Listiny a ich preklady

Niektoré listiny a ich preklady rodu Trstenský

V uvedenej kapitole zverejňujeme listiny, ktoré sa viažu k rodu Trstenský. Sú zoradené chronologicky. Kapitola obsahuje informácie, kde sa nachádzajú publikované listiny, ako aj ich fotokópie, prepisy a pri niektorých aj preklady do súčasnej slovenčiny. V niektorých textoch sú otázniky. Otázniky nahrádzajú slová, ktoré sme nevedeli prečítať resp. nečitateľné slová.

Ako prvé uvádzame Urbáre Oravského panstva z rokov 1607, 1609, 1619 a 1629. Z týchto urbárov vyplýva, že do roku 1604 rod Thurzo (zrejme odkedy získal Oravské panstvo) nechcel uznať práva Trstenej, jej šoltýsov, ako aj rodu Trstenských. Tí si nakoniec vydobyli svoje práva až na cisárskom dvore potvrdením starších privilégií. Tieto uznal palatín Thurzo až v roku 1605. V rokoch 1605, 1608, 1615 uzatváral podľa potreby partikulárne dohody s Martinom Trstenszkým.

1. Listina originál - Urbár Oravského panstva 1607 pre Trstenú

1. Listina originál – Urbár Oravského panstva 1607 pre Trstenú

Urbár Oravského panstva 1607 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

Prvá strana Urbára 1607Urbár 1607

 

 

Regest:
Povinnosti Trstenčanov voči Oravskému panstvu.

1607
Trsztenna Mesteczko
Martin Soltys ma na swem gruntu sest Hofferuw

Dava winny fur cely …………………………………………fl 20.
Solny fur cely ………………………………………………….fl 15.
Jarabky dáwá nr. 2, aneb in paratis ………………….fl d 50.
Ode mlyna co oba Bravy nekrmy, dáwá …………….fl 10
Robotnika, ked potreba ukazuje, tez powinen držat.
Do pily zwykly dwuchodok totis 100. secek, aneb ..fl 5
Od owecz spatek.
Co klisny nezymuge, dava ………………………………..fl 1.

Urbár 1607 - Trsztenna MesteczkoMimo toho ze zbroju powstati, Zamek opravovati, dary dawati dlužen.
Od gedneg každy plti, co Trstennej urobia, a prodagi, po 50 penizoch: item desatok z sindela wibirati, a k zamku Orawskem posluhowati powinnen gest.
Wisege na wseczko foytstvei okolo 150. luken.
Sena nadela okolo 30 wozuw.

Anno 1608, die 11 Augusti, W pritomnosti geho Jasnosti pána Palatinusa dokonano s Martinom Trstenskim soltysom, aby on od Czerneho Potoka Horeliska až po Buobrowecz, y sam Buobrowecz Pusty Uplaz s Suchu Dolinu užiwal, a kležowal: Z odnich za čtyri Roky po dwou kunach dawal: Po wiplneni pak cžtyr Rokuw, gako mocy budu dokonat, podle sebe tež budu platit. Kdejto.

Anno 1615. obnowinse prwy list, dokonal na tento spusob, aby 2 dawa kuny, aneb dwa dukaty dawal, do spanskeg dobreg wuole.

Sedlákow polnich gest 26.

Urbár 1607 - Sedlákow polnich gestI. Kmetiowska, Na kteru se usylugu budowat
1. Martin Pariža na ………………..1/4
2. Martin Wojtt tež na …………..1/4
3. Martin Jagelka na ………………1/4
ostava pusta 1/4

II. Josanowska, na kteru se usyluge
1. Gasper Josan, stiav drži častku 8.
2. Michal Rybka, a Pawel Kuchaida ….1/4
3. Adam Martinicžka ………………………1/4
4. Guro Kuliga ………………………………..1/4
5. Jasek Greguska sam drži častku 8.

III. Czabayowa, na ny se usyluge
1. Jano Kowaltsik na ……………………1/2
2. Pan farar Martinus Jastrebicenus s swymi syny na poldruheg stwrti.
3. Ondris Gressko drži častku 8.

IV. Kosutowa, Na neg stavi Gaspar Kohut pol druheg stvrti.
2. Michal Kohut na častce ……8
3. Gasper Klimo prigal ………….1/4.
4. Pawel Kohut častku ………..8.
5. Lawro Kohut tež častku ….8.

