Príprava

I. Stretnutie príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov v dňoch 26. až 28. septembra 2008 v Trstenej na Orave

Rok 2008 je z pohľadu príslušníkov rodu Trstenský významný najmä z dvoch dôvodov:

 1. V januári roku 1638 bola rodu Trstenský udelená cisárom a uhorským kráľom Ferdinandom III. armálna listina, na základe ktorej bol šoltýsky rod povýšený do šľachtického stavu. Znamená to, že v januári 2008 uplynulo od tejto udalosti už 370 rokov.
 2. Dňa 28.3.2008 sme si pripomenuli nedožité sté výročie od narodenia pápežského preláta a významného predstaviteľa rodu Trstenský Msgr. Viktora Trstenského.

Podobné stretnutia príslušníkov rodu si organizujú príslušníci viacerých rodov. Uvedieme napr. rod Medvecký z Medvedzieho na Orave, ktoré bolo naposledy organizované v roku 2005.

Naše I. Stretnutie príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov sa pripravuje v Trstenej na Orave, v dňoch 26. až 28. septembra 2008. Nosným dňom stretnutia bude sobota 27.9.2008.

Na prípravu stretnutia sme vytvorili prípravný výbor v zložení:

 • Denis Pongrácz
 • Ing. Dušan Trstenský-liptovská vetva
 • Ján Trstenský-Francek
 • Mikuláš Trstenský-Kavoň
 • JUDr. Mikuláš Trstenský-Francek
 • Ing. Rastislav Trstenský-liptovská vetva

Prvé stretnutie prípravného výboru dňa 29. marca 2008 v Trstenej

Listom zo dňa 27. marca 2008 prípravný výbor oslovil pána primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka a porosil ho o stretnutie, na ktorom ho členovia prípravného výboru chceli informovať o zámeroch stretnutia.

Dňa 29. marca 2008 sa uskutočnilo v Trstenej stretnutie prípravného výboru s primátorom Trstenej pánom Ing. Jozefom Ďubjakom. Pán primátor sa aktívne ujal tohto nápadu a zaradil ho aj do kultúrnych podujatí mesta Trstenej v roku 2008. Obdobne by sme chceli poďakovať aj pánovi farárovi v Trstenej pánovi ThLic. Ing. Jaroslavovi Chovancovi, ktorý prisľúbil pomoc pri organizovaní tohto stretnutia.

Na svojom následnom stretnutí prípravný výbor schválil pozvánku pre všetkých záujemcov o stretnutie.

Prípravný výbor schválil aj kontaktné osoby pre záujemcov o stretnutie.

Kontaktná adresa je zverejnená na internetovej stránke www.trstensky.sk

Mikuláš Trstenský
Brusnicová ul. č. 29
831 01 Bratislava
Tel: 0903706143
mikulas@trstensky.sk – domáca adresa
mikulas.trstensky@azc.sk – adresa do práce

Dušan Trstenský
Tulská ul. č. 97
974 04 Banská Bystrica
Tel: 0903 755 735
dusan.trstensky@slachta.com – domáca adresa / 048-413 73 44
Dusan.Trstensky@t-com.sk – adresa do práce / 048-413 13 03

Stretnutie prípravného výboru s pánom primátorom Stretnutie prípravného výboru s pánom primátorom

 

 

Druhé stretnutie prípravného výboru dňa 30. mája 2008 v Trstenej

Stretnutie s pánom primátorom 30.5.2008Dňa 30.5.2008 (piatok) sa druhýkrát stretol prípravný výbor v Trstenej.
Prípravný výbor sa stretol s pánom primátorom Trstenej Ing. Jozefom Ďubjakom. Informoval ho o práci pri organizácii 1. Stretnutia rodu Trstenský, príbuzných a ich priateľov . Pán primátor bol informovaný o stave prípravy programu stretnutia, a to najmä o stave príprav svätej omše o 10.00 hod. v Kostole sv. Martina v Trstenej dňa 27.septembra (sobota) a o príprave konferencie o rode Trstenských.
Prípravný výbor poprosil pána primátora, aby sa stretnutie mohlo uskutočniť pod záštitou primátora mesta Trstenej. Pán primátor bol taký láskavý a súhlasil s týmto návrhom.

