podľa predloženého vzoru:

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za zakladateľov Trstenej a spoločných predkov rodu Trstenský (Čítať bude Denis Pongrácz):

Za zakladateľov Trstenej Schvankomira a jeho príbuzných a za Jána Hertela a jeho synov Jakuba a Martina, ktorí v roku 1371 založili Trstenú.

Za prvého známeho šoltýsa Trstenej Adalberta (Vojtecha) Fojta.

Za Martina Trstenského, šoltýsa Trstenej, spoločného známeho predka všetkých Trstenských na Slovensku a prvého člena rodu, o ktorom je známe, že už v roku 1607 používal priezvisko Trstenský.

Za Cisár Ferdinand III., ktorý udelil erb a a armálnu listinu potomkom rodu Trstenský.

Za Andreja Trsztenszkého, provízora Oravského zámku a jeho synov Andreja II., Martina II. a jeho bratov Martina I a Juraja I. adresátov armálnej listiny udelenej im roku 1638 Cisár Ferdinand III.

Za šoltýsov Trstenej a ich rodiny, najmä za šoltýsov Martina II., Juraja II, Juraja III., Juraja IV.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože za vetvu Rodu Trstenský Francek línia od Jána nar. 1877 (Čítať bude Ján Trstenský, Francek Višňové):

Za Jána a jeho manželku Máriu rod. Panekovú, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Francek:.
Za ich deti, a to:
Za Štefana.
Za Viktora a jeho manželku Helenu.
Za manželku Karola Bernardínu.
Za Štefániu a Paulínu.
Za Erika, ich pravnuka.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Francek línia od Jozefa nar. 1860 (Čítať bude JUDr. Mikuláš Trstenský):

Za Jozefa a jeho manželku Máriu rod. Abbafy, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Francek.
Za ich deti, a to:
Za Msgr. Viktora Trstenského, pápežského preláta.
Za Katarínu, a jej zomretých potomkov.
Za Františeka Trstenského a jeho manželku.
Za Martina a jeho manželku Johanu rod. Stassovú a ich zomretých potomkov, a to:
Za Vdp Emila Trstenského.
Za Margitu vyd. Prekopovú a jej manžela.
Za nevestu Katarínu rod. Srnkovú.,
Za zaťa Milana Rusnáka.
Za Antóna a jeho manželku Irenu rod. Ranostajovú.
Za syna Vladimíra.

Za všetkých zomretých predkov rodiny Tresten, žijúcej v USA.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Paľko (Čítať bude Pavol Trstenský, Paľko):

Za deda Štefana a jeho manželku Annu rodenú Jablonskú, ich deti Jozefa s manželkou Máriou, Štefana s manželkou Annou, Máriu s manželom Viktorom a za otca Martina.

Za pradeda Ignáca a jeho manželku Máriu rodenú Pallovú a syna Vendelína.

Za prapradeda Jána a jeho manželku Máriu, rodenú Krúpovú.

Za praprapradeda Ignáca a jeho manželku Annu, rodenú Jankoľovú a Máriu, Ignáca a Máriu.

Za prapraprapradeda Andreja a jeho manželku Katarínu, rodenú Mendrei a za dcéru Máriu.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Kulla línia od Štefana nar. 1845 (Čítať bude Ing. Peter Trstenský):

Za Štefana a jeho manželku Rosaliu rod. Bednár, zakladateľa tejto línie rodu vetvy rodu Trstenský Kula.

Za starého otca Štefana a jeho manželku Annu rod. Kubínovú

Za ich deti, a to:

Za Štefana a jeho manželku rod. Šotterovú
Za Martina
Za Jána a jeho manželku Emíliu rod.Sameliakovú
Za Františka
Za Máriu
Za Žofiu
Za Emíliu
Za Rosáliu Štefániu
Za Jozefa a jeho manželku rod. Vorčákovú
Za Alojziu
Za otca Martina

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Špirčák (Čítať bude Margita Trstenská):

Za praprastarého otca Jána a jeho manželku Teréziu rodenú Draskovicsovú.
Za prastarého otca Jána a jeho manželku Máriu rodenú Parížovú.
Za starého otca Jána a jeho manželku Máriu rodenú Kuráňovú.
Za otca Jána – Václava.

Za všetkých našich predkov a to aj Veroniku, Jána, Ignáca a ďalších..

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Vojt (Čítať bude Ján Trstenský):

Za Andrej Mateja prvého známeho nositeľa prímenia Vojt, a za jeho manželku Mária rodenú Lepáček a za jeho súrodencov.
Za jeho syna Pavla a jeho manželku Helenu rod. Heliš.
Za nášho starého otca Jána a jeho manželku Johanu rodenú Kavskú. Za všetkých súrodencov starého otca a to Helenu, Máriu, Veroniku, Katarínu a Joanu.
Za nášho otca Jána a jeho manželku Viktóriu rod. Brčovú. Za všetkých súrodencov Štefana, Joannesa a Andreasa.
Za h brata Jozefa, sestry Jozefínu-Viktóriu, bratov Vladimíra Ján.
Za všetkých ostatných predkov.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Rodu Trstenský Kavoň (Čítať bude Monika Ševčíková rod. Trstenská):

Za Mateja prvého známeho nositeľa prímenia Kavoň, a za jeho manželku Mária rodenú Kavony (Kavoň) a za jeho súrodencov.

Za nášho starého otca Martina a jeho manželku Žofiu rod. Štefanidesovú.
Za ich deti a to: Johanu, Máriu vydatú Kohútovú, Viktóriu vydatú Jankolovú, Jozefa a jeho manželku Pvlínu rod. Pavlíkovú a za ich nevestu Martu rodenú Parížovú,

Za brata starého otca Jozefa a jeho manželku Kristínu rodenú Revay. Za ich syna Štefana.