V. Kniežikowa, Na neg sestawy Ondreg Kniežik k 1/4.
2. Jano Knežik na častku ……8
3. Janek Kule ……………………..1/4
4. Gurek a Macek Stranák …..1/4

Urbár 1607 - Sedlákow polnich gest 2VI. Kapalowa, na ktereg se pocali stawat
1. Jan Galus na ……………1/4
2. Macek Galus na…………..1/4
3. Macek Kniežka …………..1/4
4. Stepan Kapala …………..1/4

VII. Mokosowa,
1. Matej Mokos drži ………..1/3
2. Gura Bredanik …………..1/3
3. Jano a Michal Klos ………1/3

VIII. Benczurova, Na ktereg drži Jano Kowač 1/3    2. Stanik Poliak ……………..1/8
3. Martin Kohut …………….1/8
4. Barnass Mazur ……………1/8
5. Adam Mokos ………………1/8    6. Pusta

Urbár 1607 - Sedlákow polnich gest 3IX. Walachowska, ktereg drži Jakub Diurdin 1/8
2. Guro Diurdik na časti ………1/8
3. Žophia Stanova prigala ……1/16
4. Jano Walasek …………………1/4
5. Stephan Srammel …………..1/4
6. Kubo Walasek …………………1/4

X. Wicenowska, ktereg drži Jano Wiczen 1/4
2. Mattik Wiczen …………………1/4
3. Thomek Kozak ………………..1/8
4. Gurek Wawrik …………………..1/8
5. Ondris a Adam Bernat ………1/4

XI. Klochowska, kterej drži Ondrej Cžech 1/4
2. Lawro Pozdrawitel …………1/8
3. Adam Klos …………………….1/4
4. Martin Klos ……………………1/4
5. Wojtek Ducžala …………….1/8

XII. Walaskowa, ktera drži Michal Walasik 1/3
2. Matthus Walasek ……………1/3
3. Janko Beheniowo ……………1/3

XIII. Stankowska, ktereg drži Marek Kučerka 1/4
2. Janos Ty? …………………1/4
3. Ondris Stanko ……………..1/4
4. Jano Kubascik ……………..1/4
5. Pusta ostava 1/8

XIV. Bartkowska ktereg drži Bartek ….1/3
2. Janek Koreczka …………….1/3
3. Pusta ostawa ………………1/3

XV. Hastermikowska, ktereg drži Jan Konečka 1/4
2. Mateg Kytrey ………………1/4
3. Jano Mokad ………………..1/2

XVI. Brilowska, Kterej drzi Jano Ranostay 1/9
2. Michal Kralik ………………..1/9
3. Pawell Sadlo ………………..1/9
4. Guro Prepelicz ……………..1/9
5. Martin Brill ……………………1/9
6. Skasny ? Brill ……………….1/9
7. Misra Siemenek ……………..1/6
8. Kubo Dedek …………………1/6

XVII. Gresskowska, ktereg drži Pawel Kohut 1/4
2. Bartek Kowall ………………1/4
3. Janos Mesetko ………………1/4
4. Ondris Kucželka …………….1/4

XVIII. Mrawikowska, ktereg drži Jakub Kmetza 1/4
2. Stephan Czbell ………………1/4
3. Lawro Mrawik ………………..1/8
4. Gurek Mrawik ………………..1/8
5. Ondris Mrawik ……………….1/10
6. Kubo Mrawik …………………1/8

XIX. Czbelowska, kterg drži, Jano Czbell 1/4
2. Simek Czbell ……………………1/4
3. Janes mladsi Czbell ………….11/48
4. Mikulas Michalčik …………….1/8

XX. Gassperkowska, ktereg drži Gurek Gressko 1/4
2. Adam Gressko …………………1/4
3. Skasna Pekelniczka …………..1/2

XXI. Gorkowska, ktereg drža Jano a Matik Gonek 11/48
2. Guro Gorek …………………..1/8
3. Stephan Ciesar ……………….1/4
4. Martin Gaydos ………………..1/4

XXII. Gabrielowa, ktereg drži, Marik Gabriel 3/4
2. Matik Samka a Wuogtek Polak………3/4
3. Pusta ostava ………………………………..3/4

XXIII. Trindrowska, ktereg drži Hierenimus Gestrabiny 1/4
2. Kubo Michalcsik ………………..1/4
3. Michall Frinczik ………………….1/4
4. Tomas Trinowa ………………….1/4

XXIV. Lazarowska, ktereg drži Guro Lazarik
2. Guro Cobielko spolu ? …………..1/4
3. Ondrej Kurillo spolu ? ………….1/4
4. Kubo Soltysyk …………………….1/4
5. Gaspar Soltysyk ………………….1/4

XXV. Klasoniowska, ktereg drži,Gasper Pariža 1/4
2. Michall Chwastanik ………………….1/4
3. Michall mladsi Chwastanik ……….1/4
4. Guro Kura ……………………………….1/8
5. Jano Tluk ……………………………….1/8

XXVI. Bernatoweska, ktereg drži Michal Skabora 1/4
2. Ondris Skabora …………………1/4
3. Jano Bernat
4. Ondris Bernat
5. Michal Bernat spolu wsuetci………1/2

Na každu jednu Roliu mosu wysiati okolo 70 Luken. Sena mohu miti každy po 10 woziech.