Informácia o pripravovanej zástave roduPán primátor bol informovaný aj o príprave rodovej zástavy a ďalších premetov pripravovaných pri príležitosti stretnutia. Zároveň bol požiadaný o súhlas, aby na jednej strane zástavy mohol byť umiestnený znak mesta Trstenej. Prípravný výbor venoval pánovi primátorovi tašku s logom rodu Trstenský a dátumom stretnutia, ktorá bude venovaná účastníkom stretnutia . Na záver stretnutia prípravný výbor poďakoval pánovi primátorovi za podporu, ktorú osobne venuje príprave stretnutia..

Mgr. Tomáš Kubica a Ing. Dušan Trstenský JUDr. Trstenský, pán Kolodej a pán primátor Pán Mikuláš Trstenský a Ing. Rastislav Trstenský

 

 

Pán Denis Pongrácz vyberá látku na rodovú zástavuPrípravný výbor pripravuje aj zhotovenie dvoch rodových zástavy rodu Trstenský. Výber materiálov, látky a strapcov vyvolal aj rôznosť názorov. Ale v závere výberu materiálov sa podarilo nájsť kompromis a prípravný výbor dohodol podkladový materiál, nite a strapce na rodovú zástavu .
Prípravný výbor sa inšpiroval aj zástavou hasičov v Trstenej . Veľmi inšpiratívne boli pliešky umiestnené na žrdi zástavy s menami osôb, ktoré finančne prispeli na zástavu . Prípravný výbor by týmto chcel poďakovať Dobrovoľnému hasičskému zboru v Trstenej, že mu umožnil prezrieť si ich slávnostné predmety.

Ing. Dušan Trstenský vyberá materiál na zástavu Výber vhodných strapcov na zástavu Zástava hasičov v Trstenej

 

 

Poobede prípravný výbor prerokoval navrhnutý program stretnutia rodu Trstenský, ich príbuzných a priateľov. Schválil predbežný scenár sv. omše a program konferencie. Prerokoval predmety, ktoré budú zhotovené pri príležitosti stretnutia (igelitová taška s erbom, kniha spomienok na Msgr. Viktora Trstenského, odznak rodu, DVD webovej stránky rodu, história rodu s možnosťou zarámovania a iné prekvapenia. Prípravný výbor dohodol spôsob informovania jednotlivých členov vetiev rodu Trstenských a priateľov rodu.
Schválil aj „Časový, vecný a finančný harmonogram stretnutia“. Ako nový nápad bolo schválené umiestniť posolstva rodu potomkom v kazete a umiestniť ho na vhodnom mieste napr. v kostolnej veži v Trstenej.
Zároveň sa dohodlo, že sa využije aj možnosť uverejniť v miestne tlači informáciu o stretnutí rodu Trstenský.

Pán Mgr. T. Kubica drží žrď s plieškami Rokovanie prípravného výboru 30.5.2008 Páni Rastislav, Mikuláš a Pavol Trstenskí

 

 

Tretie stretnutie prípravného výboru dňa 4. júla 2008 v Trstenej

Spokojnosť s prácou na zástaveDňa 4. júla 2008 (piatok) sa tretíkrát stretol prípravný výbor v Trstenej.
Prípravný výbor uskutočnil kontrolu zhotovovania dvoch rodových zástavy rodu Trstenský. Prípravný výbor bol spokojný s prácou na zástave a kvalitou vyšívania zástavy. Farba nití, vzory a obšitie zástavy pokračuje podľa predstáv a požiadaviek prípravného výboru. Pán Denis Pongrácz prekreslil niektoré vzory na zástave. Napr. na krídle erbu dokreslil ostne.
Zástava je zaujímavo vyšívaná a podnecuje pripomienky jednotlivých účastníkov.

Rozpracovaná zástava rodu Posledné úpravy vzorov na zástave Predmety pre účastníkov stretnutia Veronika Trstenská Višňové, fotografia júl 2008

 

 

Prípravný výbor skontroloval aj stav prác na predmetoch nesených ako obetné dary resp. na predmetoch, ktoré sú určené pre účastníkov stretnutia.

Mgr. Tomáš Kubica, fotografia júl 2008Prerokoval sa aj návrh Listu pre otca biskupa A. Imricha. List bol odoslaný otcovi biskupovi A. Imrichovi. Prípravný výbor doplnil scenár sv. omše, ktorá sa bude konať dňa 27. septembra (sobota) 2008 o 10.00 hod. v Trstenej. Zároveň poprosili pána Mgr. Tomáša Kubicu o organizačné zabezpečenie tejto svätej omše. Zástupcovia jednotlivých vetiev sa dohodli, že na najbližšom stretnutí navrhnú svojich zástupcov na jednotlivé úkony počas svätej omše.

Po svätej omši prípravný výbor organizuje spoločné fotografovanie účastníkov stretnutia pred kostolom sv. Martina.