Za všetkých našich ostatných predkov.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Liptovskú Rodu Trstenský z Bobrovníka (Čítať Mgr. Mária Trstenská):

Za Ondreja zakladateľa Liptovskej vetvy Trstenský z Bobrovníka, a za jeho manželky Katarína rod. Veľkojarovicz a Evu rod. Kusková.
Za jeho deti a to syna Ondreja II. a manželku Anna rod. Kello. Za Jána, Annu, Jozefa a Ondreja.
Za deti Ondreja II. a to: Jozefa, Jána, Teréziu a jej manžela Matloňa, Máriu a jej manžela Matloňa.
Za Milana, Jána, Jozefa a Vladimíra synov Jozefa.
Za Jaroslava syna Jána.

Za všetkých našich ostatných predkov.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

V hlbokej viere v tvoje nesmierne milosrdenstvo, prosíme ťa, Bože, za vetvu Liptovskú Rodu Trstenský zo Sielnice (Čítať bude Ing. Rastislav Trstenský):

Za Jozefa zakladateľa Liptovskej vetvy Trstenský zo Sielnice, a za jeho manželky Evu Koreňovú.
Za jeho deti a to syna Jána a jeho manželku Annu rod. Burdelovú.
Za ich deti a to dcéru: Štefániu a jej manžela Františeka Sotonického, Jána, Emíliu, Vladimíra I., Juraja, Vladimíra II.

Za všetkých ostatných predkov.

Odpusť im všetky hriechy, ktorých sa dopustili a prijmi ich do svojho kráľovstva, nech im svieti večné svetlo tvojej slávy.

Zbor spieva antifónu

Každý zástupca má horiacu sviečku, ktorú po prečítaní prosby položí pred oltár. 

A teraz tými istými slovami, ktoré nás naučil Ježiš Kristus, modlime sa za odpustenie našich hriechov a hriechov našich predkov:
Otče náš…

Modlime sa.
Bože, v Ježišovi Kristovi si nás prijal za svojich synov a dcéry,
a tak ťa môžeme volať naším Otcom,
zmiluj sa nad našimi zosnulými predkami, odpusť im viny,
a nám pomôž, aby sme kráčali pred tebou vo svätosti a spravodlivosti.
Skrze Krista nášho Pána.
Amen.

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Iďte v mene Božom.
Bohu vďaka.

Zbor spieva pieseň k Panne Márii

Večerné stretnutie v Hoteli Roháč dňa 26.9.2008

Pohľad na účastníkov večerného stretnutia, fotografia dňa 26.9.2008Večer sa všetci účastníci kajúcnej pobožnosti stretli v Hoteli Roháč v Trstenej. Pohľad na rodinu Libora Trstenského, fotografia dňa 26.9.2008
Bola to prvá možnosť spoločného stretnutia a zoznamovania sa účastníkov stretnutia.
JUDr. Mikuláš Trstenský vyslovil myšlienku, že počas stretnutia sa všetci riadime myšlienkami olympijských hier. Zastavia sa všetky prípadné spory, hádky a nevraživosť. Zároveň informoval o plánoch prípravného výboru vydať o rode Trstenských knihu o ich histórii.

Vdp. František Trstenský spomenul svojho profesora, že v jeho knižnici nesmie nikdy chýbať najnovšie vydanie Svätého písma a jeho rodného jazyka. Vyslovil myšlienku, že v budúcnosti v knižniciach rodín Trstenských bude okrem týchto dvoch kníh, aj kniha o Histórii rodu Trstenských.

Program v sobotu dňa 27. septembra 2008

Hrob Msgr. Viktora Trstenského, fotografia dňa 26.9.2008Spoločná modlitba za Msgr. Viktora Trstenského, fotografia dňa 26.9.2008Ráno o 9.00 hod. sa uskutočnila spomienka na Msgr. Viktora Trstenského pri jeho hrobe na Cintoríne V poli v Trstenej. Účastníci sa spoločne pomodlili pri hrobe. Vdp. František Predniesol spomienkovú reč .

Mgr. Mária Trstenská predniesla nad hrobom báseň, fotografia dňa 26.9.2008Mgr. Mária Trstenská predniesla na počesť pápežského preláta slávnostnú báseň od Milana Rúfusa „Rázusovo torzo“.

Rázusovo torzo

(zbierka – Vážka 1998)

Kázal a kládol na srdce.
Sedľači bitej veky na dereši.
A z krivdy pošiel, z chatrče,
v nej iný než Boh nepoteší.

Básnik a kňaz.
Ten pánko v dedine
a v básni svätý za dedinou.
Chudobný pánko.
Však to jediné,
Čo bolo jeho bohatstvom
(i vinou),
bývala hrdá, rovná svieca ducha.
Nezlomne svoja, vedomá.

Nuž, ako ten, kto neposlúcha
nikoho okrem svedomia,
niesol si kríž.
A chutnal, čo je bieda,
príliš veľká na takú malú zem.

A celé roky všetci o tom vedia.
A iba teraz –
riedke ďakujem.

Koľko ich u nás takých bolo?
Koľko ich prešlo touto krajinou?
Tých holých bosých apoštolov.
Tých zašliapnutých vavrínov.

Položenie venca na hrob, fotografia dňa 26.9.2008Zapálenie sviečok na hrobe, fotografia dňa 26.9.2008Na záver účastníci zapálili na hrobe sviečky .Veronika Trstenská z Višňového a Tomáš Trstenský z Bratislavy položili veniec na hrob.

Kostol sv. Martina v Trstenej, fotografia dňa 26.9.2008V sobotu dňa 27. septembra 2008 o 10.00 hod. sa uskutočnila v Kostole sv. Martina v Trstenej sv. omša.

Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich, fotografia dňa 27.9.2008Sv. omšu celebroval Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich. Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich bol vysvätený za kňaza 8. júna 1974. Do roku 1983 pôsobil ako kaplán v Rabči. Potom bol vymenovaný za správcu farností Zázrivá, kde pôsobil do roku 1985, Trstená, kde pôsobil do roku 1990 a Spišské Podhradie, kde pôsobil až do svojho vymenovania za biskupa. Za pomocného biskupa spišskej diecézy ho vymenoval pápež Ján Pavol II. dňa 4. júna 1992, a zveril mu titulárne sídlo Castellum Titulianum. Vysvätený za biskupa bol 11. júla 1992 v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule biskupom Františkom Tondrom.
Vdp. Fr. Trstenský víta Jeho Excelenciu biskup Andrej Imrich, fotografia dňa 27.9.2008
Vdp. Marián Pánik koncelebruje Jeho Excelencii, fotografia dňa 27.9.2008Jeho Excelenciu biskupa Andrej Imrich v mene prítomných privítal Vdp. František Trstenský .

Jeho Excelencii biskupovi Andrejovi Imrichovi koncelebroval Vdp. Marián Pánik.

Pohľad z chóru kostola, fotografia dňa 27.9.2008Kostol sv. Martina v Trstenej bol zaplnený príslušníkmi rodu Trstenský a ich priateľmi.
Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich pri homílii, fotografia dňa 27.9.2008V homílii Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich poukázal na to kde má každý z nás skutočné korene v živote .

Prvé čítanie Ján Trstenský Francek Višňové, fotografia 27.9.2008Prvé čítanie mal Ján Trstenský Francek z Višňového. Druhé čítanie mala pani Monika Ševčíková rod. Trstenská Kavoň.

Prvú prosbu čítal Ing. Pavol Trstenský Paľko, fotografia 27.9.2008Prvú prosbu za Sv. cirkev a pápeža čítal Ing. Pavol Trstenský Paľko.

Druhú prosbu čítala Monika Ševčíková rod. Trstenská Kavoň, fotografia 27.9.2008Druhú prosbu za upevnenie viery a duchovné povolania čítala pani Monika Ševčíková rod. Trstenská Kavoň.

Tretiu prosbu čítal Ing. Peter Trstenský Kulla, fotografia 27.9.2008Štvrtú prosba za upevnenie rodín čítala Mgr. Mária Trstenská, fotografia 27.9.2008Tretiu prosbu za pokoj vo svete čítal Ing. Peter Trstenský Kulla.

Štvrtú prosba za upevnenie rodín a manželstiev čítala Mgr. Mária Trstenská Lipovská vetva z Bobrovníka.

Piatu prosbu za mládež čítala Barbara Trstenská Francek, fotografia 27.9.2008Piatu prosbu za deti a mládež čítala Barbara Trstenská Francek z Višňového.

Šiestu prosba za trpiacich, chorých a opustených čítala pani Jana Lepačková rod. Trstenská, fotografia 27.9.2008Siedmu prosba za zosnulých z rodu Trstenských čítal Pavol Trstenský Špirčák, fotografia 27.9.2008Šiestu prosba za trpiacich, chorých a opustených čítala pani Jana Lepačková rod. Trstenská.

Siedmu prosba za zosnulých z rodu Trstenských čítal Pavol Trstenský Špirčák.

Prinášanie obetných darov, fotografia 27.9.2008Prinášanie obetných darov a to chlieb, hrozno, erb mesta Trstená, erb rodu, fotografiu monsignora Trstenského, ruženec a tŕňovú korunu, kvety, miska s hostiami a ampulky s vodou a vínom na tácke.

Pán Mgr. Tomáš Kubica, fotografia 27.9.2008Počas sv. omše na organe hral pán Mgr. Tomáš Kubica organista v kostole sv. Martina v Trstenej.

Posvätenie zástav, fotografia 27.9.2008Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich posvätil zástavy rodu.

Poďakovanie JUDr. Mikuláša Trstenského s manželkou, fotografia 27.9.2008Za všetkých príslušníkov rodu na konci sv. omše poďakoval Jeho Excelencii biskupovi Andrejovi Imrichovi JUDr. Mikuláš Trstenský s manželkou.

Poďakovanie Jeho Excelencii

Požehnanie od Jeho Excelencii biskupa Andreja Imricha, fotografia 27.9.2008Na záver sv. omše Jeho Excelencia biskup Andrej Imrich udelil všetkým prítomným požehnanie.

Spoločná fotografia účastníkov, fotografia 27.9.2008Po sv. omši nasledovalo spoločné fotografovanie za kostolom sv. Martina. Účastníci stretnutia sa spoločne fotografovali s JE pánom biskupom Andrejom Imrichom. Veríme, že táto spoločne pamätná fotografia poteší všetkých príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov.

Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský - Kavoň, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský – Francek, fotografia 27.9.2008Po spoločnom fotografovaní sa účastníci stretnutia fotografovali podľa vetiev rodu. Najpočetnejšia vetva rodu Trstenský Francek.

Ďalšia vetva rodu sa spoločne odfotografovala vetva Kavoň.

Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský – Špirčák, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský – Paľko, fotografia 27.9.2008Vetva rodu Trstenský – Špirčák žije najmä v Trstenej.

Vetva rodu Trstenský – Paľko patrí k najmenším vetvám rodu. Trstenský.

Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský – Vojt, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský z Bobrovníka, fotografia 27.9.2008Vetva rodu Trstenský – Vojt tiež žije najmä v Trstenej .

Vetva rodu Trstenská z Bobrovníka žije najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Banská Bystrica.