Spolecžnie dawagi na Kuchiniu
Wola ……………nr.1
Kopunov ………nr. 100
Husy ………….nr. 50
Wagecz ……….nr. 400
Gerabkow ………nr. 26

Urbár 1607 - 4Od owiecz owaczatek, a od sindlow desatok každeho roku gako y giny poddany dawagi.
Item dawagi každy Rok za fl. 12, owsa luken 64 (Poznámka autora: Lukno – dutá kvantitatívna miera. Liptovské lukno bolo roku 1582 asi 156,32 litrov. Húščava odhaduje túto mieru na 159 litrov. To predstavuje 116,4 kg obilia. Trenčianske lukno – 93,12 litrov alebo 69,83 kg, turčianske 139,68 litrov a 104,76 kg. Podľa nášho názoru ide o trenčianske lukno (93,12 litrov alebo 69,83 kg) z toho dôvodu, pretože na Orave je oveľa ťažšie dopestovať obilie ako v nižších polohách.)

Gest tam panska Krečzma, na ktoru Trstency podlužny swojmo od zamku wozit.
Misto piwa, dawa se krecžmarowi na každy rok Gecžmeni 50 luken, chmela 10 luken, plny sustarnyth 8. Za toto plati na každy kantor per – fl. 28 a 12/2. Gis se dawa krczmarowy Jaczmena Luken. 60. a Luken dosti welike magi za Ustim, poťawsi od krsakowskeg, až do Potoka Lipnice, ktery chotar deli od Jablonky.

Mestecžko toto Trstenna, wedle wiznačeny dwognasobneho, nebostika Pana Palatinusa, Slawneg Pamati, Prweho in 1604. die 4. Martii, druheho Anno 1605, die 1. Martii, gim vežimeneho, odenesligakich Cynsow, daniek, tak obecnych gako zwlastnych. Tolikož od darow na krsanie, swadby, a pohreby, Ako y od ginych praci a robotowany, budto y kony restu dawany, gest do kona ? a oslobodzeno. Za ktoru Equey, do panskeg dobreg wuole, powinni každeho Roku na každy platil osem sto zlatych uhorskych. ………………………………….. fl. 800.

2. Kazatele prawého Naboženstvy Augspurckeho zawždy magi oržek, a gemu dlužne Merice na faru oddawati.

Skolnikowi pak tež každy farnik po korczy Reži pres rok magi platity.

Goralka pred kazanim, aneb pod kazanim aby se neprodawala, gest gim pod pokutu zl. 100. zapowedeno.

Mestianow pod stracenim swich slobod, a pod pokutu fl. 300 magi swe domy peknie wistawane, gako na Mestianow zalezi, miti.

Gest jim take dowoleno usztawicžna krčma, aby swoge piwo y wino prodawali.

Kdybi gust osty, aneb gegich ditky a potomcy mezy niezapsla, poctiwie magi ge kochali a prigali.

Stolicžni Poruby a Napadky obeczné kralovské, na spúsob ostatnich poddanych dlužny dawali: y take wcas potreby, zezbrogu pozosztali.

Soli deset balwanow, každoho roku, gestliby, po?ledany byli, wteg gisteg cenie gako sami kúpia, a pod prisahu oznamia, dlužny odpredati, a až na Twardosin gich ostem? Ustanowiti: Gak tyto wseczky weczy w Nadany gegic listorenim od syrniegi se gokadagi.

Listina preklad

Urbár Oravského panstva 1607 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

1607
Mestečko Trstená

Martin šoltýs má na svojej usadlosti šesť paholkov.
Vína dáva v celosti za ……………………………………………. 20 fl.
Soli dáva v celosti za …………………………………………….. 15 fl.
Jarabíc dáva 2 ks alebo porovnateľne za …………… 50 denárov.
Z mlyna, z ktorého (otrubami) nekŕmi prasce, má dať ..10 fl.
Musí mať k dispozícii robotníka pre potreby hradu.
Z píly obvyklý dôchodok (daň) 100 vo všetkom alebo 5 fl.
Z oviec ?
Keďže kobyly nechová (zrejme cez zimu) v maštaliach 1 fl.

Okrem toho je povinný ísť do vojny, opravovať a dávať dary pre zámok.
Za každú jednu plť, ktorú urobia v Trstenej a predajú, po 50 d. (v peniazoch). Tiež desiatok zo šindľa vyberať budú a Oravskému zámku sú povinní slúžiť.
Vysiať (môže alebo musí) na celé fojstvo okolo 150 lukien (Poznámka autora: Lukno – dutá kvantitatívna miera. Liptovské lukno bolo roku 1582 asi 156,32 litrov. Húščava odhaduje túto mieru na 159 litrov. To predstavuje 116,4 kg obilia. Trenčianske lukno – 93,12 litrov alebo 69,83 kg, turčianske 139,68 litrov a 104,76 kg. Podľa nášho názoru ide o trenčianske lukno (93,12 litrov alebo 69,83 kg) z toho dôvodu, pretože na Orave je oveľa ťažšie dopestovať obilie ako v nižších polohách.)
Sena urobí (pre hrad) 30 vozov.