Prípravný výbor prerokoval aj témy na Konferenciu s názvom „Trstená a rod Trstenských“. Konferencia sa koná dňa 27.septembra 2008 (sobota) od 13.00 hod. do 18.00 hod. Projekt managerom konferencie bude Ing. Dušan Trstenský, Liptovská vetva Bobrovník.
Na konferenciu má prístup každý záujemca o konferenciu. Konferenciu bude moderovať Ing. Dušan Trstenský.

Navrhnutý program konferencie:

 1. Príhovor pána primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka.
 2. Denis Pongrácz, téma: „História rodu Trstenských z Trstenej“.
 3. Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., téma: „Budúcnosti, vízie, nádeje aj pre rod Trstenský a ich mladých príslušníkov“.
  Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., fotografia júl 2008
 4. Ing. Dušan Trstenský, téma: „Osobné skúsenosti z pátrania po predkoch – poukázanie na niektoré špecifiká – zaujímavosti“.
  Ing. Dušan Trstenský, fotografia júl 2008
 5. Ing. Ján Lenčucha, téma: „História Obrazu trstenskej Panny Márie“.
  Ing. Ján Lenčucha, fotografia júl 2008
 6. JUDr. Mikuláš Trstenský, téma: „Vplyv minulosti na budúcnosť rodu Trstenských“.
  JUDr. Mikuláš Trstenský, fotografia júl 2008
 7. Vystúpenia zástupcov jednotlivých vetiev rodu. Cieľom je predstaviť najmä súčasných príslušníkov rodu, najstarších, najmladších, kde a ako žijú, povolania a podobné zaujímavosti.a)Vetva Trstenský Liptov Bobrovník, Jalovec: Ing. Dušan Trstenskýb)Vetva Trstenský Liptov Sielnica, Bratislava: Ing. Rastislav Trstenský
  Ing. Rastislav Trstensky, fotografia 2008c)Ing. Pavol Trstenský-Paľko, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Paľko: Ing. Pavol Trstenský, Martin ,d)Pavol Trstenský-Špirčák, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Špirčák: Pavol Trstenský, Trstenáe)Ing. Peter Trstenský-Kula, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Kula: Ing. Peter Trstenský, Tvrdošín ,f)Ing. Mikuláš Trstenský-Kavoň, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Kavoň: Mikuláš Trstenský, Trstenág)Ján Trstenský-Vojt, fotografia júl 2008Vetva Trstenský – Vojt: Ján Trstenský, Trstená,h)Vetva Trstenský – Francek I.: Ján Trstenský, Višňové, Žilina,i)Vetva Trstenský – Francek II.: JUDr. Mikuláš Trstenský, Bratislava,j)Čítanie listov, máme sľúbený list od Kamila Tresten (Trstenský) z USA
 8. Záver konferencie cca o 18.00 hod.

Odborný program bol spropagovaný pre všetkých záujemcov, aby si každý mohol vybrať prednášky, ktoré ho zaujmú. V Trstenskom hlase v čísle 3. z roku 2008 bol uverejnený článok na tému stretnutia rodu.

Prípravný výbor pripraví text posolstva rodu potomkom v kazete a umiestni ho na vhodnom mieste napr. v kostolnej veži v Trstenej.

Nasledujúce stretnutie rodu sa uskutoční dňa 22. augusta 2008 (piatok) v Trstenej o 11.30 hod. v hoteli Roháč.

Trstenský hlas č. 3 z roku 2008 Trstenský hlas júl august 2008 text článku Spoločná fotografia prípravného výboru 4.júla 2008

 

 

 

 

 

Štvrté stretnutie prípravného výboru dňa 22. augusta 2008 v Trstenej

Zástupca primátora Mgr. Štefan Kristofčák, fotografia august 2008Informácia o stave prác, fotografia august 2008Dňa 22. augusta 2008 (piatok) sa štvrtýkrát stretol prípravný výbor v Trstenej.
O 11.30 hod. prípravný výbor bol prijatý zástupcom primátora Mgr. Štefanom Kristofčákom, riaditeľom Gymnázia M. Hattalu v Trstenej . Prípravný výbor oboznámil pána zástupcu primátora Mgr. Štefana Kristofčáka s prípravnými prácami.