Spoločná fotografia príslušníkov vetvy Trstenský zo Sielnice, fotografia 27.9.2008Vetva rodu Trstenská zo Sielnice sa z Liptova rozšírila najmä do Martina, Považskej Bystrice a Bratislavy.
Po fotografovaní sa príslušníkov rodu Trstenský, sa fotografovali aj jednotlivé rodiny Trstenských.

Fotografia rodiny Vladimíra Trstenského z Trstenej, fotografia 27.9.2008Fotografia rodiny Vladimíra Trstenského z Trstenej.
Fotografia rodiny Petra Trstenského z Trstenej, fotografia 27.9.2008Fotografia rodiny Petra Trstenského z Trstenej.

Fotografia rodiny Jána Trstenského z Trstenej, fotografia 27.9.2008Fotografia rodiny Jána Trstenského z Trstenej.

Fotografia Ing. Kristíny Trstenskej z Bratislavy, fotografia 27.9.2008Fotografia Ing. Kristíny Trstenskej z Bratislavy pri rodovej zástave.

Po spoločnom fotografovaní sa účastníci stretnutia vydali k domu Msgr. Viktora Trstenského, kde prežil v Trstenej posledné roky života. V marci 2008 bola na jeho dome odkrytá pri príležitosti jeho nedožitých 100 rokov pamätná tabuľa.

Zástavy na čele sprievodu, fotografia 27.9.2008Sprievod sa pohol k domu Msgr. V. Trstenského, fotografia 27.9.2008Na čele sprievodu boli nesené zástavy rodu Trstenský. Za zástavami išla a hrala dychová hudba Oravanka z Trstenej.

Dychová kapela z Trstenej, fotografia 27.9.2008Účastníci sprievodu, fotografia 27.9.2008Pohľad na sprievod príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov bol veľmi uchvacujúci.

Pamätná tabuľa Msgr. Viktora Trstenského umiestnená na jeho dome v Trstenej, fotografia 27.9.2008Sprievod sa zastavuje pred pamätnou tabuľou Msgr. Viktora Trstenského umiestnenou na jeho dome v Trstenej.

Jeho Excelencia hovorí o diele Msgr. V. Trstenského, fotografia 27.9.2008Jeho Excelencia pán biskup Andrej Imrich pripomenul život a dielo Msgr. Viktora Trstenského.

Pohľad na zhromaždenie pred domov Msgr. Viktora Trstenského, fotografia 27.9.2008Pohľad na zhromaždenie účastníkov stretnutia pred domov Msgr. Viktora Trstenského v Trstenej.

JUDr. Mikuláš Trstenský kladie veniec k pamätnej tabuli, fotografia 27.9.2008Na záver zhromaždenia JUDr. Mikuláš Trstenský položil v mene účastníkov veniec k pamätnej tabuli na dome Msgr. Viktora Trstenského v Trstenej.

Príslušníci vetvy Trstenský zo Sielnice, fotografia 27.9.2008Po skončení obradu kladenia vencov sa pred domom Msgr. Viktora na pamiatku tejto udalosti spoločne odfotografovali príslušníci vetvy Trstenský zo Sielnice.
Príslušníci vetvy Trstenský – Kulla, fotografia 27.9.2008Spoločná fotografia príslušníkov vetvy rodu Trstenský ¬– Kulla.

Rodina Jána Trstenského z Višňového, fotografia 27.9.2008Následne sa pred pamätnou tabuľou fotografovali aj jednotlivé rodiny rodu Trstenský. Pred domom Msgr. Viktora Trstenského sa na pamiatku spoločne odfotila rodina Jána Trstenského z Višňového. Spoločne s nimi je aj brat Jána vdp. František Trstenský.

Rodina JUDr. Mikuláša Trstenského z Bratislavy, fotografia 27.9.2008Pred pamätnou tabuľou sa na pamiatku spoločne odfotografovala aj rodina JUDr. Mikuláša Trstenského z Bratislavy.

Rodina Hanky Trstenskej vydatej Ľužbeťákovej, fotografia 27.9.2008Spoločne sa odfotografovala aj rodiny Hanky Trstenskej vydatej Ľužbeťákovej s vdp. Františkom Trstenským.

Pán Stanislav Trstenský s manželkou a vdp. Fr. Trstenským, fotografia 27.9.2008Pán Stanislav Trstenský s manželkou a vdp. Františkom Trstenským.

Chlapci z rodu Kavoň a Vojt, fotografia 27.9.2008Fotografia na záver s nosičmi rodových zástav Norbert Trstenský Vojt a Andrej Trstenský Kovoň.

Hudba pred kultúrnym domom v Trstenej, fotografia 27.9.2008Po skončení kladenia vencov sa účastníci stretnutia odobrali do Domu kultúry v Trstenej, kde sa uskutočnila konferencia o rode Trstenský a Trstenej.

Slečna Zuzana Trstenská – Kavoň na prezentácii , fotografia 27.9.2008Účastníci konferencie sa prezentovali u Zuzany Trstenskej – Kavoň. Na prezentácii si mohli účastníci kúpiť spomienkové predmety na toto stretnutie.

Pán primátor mesta Trstená pán ing. Jozef Ďubjak, fotografia 27.9.2008Moderátor konferencie pán ing. Dušan Trstenský, fotografia 27.9.2008Konferenciu otvoril primátor mesta Trstená pán ing. Jozef Ďubjak. Poukázal na význam rodu Trstenský vo vývoji mesta Trstená. Konferenciu moderoval pán ing. Dušan Trstenský.