Dňa 11. augusta 1608 za prítomnosti Jeho Jasnosti pána palatína (bolo) s Martinom Trstenským šoltýsom dohodnuté, že bude od Čierneho Potoka Zhoreliska, až po Bobrovec, ako aj Bobrovec Pustý Úplaz a Suchú Dolinu užívať a klčovať: z toho za štyri roky po dvoch kunách dávať (ak neboli kuny s kožou, tak za každú bol povinný dať 4 zlaté). Po štyroch rokoch sa dohodne ako bude platiť.

Roku 1615 obnovujúc prvý list, dohodnutý takto, aby dal 2 kuny alebo dva dukáty pánovi.

Sedliakov (s poľnosťami) je 26.

1. Martin Pariža na ……………………………………..1/4
2. Martin Wojtt (richtár trstenský) tiež na….1/4
3. Martin Jagelka na ………………………………………1/4
(zatiaľ) zostáva prázdna 1/4

II. Josanowska, na ktorú si nárokuje (uplatňuje nárok)
1. Gašpar Josan držiaci čiastku 8.
2. Michal Rybka a Pawel Kuchaida …..1/4
3. Adam Martinicžka ………………………1/4
4. Juraj Kuliga ……………………………….1/4
5. Jašek Greguska sám drží čiastku 8.

III. Czabayowa, na ktorú si nárokuje (uplatňuje nárok)
1. Jano Kowaltsik na ……………..1/2
2. Pán farár Martin Jastrebicenus so svojimi synmi na jednej a pol štvrtine.
3. Ondris Gressko drží čiastku 8.

IV. Kosutowa, na nej stavia Gašpar Kohút pol druhej štvrťky.
2. Michal Kohut na čiastke ………….8.
3. Gašpar Klimo prijal ………………….1/4.
4. Pavel Kohut čiastku ……………….8.
5. Vavrinec Kohut tiež čiastku ….8.

V. Kniežikowa, na nej je Ondrej Kniežik k 1/4.
2. Jano Knežik na čiastku …..8
3. Janek Kule …………………….1/4
4. Jurek a Macek Stranák …..1/4

VI. Kapalowa, na ktorej začali stavať
1. Jan Galus na ……………..1/4
2. Macek Galus na…………..1/4
3. Macek Kniežka …………..1/4
4. Štefan Kapala ……………1/4

VII. Mokosowa,
1. Matej Mokos drží ………..1/3
2. Juraj Bredanik …………..1/3
3. Jano a Michal Klos ………1/3

VIII. Benczurova, na ktorej drží Jano Kowač 1/3
2. Stanik Poliak …………………1/8
3. Martin Kohut ………………..1/8
4. Barnabáš Mazur ……………1/8
5. Adam Mokos …………………1/8
6. Pustá

IX. Walachowska, ktorú drží Jakub Diurdin 1/8
2. Juraj Diurdik na časti …….1/8
3. Žophia Stanova prijala ……1/16
4. Jano Walasek ………………..1/4
5. Štefan Srammel …………….1/4
6. Jakub Walasek ………………1/4

X. Wicenowska, ktorú drží Jano Wiczen 1/4
2. Matej Wiczen ……………1/4
3. Tomáš Kozak …………….1/8
4. Juraj Wawrik …………….1/8
5. Ondrej a Adam Bernat ………1/4

XI. Klochowska, ktorú drží Ondrej Čech 1/4
2. Vavrinec Pozdrawitel …………1/8
3. Adam Klos …………………………1/4
4. Martin Klos ………………………..1/4
5. Wojtek Ducžala …………………1/8

XII. Walaskowa, ktorú drží Michal Walasik 1/3
2. Matúš Walasek ……………1/3
3. Janko Beheniowo ……………1/3

XIII. Stankowska, ktorú drží Marek Kučerka 1/4
2. Ján Ty? ……………………….1/4
3. Ondrej Stanko ……………..1/4
4. Jano Kubascik ……………..1/4
5. zostáva pustá 1/8

XIV. Bartkowska, ktorú drží Bartek ….1/3
2. Janek Koreczka …………….1/3
3. zostáva pustá ………………1/3

XV. Hastermikowska, ktorú drží Jan Konečka 1/4
2. Matej Kytrey ………………1/4
3. Jano Mokad ………………..1/2

XVI. Brilowska, ktorú drží Jano Ranostay 1/9
2. Michal Kralik ………………….1/9
3. Pavel Sadlo ……………………1/9
4. Juraj Prepelicz ………………1/9
5. Martin Brill …………………….1/9
6. Skasny ? Brill …………………1/9
7. Misra Siemenek ……………..1/6
8. Jakub Dedek …………………1/6