Zástupcovia prípravného výboru sa dohodli s pánom riaditeľom, že dňa 26. septembra 2008 zástupcovia prípravného výboru navštívia gymnázium a uskutočnia prednášky v súvislosti pripravovaným stretnutím rodu Trstenský v Trstenej .
Pán Denis Pongrácz prezentoval zástavu rodu Trstenský. Budú pripravené dve zástavy. Na líci bude znak rodu Trstenský. Na rube bude znak Trstenej .
Členovia prípravného výboru prezentovali aj predmety, ktoré sú pripravované na stretnutie rodu, ako napr. odznaky, pozvánky, plagáty a pod. Prezentovali aj pripravovaný znak sv. Martina, ktorý bude pripevnený na vrchol zástavy. Na záver stretnutia sa členovia prípravného výboru odfotografovali s pánom Mgr. Štefanom Kristofčákom pred budovou Mestského úradu.

 

Znak sv. Martina, ktorý bude na vrchole zástavy, fotografia august 2008Spoločná fotografia prípravného výboru 4.júla 2008

 

 

 

Prípravný výbor hľadá vhodné miesto na fotografovanie, august 2008Možné miesto na spoločné fotografovanie, august 2008Po stretnutí s pánom Mgr. Š. Kristofčákom, členovia prípravného výboru zvažovali, kde by sa mohli účastníci stretnutia po sv. omši spoločne odfotografovať . Ako najvhodnejšie miesto na fotografovanie sa zdá miesto za Kostolom sv. Martina.

Rokovanie prípravného výboru, august 2008Prípravný výbor pokračoval v rokovaní v Hoteli Roháč v Trstenej. Prerokovali návrh plagátu a schválili ho a pozvánku na stretnutie.

Prípravný výbor schválil aj znak, ktorý bude pripevnený na zástavu rodu Trstenský.

 

 

 

 

 

 

 

Erb rodu, zástava rodu a iné rodové predmety

V tejto časti zverejňujeme rôzne stvárnenia rodového erbu, zástavy a iných predmetov rodu. Záujemcovia si budú môcť stiahnuť si ich z internetu a použiť ich pre účely príslušníkov rodu. Uvedené stvárnenie umožňuje ich použitie aj na potlače alebo iné použitie. Ich autorom je pán Denis Pongrácz, ktorý láskavo súhlasil s ich použitím pre rodové ciele.

Erb rodu

Ako prvé uvádzame rôzne spracovanie rodového erbu Trstenských a to farebný a čiernobiely
Erb rodu Trstensky farebný Erb rodu Trstensky farebný

 

 

Prikladáme aj erb rodu maľovaný
Erb rodu Trstensky farebný

Ďalšie dva erby, a to bieločierny a farebný, sú vo vektorovom tvare a môžu sa použiť na potlače na rôzne predmety.
Erb rodu Trstensky - Čiernobiely vektorErb rodu Trstensky - Farebný vektor

 

 


Zástava rodu

Pre slávnostné príležitosti rodu Trstenských je zhotovená zástava rodu. Rodová zástava rodu Trstenský - predná strana Na prednej strane je erb rodu a nad ním nadpis „K BOŽEJ SLÁVE A K ÚCTE SV. BOHORODIČKY VENUJE ROD TRSTENSKÝCH“. Uvedený nadpis nadväzuje na veľkú úctu k Sv. Bohorodičke, ktorou sa vyznačovali obyvatelia mesta Trstená, a tiež príslušníci rodu Trstenských. V spodnej časti je umiestnené heslo rodu „SEMPER FIDELIS“ (Vždy verný). Rok 1638 je rok udelenia armálnej listiny. Na zadnej strane zástavy je umiestený erb mesta Trstená.
Rodová zástava rodu Trstenských zadná strana Rod Trstenský dostal povolenie na použitie erbu mesta v súlade s predpismi mesta Trstená od pána primátora Ing. Jozefa Ďubjaka. Rok 2008 uvedený na zástave je rokom I. Stretnutia rodu Trstenských a ich priateľov v Trstenej.

Iné predmety spojené s rodom Trstenských

Pri príležitosti I. Stretnutia rodu Trstenských a ich priateľov v Trstenej pripravujeme rôzne upomienkové predmety. Prípravný výbor nechal zatiaľ zhotoviť igelitové tašky s erbom rodu, odznaky s erbom rodu a kalendárik na rok 2009 s mapou Hornej Oravy a erbom rodu.

Kalendárik rodu Trstenský na rok 2009 predná stranaKalendárik rodu Trstenský na rok 2009 - predná strana

 

 

 

Ex Libris

Ako inšpiráciu tu uverejňujeme Ex libris Mikuláša Trstenského nar. 1958.
Ex Libris Nicolaus Trstensky MCMLVIII