Slávnostnú báseň prednáša pani Mgr. Mária Trstenská, fotografia 27.9.2008Na úvod stretnutia predniesla slávnostnú báseň pani Mgr. Mária Trstenská od

Milana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“

(zbierka – Nové modlitbičky 1994)

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil, komu:
Koho tam pozve prebývať
do človečieho domu,
Kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť jeho bránu,
kto za pluhom krájať ako chlieb
zem, Bohom darovanú.

Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.

Prednáša pán Denis Pongrácz, fotografia 27.9.2008Pán Denis Pongrácz analyzuje históriu rodu, fotografia 27.9.2008Prvú prednášku na konferencii predniesol pán Denis Pongrácz na tému: „História rodu Trstenský z Trstenej“.
Poukázal na skutočnosť, že je veľmi pravdepodobné, že rod Trstenský je priamym potomkom zakladateľov Trstenej. Urobil aj prierez históriou rodu a mesta Trstenej.

Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., počas prednášky, fotografia 27.9.2008Pán Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., predniesol prednášku „Budúcnosť, vízie, nádeje aj pre rod Trstenský a ich mladých príslušníkov“. Zdôraznil, že si treba zachovať to, čo sme dostali od našich predkov.

Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., počas prednášky, fotografia 27.9.2008Ing. Dušan Trstenský vo svojom vystúpení poukázal na tému: „Osobné skúsenosti z pátrania po predkoch – poukázanie na niektoré špecifiká“, analyzoval problémy s ktorými sa môže stretnúť každý z nás pri pátraní po predkoch. Poukázal aj na množstvo prameňov, s ktorými pracoval, a ktoré uľahčujú skúmanie vlastnej histórie. Na záver zdôraznil, že všetky naše skutky sú stopou, ktorú zanechávame svojim potomkom.
Po vystúpení pána Ing. Dušana Trstenského nasledovala prestávka.

Mária Trstenská prednáša báseň, fotografia 27.9.2008Druhú časť konferencie otvorila Mgr. Mária Trstenská básňou Milana Rúfusa „Symboly“

Milan Rúfus „Symboly“

(zbierka – Po čom to chodíme 2001)
Náhlivo ide čas,
my sami za ním.
Ale
– symboly žijú v nás
a za nás žijú ďalej. –

Keď sa zem nad nami
zatvorí ako rana,
svedkovia neznámi
to rozpovedia za nás.

Akí sme žili tu
a čí sme pritom boli.
To potom stratené
už trochu menej bolí.

A živí s mŕtvymi
sa cítia: Nie sme sami.
A posielajú si
žiarivé telegramy.

Hudba ich počuje
a obraz vidí na ne.
– Budete ďalej žiť,
všetko je prichystané. –

 

Ing. Ján Lenčucha prednáša o obraze Panny Márie, fotografia 27.9.2008Ing. Ján Lenčucha vystúpil na tému „História obrazu trstenskej Panny Márie“. Poukázal na to, že nie je doteraz jasné, kde sa tento obraz nachádza, hoci existuje viacero teórií. Zdôraznil, že rozvoj Trstenej bol vždy spätý s Pannou Máriou a púťami v Trstenej.

Prednáša JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia 27.9.2008JUDr. Mikuláš Trstenský vystúpil na tému „Vplyv minulosti na budúcnosť rodu“. Vo svojom vystúpení sa snažil ukázať vplyv minulosti a súčasnosti rodu na jeho budúcnosť. I my píšeme našimi skutkami budúcnosť pre našich potomkov.

 

Predstavenie jednotlivých vetiev rodu

Pohľad na účastníkov konferencie, fotografia 27.9.2008Po referátoch a diskusii nasledovali vystúpenia jednotlivých zástupcov vetiev rodu Trstenský a prestavili svoje vetvy rodu. Informovali o tom, koľko príslušníkov vetvy žije, koľkí sú nositelia priezviska Trstenský alebo Trstenská, kde žijú a pracujú, a aké povolania vykonávajú.

 

Prednáša Ján Trstenský z Višňového, fotografia 27.9.2008Ako prvý vystúpil za vetvu Trstenský – Francek pán Ján Trstenský z Višňového pri Žiline. Vzhľadom na to, že vetva Francek je veľmi početná, sme ju rozdelili na dve časti, ktoré sme pracovne nazvali Francek I a Francek II. Táto vetva žije najmä na Orave v Trstenej a Tvrdošíne, a v okrese Žilina. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 36 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Ing. Dušan Trstenský z Banskej Bystrice, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Liptovská z Bobrovníka predstavil Ing. Dušan Trstenský, z Banskej Bystrice.

Prednáša Ing. Dušan Trstenský z Banskej Bystrice, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Banská Bystrica. Poukázal na prechod tejto vetvy z regiónu Orava na Liptov. Uvedený prechod je stále predmetom skúmania. Táto vetva je spätá s vetvou Trstenský – zo Sielnice. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 13 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Ing. Pavol Trstenský z Martina, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Paľko predstavil Ing. Pavol Trstenský z Martina. Táto vetva žije najmä v Martine a na Orave. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 6 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská Prezentácia Rodu Trstenský Paľko

 

Prednáša Mikuláš Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Kavoň predstavil Mikuláš Trstenský z Trstenej.Prednáša Mikuláš Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008 Táto vetva žije najmä na Orave v Trstenej, ale aj v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, ale aj v Českej republike. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 33 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská..

 

Prednáša Ing. Rastislav Trstenský z Martina, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Liptovská zo Sielnice predstavil Ing. Rastislav Trstenský z Martina. Poukázal na jej prechod z regiónu Orava na Liptov. Uvedený prechod je stále predmetom skúmania.