XVII. Gresskowska, ktorú drží Pavel Kohut 1/4
2. Bartek Kowall ……………….1/4
3. Ján Mesetko ………………….1/4
4. Ondrej Kucželka …………….1/4

XVIII. Mrawikowska, ktorú drží Jakub Kmetza 1/4
2. Štefan Czbell ………………………1/4
3. Vavrinec Mrawik ………………..1/8
4. Juraj Mrawik ……………………….1/8
5. Ondrej Mrawik ……………………1/10
6. Jakub Mrawik …………………….1/8

XIX. Czbelowska, ktorú drží Jano Czbell 1/4
2. Simek Czbell ………………..1/4
3. Ján mladší Czbell ………….11/48
4. Mikuláš Michalčik ……………1/8

XX. Gassperkowska, ktorú drží Juraj Gressko 1/4
2. Adam Gressko ………………..1/4
3. Skasna Pekelniczka …………..1/2

XXI. Gorkowska, ktorú drží Jano a Matej Gonek 11/48
2. Juraj Gorek …………………..1/8
3. Štefan Ciesar ……………….1/4
4. Martin Gaydos ………………..1/4

XXII. Gabrielowa, ktorú drží Marik Gabriel 3/4
2. Matej Samka a Vojtech Polak………3/4
3. zostáva pustá …………………..3/4

XXIII. Trindrowska, ktorú drží Hieronimus Gestrabiny 1/4
2. Jakub Michalcsik ………………..1/4
3. Michal Frinczik ……………………1/4
4. Tomáš Trinowa ………………….1/4

XXIV. Lazarowska, ktorú drží Juraj Lazarik
2. Juraj Cobielko spolu ? …………..1/4
3. Ondrej Kurillo spolu ? ……………1/4
4. Kubo Soltysyk ……………………..1/4
5. Gašpar Soltysyk …………………..1/4

XXV. Klasoniowska, ktorú drží Gašpar Pariža 1/4
2. Michal Chwastanik ………………….1/4
3. Michal mladší Chwastanik ……….1/4
4. Juraj Kura ………………………………1/8
5. Jano Tluk ……………………………….1/8

XXVI. Bernatoweska, ktorú drží Michal Skabora 1/4
2. Ondrej Skabora ………………………1/4
3. Ján Bernat
4. Ondrej Bernat
5. Michal Bernat spolu všetci………1/2

Na každú ralu (diel osevnej plochy) môžu vysiať okolo 70 lukien. Sena môžu mať každý po 10 vozoch.

Spolu prispievajú na kuchyňu
Volmi…………….1 ks
Kapúnmi ………..100 ks
Husami…………..50 ks
Vajcami…………400 ks
Jarabicami……….26 ks

Všetci poddaní musia odovzdať z oviec jahniatka a zo šindľu desiatok každý rok.

Rovnako každý rok dajú (na hrad) 64 lukien ovsa za 12 zlatých (Poznámka autora Lukno – dutá kvantitatívna miera: liptovské lukno bolo roku 1582 asi 156,32 litrov. Húščava odhaduje túto mieru na 159 litrov. To predstavuje 116,4 kg obilia. Trenčianske lukno – 93,12 litrov alebo 69,83 kg, turčianske 139,68 litrov a 104,76 kg. Podľa nášho názoru ide o trenčianske lukno (93,12 litrov alebo 69,83 kg) z toho dôvodu, pretože na Orave je oveľa ťažšie dopestovať obilie ako v nižších polohách.)

Je tam panská krčma, na ktorú sú obyvatelia Trstenej povinní prispievať.
Namiesto piva dáva mesto krčmárovi každý rok 50 lukien jačmeňa, 10 lukien chmeľu, 8 plných ?. Každý krčmár platí 28 a 12/2 zlatých. Teraz sa dáva krčmárovi 60 lukien jačmeňa. Väčšie lukná sú za Ústim, cestou od Kršákovského, až k potoku Lipnica, ktorý delí chotár s Jablonkou.
Mestečku Trstená (v) slávnej pamäti pri dvojnásobnom označení (slovný obrat hovoriaci o vyvýšení – listine práv) nebožtíkom pánom palatínom prvýkrát 4. marca 1604 druhýkrát 1. marca 1605 boli zvážene všelijaké cenzi a dane – normálne aj zvláštne. Od darov na krstenie, sobáše a pohreby, od užívaní koní, ako aj od iných prác a robôt bolo oslobodené. Za túto (dohodu) k dobru panstva sú povinní každoročne platiť 800 zlatých.

2. Kazateľovi pravého náboženstva augsburského vždy majú ?, a jemu pripadajúce merice na faru dávať.

Školníkovi (myslí sa učiteľ) je povinný každý farník platiť korec (plocha o rozmere 2837 m2) raže.

Pred alebo počas kázania sa nesmie predávať goralka, inak dostane pokutu 100 zlatých.

Mešťania sú povinní pod hrozbou straty slobôd a pod pokutou 300 zlatých mať svoje domy pekne vystavané ako sa na mešťanov patrí.

Je im povolená stála krčma, aby svoje pivo a víno predávali.

Keby osireli ich deti alebo potomkovia ? skutočne ich majú ľúbiť a prijať.

Stoličné drevo, aj napadané všeobecne kráľovské, ako ostatní poddaní majú dávať. A tiež v čase potreby do zbrane ísť.

Každý rok majú odovzdať desať balvanov soli. Ak by boli nájdené za tú istú cenu ako ich sami (Trstenčania) kúpia a pod prísahou to povedia, musia to predať, až na Tvrdošín ich ? Tieto ustanovenia ako aj všetky veci a zadania sú písomne doložené.

2. Listina originál - Urbár Oravského panstva 1609 pre Trstenú

2. Listina originál – Urbár Oravského panstva 1609 pre Trstenú

Urbár Oravského panstva 1609 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

1609
OPPIDUM TRSZTENNA

Urbár 1609Martinus Scultetus habet in proprio fundo inquilinos 5.

Verturam Vini tenetur dare integram – f 20.
Verturam Salis integram – f 35
Attaginus duos, aut – – f – d 50.
2 Mola pro non saginatumque – duorum Portorum. – f 30.
Operarium insuper dum opus est interem.
A serra proventum solitum, vyt aseres Contum, si tausus fuerit. Decimam omnium solvit. Equam Suet Celisetud, hybernat, aut dar ……. f.
Armatus insurgere, areum restaurari, Numeralia instar aliorumque Scultetorum confesere tenetur.
A singulis Ratibus, quaq Incola – Trszteniensis confitivent, et vendent por den. 50. Item, a standibus Decimam exigere, et ad araety arcea administrari tenebitur.

Anno 1608 die 11. augu(s)ti. In ´praesentia Illstr(iss)mi quondam d(omi)ni Comitis Palatini, conclusum cum Martino Sculteto de Trstena, ut ille Montibus sit dictis od Csierneho Potoka (Z)horeliska, az po Bobrowecz, y tam Buobrowecz Puszty Upláz z Suchu Dolinu, uteretur, extirparesqu. : at ab illis per annorumque quatori, inmediate contiunandos, debebit Sua cels. Per Mardure duobus dare. Post quartum vero annum tantum ab iusque Pasenis ut Pratis solvet , quantum cum S. Cols. Seu haeredibus ipsius condumerit.
Prout litera suprinde data sestantur.

Anno 1615. renovata sunt litera presentes, conclusunque cum Martino Sculteto, ut Taxa illa duarum Mardurum, aut Ducatorum simili. Duorum, ad Nostrum duret, haredumque Nostrorum beneplacitum.

Coloni rurales viginti sex.
Inquilini domos habentes nulli.

Urbár 1609 2Oppidum hoc Trsztena testantibus duobus Illustrissimi olim d. comitis Palatini Privilegiis, priori dic 4 Martii, Anno 1604, altero dic 3 Martii Anno 1605 emanatis, ab omni Censuum, Contributionum, tam ordinariorum quam vestra ordinarionque Numeralium quoque ad Baptismos, nuptias, et accequias, nec non laborumque penes Urbarium praestandorum, et solvendorum, ac Aequorium subministramque onere, exempta est liberatta Pro qua extentioni, singulis annis per angarias S. Cole. Beneplacito duranque, in paratis florenos hungarienses Octoquentes solvere tenentur.
Secundo Contionatorem Orthodoxa Augustana Confesionis senquere intertenere ipsique debitas Metreteae anuatim in Parochiam deferere, et administratorumque Rectori Scholae etiam singuli Parochiam per corum unnum Siliginiae quotannispendere debeavit, et temeantur.
Sublimati reditionem, diebus Dominitiae, ante vel sub Conaomie sub florenis Centum interdictam habent.
Singuli oppidani, sub amissione huius Libertatiaea, et sub multa florenorum Proventorum, Domossuas pulesure, uti Curies devete instructas, et erectas habere debent.
Educillatio vini et Coroivitia continuana ipsie est abussiva.
Item : Si quando Suas als. At libereae earundi in modium illoquem Venere contiguat honesti illos extepere tenentur.
Impositionis publicieae Regni, et Comittatueae, more alioruque Subditorum sustenere, et necesitaty posenti, armati insurgere tenentur.
Salis insuper Bancoaea detem singulis anemis, dum resquisita fuerint eo quo soli emerint proprio, praemisso redentium juramento S. Colorendere, et in Tvardossin usque deductere obligantur. Prout baet oia in i usquem duobus Privilegiis tusius preaficata, extrasatur habentur.