Prednáša Ing. Rastislav Trstenský z Martina, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä v Martine, Bratislave a Považskej Bystrici. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 23 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Pavol Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Špirčák predstavil Pavol Trstenský Prednáša Pavol Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008z Trstenej. Táto vetva žije najmä na Orave v Trstenej a v Tvrdošíne. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 12 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Ing. Peter Trstenský z Tvrdošína, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Kulla predstavil Ing. Peter Trstenský z Tvrdošína. Prednáša Ing. Peter Trstenský z Tvrdošína, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä na Orave, a to v Tvrdošíne, Trstenej a Rabčiciach, ale aj v Žiline a v Bratislave. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 27 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša Ján Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Vojt predstavil Ján Trstenský z Trstenej. Prednáša Ján Trstenský z Trstenej, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä na Orave v Trstenej a v Tvrdošíne. Ale jej príslušníci sú aj v mestách Žilina, Nitra a Handlová. Na Slovensku dňa 27. 9. 2008 žije z tejto vetvy rodu spolu 6 príslušníkov nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská.

 

Prednáša JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia 27.9.2008Vetvu Trstenský – Francek II predstavil JUDr. Mikuláš Trstenský z Bratislavy.104 Prednáša JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia 27.9.2008Táto vetva žije najmä v Bratislave, Trstenej, Pezinku, Banskej Bystrici. Na Slovensku žije z tejto vetvy rodu dňa 27. 9. 2008 spolu 18 príslušníkov rodu nesúcich priezvisko Trstenský alebo Trstenská. Časť vetvy žije aj v USA, kde si zmenili meno na Tresten. V USA pravdepodobne žijú aj potomkovia Ignáca Trstenského, ale zatiaľ sa nám nepodarilo s nimi skontaktovať.

Pozdravné listy z USA

JUDr. Mikuláš Trstenský číta pozdravné listy, fotografia 27.9.2008I. Stretnutie rodu Trstenský a ich priateľov pozdravili listami aj príslušníci rodu z USA. Prítomných účastníkov o osude príslušníkov rodu Trstenský v USA informoval JUDr. Mikuláš Trstenský

Michael Hnatov so synmi, fotografia 2004Ako prvý sa prečítal list od pána Michael Emil Hnatova. Pán Michael Emil Hnatov žije a pracuje v New Yorku v USA ako fotograf.Potomkovia Kataríny Trstenskej nar. 1894 žijúci v USA, fotografia 2005 Je potomok Kataríny rod. Trstenskej, sestry Msgr. Viktora Trstenského. Pán Michael Emil Hnatov patrí do vetvy Trstenský Francek.

Pozdravný list od Michaela Hnatova rodu Trstenský.

To The Trstensky Family,

We, the grandchildren of Katrina Trstenska (Hnatov) extend our warmest greetings. All of us regret being unable to attend this first gathering of the Trstensky clan, but please know that we are here, in warmth and spirit. Someday we hope to be able to meet each and every one of you. May God bless this family, as He has done for these many years.

Michael Emil Hnatov
Catherine (Hnatov) Futterman
Matthew Viktor Hnatov
Martin Joseph Hnatov
Diana Hnatov
Mark William Hnatov
Maria (Hnatov) LoRe
Elizabeth (Hnatov) Lockhart

On a personal note, I wish to thank Mikulas Trstensky for arranging this family gathering and for keeping the American cousins connected with their heritage.

September 2008
Michael Emil Hnatov

Kamil Tresten a syn William, fotografia 1988Joseph Tresten s manželkou Leigh Anne, fotografia 2007Druhý list zaslal stretnutiu pán Kamil Joseph Tresten. Pán Kamil Joseph Tresten (nar. 1926) je potomok Jozefa Trstenského (nar. 1899), ktorý bol bratom Msgr. Viktora Trstenského (nar. 1906) a Kataríny Trstenskej (nar. 1894).

William Tresten s manželkou Chris, fotografia 2007Pán Kamil Joseph Tresten žije v USA v štáte Texas. Má dvoch synov a to: Jozeph a William.Bratia Kamil a William Tresten v Prahe, fotografia 1988
V roku 1960 si spolu s bratom Williamom (nar. 1925) zmenili priezvisko z Trstenský na Tresten.

Pozdravný list rodu Trstenský od rodiny Tresten

Dear Family Trstensky,

Loving greetings to all of you as you gather in Trstena. This message comes to you from your American relatives, the families of Kamil and William, the sons of Joseph and Margaret Trstensky.

This is a historic meeting of the Trstensky family, and one we wish we could have been able to attend. It would have been our pleasure to meet so many of our relatives in Slovakia and to share stories of our lives.

My brother and I and our families were honored and pleased to spend time with Uncle Victor on two of his visits to America. Our family also enjoyed meeting cousin Zita when she, too, visited our family in the USA.

My brother and I, with our wives, Marie and Adele, were happy to meet some of you in Trstena and in Bratislava when the four of us visited Uncle Victor in 1988. Uncle Victor and cousin Zita met us at the airport, and we later met Zita’s brothers, Eyon and Libor, and more good cousins. That was my first trip back to my homeland which I left as a small child. It was a deeply moving and personal visit, one I will remember for the rest of my life. William, Marie, Adele and I will always recall our visit as a time spent with kind and generous relatives in a beautiful country with strong family and religious ties.

On behalf of my brother and all of our family members, I extend our best wishes to all of you on this special meeting of the Trstensky family. May this reunion continue to strengthen the bond among the family. I also offer a prayer that our children will always treasure family and cherish our heritage.

With love from your American family, I send sincere regrets that we cannot be there to enjoy this important occasion.

25. September 2008
Kamil Joseph Tresten

As a postscript, my brother and I would be so happy to receive some news of the family meeting.

Odovzdávanie rodových zástav

Záverečnú časť otvoril Ing. Dušan Trstenský. Počas tejto časti sa odovzdajú rodové zástavy do úschovy farnosti a mesta. Na záver sa prečíta list potomkom rodu.