Urbár 1609 3Item ad Culinam dant.
Bovem ……………3
Capornes ………..100
Anseres …………50
Oua ……………400
Attagimus ……….26

Ab quibus vigesinam, et a secandulis Decimam, uti castri Subdity sua Ces. Quotannis danz.
Item dans singulis ammis pro fl. 12 aurea – cub. 64.

Ibidem est sua Cols. Ornopolium ad quod Vinum ex areae Trszteniesis adueteri tenentur. Loco Cerenisia ? dantur et areae oenophola Hordey quotannis Cub. 50. lupuli cub. 30. rateae vilioreae n,8. solvitque pro his singulis angarius per f. 28.
Ibidem Trstensienses habent Prata ultra presentia in magna quantitates, incipiendo á Prato Krsakowsko vocato, usq. fluvium Lipnicza dictum, qui Metas á Jablonka distinguit.

Listina preklad

Urbár Oravského panstva 1609 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

1609
Mestečko Trstená

Martin Škultét má na svojom funduse 5 subželiatov.

Vína dáva v celosti za ……………………….20 fl.
Soli dáva v celosti za………………………..35 fl.
Jarabíc dáva dve za…………………………..50 d.

2 Z mlyna, ktorý neslúži na kŕmenie bravov otrubami ..30 fl.
Musí mať k dispozícii robotníka pre potreby hradu.
Z píly obvyklý dôchodok (daň) vo všetkom alebo ako býva.
Desiatok všetci platia.
Keďže kobyly nezimuje v maštaliach, má dať……..
Je povinný ísť do vojny, opravovať a škultéti dávať rozličné dary priznávať.
Za každú jednu plť, ktorú urobia v Trstenej a predajú, musí odovzdať po 50 d. (v peniazoch). Takisto desiatok zo šindľa vyberať budú a Oravskému zámku sú povinní slúžiť.

Dňa 11. Augusta 1608 v prítomnosti osvieteného nebohého pána grófa palatína (bolo) dohodnuté s Martinom Trstenským šoltýsom, že bude od Čierneho Potoka Zhoreliska, až po Bobrovec, ako aj Bobrovec Pustý Úplaz a Suchú Dolinu užívať a klčovať: z toho za štyri roky po dvoch kunách dávať (ak neboli kuny s kožou, tak za každú bol povinný dať 4 zlaté). Po štyroch rokoch sa dohodne ako bude platiť.

Roku 1615 obnovujúc prvý list ukázaný, dohodnutý s Martinom Škultétom takto, aby dal 2 kuny alebo dva dukáty k nášmu dobru (k dobru panstva).

Sedliakov poľných (s poľnosťami) je dvadsať šesť.
Želiari nemajú žiaden dom.

Tomuto mestečku Trstená priznal dvojmo osvietený vždy p(án) gróf palatín privilégiá pochádzajúce zo 4. marca 1604 a druhé z 3. marca 1605 o všetkých cenzoch, kontribúcií, tak obyčajných daniach – normálnych aj zvláštnych. Iba od darov na krstenie, sobáše a pohreby, ako aj od iných prác a robôt k urbáru zastávanú, a platenie, aj rovnako podriadené obťaženiu (zaťaženiu) okrem oslobodenia pre takú výnimku, jednotlivo ročne pre dávky (pozn.: Podľa dohody medzi panstvom a šoltýsmi sa budú vyrubovať dane). Za ktorú (dohodu) trvajúcu k dobru panstva, povinne každoročne platila 800 zlatých.
Za druhé učenie pravej augsburskej viery pod celoročným vedením majstra v chráme a prisluhovanie školskému rektorovi tej obyčajnej fary je povinný odovzdať korec (plošná miera 2837 m2) raže ozimnej ?.
Pred vznešeným kázaním Božím alebo počas neho sa nesmie (zrejme goralka) predávať, inak dostane pokutu 100 zlatých.
Jednoduchí mešťania sú povinní pod hrozbou straty slobôd a pod pokutou 300 zlatých mať svoje domy pekne vystavané ako sa na mešťanov patrí. Je im povolená stála krčma, aby svoje pivo a víno predávali.
Takisto oni alebo príbuzní môžu slobodne poľovať. Stoličné drevo, aj napadané všeobecne kráľovské, ako ostatní poddaní majú dávať. A tiež v čase potreby do zbrane ísť.
Každý rok majú odovzdať desať balvanov soli. Ak by boli nájdené za tú istú cenu ako ich sami (Trstenčania) kúpia a pod prísahou to povedia, musia to predať, až na Tvrdošín ich ? Podľa týchto v tom dvoch privilégiách ukázaných, zvláštne majúc.

A tiež do kuchyne dajú
Voly……………..3
Kapúni………….100
Husí…………….50
Vajec…………..400
Jarabíc………….26

Z koho dvadsiatnik a zo šindľu desiatok každý rok rovnako ako aj iní hradní poddaní (majú) dávať.