Príhovor Doc. Fr. Trstenského Zástava a rod, fotografia 27.9.2008Prvú rodovú zástavu odovzdával farnosti Trstená Pán doc. ThDr. František Trstenský, PhD.Odovzdávanie zástavy farnosti Trstená, fotografia 27.9.2008 Zdôraznil význam zástavy napr. v boji, kde zástava išla na čele vojska. Zástava rodu Trstenský bude pre nás ako identifikačný znak. Nech nám pripomína, že niekde patríme, že sme niekde zaradení. Následne zástavu odovzdal do rúk pána farára ThLic. Ing. Jaroslava Chovanca.

Príhovor pána farára z Trstenej J. Chovanca, fotografia 27.9.2008Pán farár prevzal zástavu rodu a povedal, že nájde v kostole pekné miesto, aby symbolizovala, že rod Trstenský patrí vždy do Trstenej. Povedal, že príslušník rodu môže byť kdekoľvek vo svete, ale Vaše priezvisko Vás prezradí, kde patríte. Druhú rodovú zástavu odovzdával mestu Trstená JUDr. Mikuláš Trstenský do rúk pána primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka. Za všetkým prítomných poďakoval pánovi primátorovi za podporu stretnutia a poprosil ho, aby zástavu používalo nielen pri významných stretnutiach rodu, ale aj mesta.

Pán primátor prevzal zástavu rodu do úschovy, fotografia 27.8.2008Pán primátor Trstenej Ing. Jozef Ďubjak prijal zástavu rodu. Povedal, že je to výzva aj pre ostatné rody žijúce v Trstenej, aby sa zaujímali o svoju históriu. Ubezpečil príslušníkov rodu, že nájdu dôstojné miesto pre zástavu na obecnom úrade.

Čítanie posolstva potomkom Ing. D. Trstenský, fotografia 27.8.2008Na záver oficiálnej časti stretnutia prečítal Ing. Dušan Trstenský „Posolstvo potomkom obyvateľov Trstenej a potomkom rodu Trstenský prijatom na stretnutí príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov dňa 27.9.2008“

Posolstvo

My, všetci príslušníci rodu Trstenský, ich príbuzní a priatelia spoločne vkladáme odkaz našej generácie s dokumentmi o rode Trstenský, o histórii a súčasnosti mesta Trstenej a jej obyvateľoch do veže rímskokatolíckeho kostola sv. Martina pre ďalšie storočia so žiadosťou, aby ste po otvorení tejto schránky v budúcnosti dokumenty použili pre poznanie našej spoločnej histórie, doplnili o veci z Vášho života, a opäť uložili na pôvodné miesto na pamiatku našim, ale aj Vašim potomkom.

Vážení potomkovia!

V dňoch 26. až 28. septembra 2008 sa v Trstenej na Orave uskutočnilo I. stretnutie príslušníkov rodu Trstenský, ich príbuzných a priateľov. Uskutočnenie stretnutia v roku 2008 nie je náhodné. Rok 2008 je z pohľadu príslušníkov rodu Trstenský významný najmä z dvoch dôvodov:
1) V januári roku 1638 bola rodu Trstenský udelená cisárom a uhorským kráľom Ferdinandom III. armálna listina, na základe ktorej bol šoltýsky rod Trstenský povýšený do šľachtického stavu (nobilis). Znamená to, že v januári 2008 uplynulo od tejto udalosti 370 rokov.
2) Dňa 28.3.2008 sme si všetci pripomenuli nedožité sté výročie narodenia významného rodáka, a aj predstaviteľa rodu Trstenský, pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenského.

Spoločne sme sa stretli a spomínali na minulosť a zamysleli sme sa nad budúcnosťou. Takto sme si chceli uctiť našich predkov a našim deťom sprítomniť minulosť predkov pre poučenie potomkov. Veríme, že hrdosť na minulosť rodiny, na minulosť rodu a mesta pestuje aj hrdosť na Slovensko, ale aj na našu spoločnú Európu.

Vážení občania Trstenej, príslušníci rodu Trstenský, naši priatelia!

Dnes hrdo konštatujeme, že mesto Trstená, na histórii ktorej sa rod Trstenský tiež podieľal, patrí medzi rozvíjajúce sa oblasti Slovenska s bohatou históriou. Spoločne veríme, v peknú a perspektívnu budúcnosť mesta Trstená.

Preto dnes spoločne prosíme a pri vkladaní tohto listu a dokladov do veže kostola sv. Martina pre potomkov sa spoločne modlíme za naše spoločné dedičstvo predkov, za snahu nás všetkých o krajšiu Trstenú a za úsilie našich potomkov v nasledujúcich storočiach o jej ďalší rozvoj.

Posolstvo prijaté v Trstenej dňa 27. septembra 2008 účastníkmi I. stretnutia.

Predmety uložené spolu s týmto odkazom:

1) Čísla Trstenského hlasu prinášajúce správu o stretnutí rodu Trstenský.
2) Pozvánka na I. stretnutie príslušníkov rodu Trstenský, ich príbuzných a ich priateľov.
3) Plagát informujúci o I. stretnutí príslušníkov rodu Trstenský, ich príbuzných a priateľov.
4) Spoločná fotografia účastníkov stretnutia.
5) DVD s informáciami o rode Trstenský
6) Referáty prednesené na I. stretnutí príslušníkov rodu Trstenský
7) Mince Slovenskej republiky 1, 2, 5 a 10 Sk.
8) Odznak – erb rodu.

Prítomní účastníci aklamáciou schválili navrhnutý text. Uvedený odkaz bude vložený a zamurovaný po vybratí vhodného miesta vo veži Kostola sv. Martina v Trstenej.

Spoločensko-kultúrna časť

fotografia 27.8.2008Príslušníci vetvy Trstenský Paľko, fotografia 27.8.2008Po skončení oficiálnej časti sa začala spoločensko-kultúrna časť.

Príslušníci rodu a ich priatelia sa usadili k stolom podľa vetiev.

Príslušníci vetvy Trstenský Kavoň, fotografia 27.8.2008Príslušníci vetvy Trstenský Vojt, príslušníci vetvy Trstenský Paľko, príslušníci vetvy Trstenský Kavoň.

Celú spoločensko-kultúrnu časť výborne moderoval a o hudbu sa staral pán Ľubomír Fedorák, vedúci Mestského kultúrneho strediska v Trstenej.

Harmonikár z Trstenej pán Štefan Zboja, fotografia 27.9.2008Najstarší účastník stretnutia pán Martin Trstenský nar. 1925, fotografia 2008Dobrú pohodu na harmonike svojou hudbou vytváral výborný harmonikár z Trstenej pán Štefan Zboja.
Najstarším účastníkom podujatia z rodu Trstenský bol pán Martin Trstenský nar. 1925.

Dobrá nálada a zábava, fotografia 27.9.2008Príslušníčky rodu Trstenský, fotografia 27.9.2008Pohľad na mladých príslušníkov rodu, fotografia 27.9.2008Pohľad na mladých príslušníkov rodu, fotografia 27.9.2008Príslušníci rodu Trstenský a ich priatelia vedie nielen tvrdo pracovať, ale sa ja zabaviť, o čom svedčia nasledujúce fotografie.

Je veľmi potešiteľné, že aj mladá generácia sa v hojnom počte zúčastnila stretnutia a prispela k úspechu nášho spoločného podujatia.

 

Pohľad na mladé príslušníčky rodu, fotografia 27.9.2008 Manželia Krumpelovci a Mikuláš Trstenský s otcom Martinom, fotografia 27.9.2008 Zábava pokračuje, fotografia 27.9.2008

 

 

Odkazy:
Článok v novinách MY – Popri Biblii aj kniha o ich rode…

Vetva rodu Trstenský – Liptovská vetva zo Sielnice

Rodina Trstenská liptovská vetva (Martin), fotografia je z roku 1961Fotografia vznikla v roku 1961 pri príležitosti návštevy Gaderskej doliny v Turci na výlete so spolupracovníkmi Kláry Trstenskej.

 

Na fotografii sú:

 1. Juraj Trstensky (*24.4.1924)
 2. Igor Trstensky (*2.12.1958) syn Juraja a Kláry
 3. Klára Trstenská (14.7.1951) dcéra Juraja a Kláry
 4. Vladimír Trstenský (*1928)
 5. Ivica Trstenská (*21.8.1958) dcéra Vladimíra a Miroslavy
 6. Rastislav Trstenský (*7.10.1956) syn Vladimíra a Miroslavy
 7. Miroslava Trstenská rod. Boršická (*) manželka Vladimíra
 8. Miroslav Trstenský (*29.6.1950) syn Juraja a Kláry
 9. Klára Trstenská rod. Čabová (*)
 10. Katarína Trstenská (14.7.1951) dcéra Juraja a Kláry

Vetva rodu Trstenský – Paľko

Vetva rodu Trstenský - PaľkoNa fotografii sú príslušníci Vetvy rodu Trstenský – Paľko. Fotografia vznikla dňa 27. septembra 2008 v Trstenej za Kostolom sv. Martina, po spoločnom fotografovaní všetkých účastníkov stretnutia.

Na fotografii sú:

 1. Dana Erdelyiová, rod, Trstenská, nar. 26.2.1982, dcéra Pavla a Márie rod. Strapcovej.
 2. Michal Erdelyi, manžel Dany Erdelyiovej, rod, Trstenskej, nar. 7.6.1974.
 3. Slavomír Kanas, nar. 15.5.1996, syn Ľudovíta Kanasa a Anny rod. Trstenskej nar. 22.4.1961.
 4. Ľudovít Kanas, nar. 6.1.1959, manžel Anny rod. Trstenskej nar. 22.4.1961.
 5. Ján Kanas, nar. 6.10.1994, syn Ľudovíta Kanasa a Anny rod. Trstenskej nar. 22.4.1961.
 6. Vladislav Dzurek, nar. 3.1.1959 ,syn Viktora Dzureka a Márie rod. Trstenskej, nar. 20.8.1920.
 7. Anna Kanasova, rod. Trstenská, nar. 22.4.1961.
 8. Gréta Ujčeková, rod. Dzureková, nar. 21.1.1950, dcéra Viktora a Márie rod. Trstenskej, nar. 20.8.1920.
 9. Lea Trstenská rod. Dzureková nar. nar. 29.11.1983, dcéra Vladislava Dzureka a Ľudmily Dzurekovej rod. Dreveňákovej
 10. Ľudmila Dzureková rod. Dreveňáková, nar. 26.10.1962, manželka Vladislava Dzureka.
 11. Ing. Pavol Trstenský, nar. 5.7.1955
 12. Michal Erdelyi, nar. 28.8.2006, syn Michala a Dany rod. Trstenskej.
 13. Marta Loffayová, rod. Dzureková, nar. 12.9.194, dcéra Viktora a Márie rod. Trstenskej.
 14. Helena Kompanová, rod. Trstenská, nar. 30.4.1954.
 15. Ing. Ján Kompan, nar. 25.3.1955, manžel Heleny rod. Trstenskej.
 16. MUDr. Ján Kompan, nar. 10.1.1984, syn Heleny rod. Trstenskej.
 17. Mária Trstenská, nar. 8.9.1955, rod. Strapcová. manželka Ing. Pavla Trstenského.