Rovnako každý rok dajú (na hrad) 64 lukien ovsa za 12 zlatých (Poznámka autora Lukno – dutá kvantitatívna miera: liptovské lukno bolo roku 1582 asi 156,32 litrov. Húščava odhaduje túto mieru na 159 litrov. To predstavuje 116,4 kg obilia. Trenčianske lukno – 93,12 litrov alebo 69,83 kg, turčianske 139,68 litrov a 104,76 kg. Podľa nášho názoru ide o trenčianske lukno (93,12 litrov alebo 69,83 kg) z toho dôvodu, pretože na Orave je oveľa ťažšie dopestovať obilie ako v nižších polohách.)

Je tam panská krčma, na ktorú sú povinní Trstenčania prispievať zámku (na panstvo). Namiesto piva dáva mesto krčmárovi každý rok 50 lukien jačmeňa, 10 lukien chmeľu, plných zaplatiť 8. Každý krčmár platí 28 zlatých. Tam Trstenčania majú polia s veľmi veľkou rozlohou od poľa Kršákovského zvaného až k potoku Lipnica, ktorý delí chotár s Jablonkou.

3. Listina originál - Urbár Oravského panstva 1619 pre Trstenú

3. Listina originál – Urbár Oravského panstva 1619 pre Trstenú

Urbár Oravského panstva 1619 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

1619
OPPIDUM TRSTENNNA

Martinus Scultetus habet in proprio fundo Inquil(inim) Sex.

Verturam Vini tenetur dare integram – f 20.

Verturam Salis integram – f 15

Attaginus – nr.2

Urbár 1619(l 10. solvit) A mola saginatum porrum unnum. Et operarium duem opus est in arce aut alodiis tener. A serra proventum solitum videlicet Auseres Centum sivaosus fuerit. Decimam onium solvit. Equa Suae Magiae. hybernat, aut ?? dat. Armatus insurgere, duorum restaurare. Thumeralia inst? Aliorum Scultetorum ad Baptismos et alias solemmitates renferre tenetur.
A singulis Rationibus, quas incola Trstenieses ? et pendent, per denarium ?quintiquinq. Item a scandulis Decima vigore, et ad Arcem arua administrat. tenetur.

Anno 1608 11. Augusti In Presetia Illustrissimi dom. Comitis Conclusum cum Martinus Sculteto de Trstena ut ille Montibus suo dictis od Czierneho Potoka Zhoreliszka, az po Buobrowecz, cži sam Buobrowecz Pusty Uplaz z Suchu Dolinu ? ? . et ab allis per Annos quateor inmediato routinnandos, debebis suae Maestatis per Mardu?(litera renovanda) duos darum : Post quantu re? Annumque dan? ab ipsas partius ? pratis solvet : quan? Num sua Magria, son haeredibus ipsius ? enduxerit ? ? sua Madria suspenius datae ?

Urbár 1619 2Anno 1615 Renovanad sunt lire ?, conclusunque cum Martino Sculteto ut taxa illa duarum Mardum? Aut Que ? ad niam ? harddu? Suorum bene placitum.

Colonis rurales uigunty sex.

1. Georguis Kmet 14. Andreas Bartek
2. Matthias Fukas 15. Joannes Mokoš
3. Andreas Kowats 16. Michael Brill
4. Joannes Kohut 17. Paulus Gresek
5. Gaspar Knežik 18. Joannes Mrancsyk
6. Michael Gallo 19. Jacobus Dezbel
7. Stephanus Mokoš 20. Georgius Gressek
8. Georgius Bentzur 21. Joannis Gorog
9. Michael Bernat 22. Gabriel Gressek
10.Matthias Walassek 23. Tomas Trndra
11.Andreas Warga 24. Laurentius Lenartik
12.Andras Trsztiansky 25. Gregor Mrancik
13.Stanko Kuba 26. Joannis Bernath

Inqulini domos habet ibidem nulli suret.

Listina preklad

Urbár Oravského panstva 1619 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

1619
Mestečko Trstená
Martin Škultét má na vlastnom funduse šesť želiarov.

Vína dáva v celosti za ……………………….20 fl.
Soli dáva v celosti za ………………………..15 fl.
Jarabíc……………………………………………..2

(1 10. platí) Z mlyna pre kŕmenie (brava otrubami) jedného. A musí mať k dispozícii dvoch robotníkov na prácu na hrade mať. Z píly pochádzajúci obvyklý dôchodok (daň) vo všetkom alebo ako býva. Desiatok všetci platia. Kobyly Jeho Jasnosti zimuje, z toho ?? dá. Je povinný ísť do vojny a opravovať (hrad). Inak škultéti dávať od krstenia a inakších sviatkoch rozličné dary (majú) držať. Za každú jednu plť, ktorú urobia v Trstenej a predajú, po 50 d. Tiež desiatok zo šindľa vyberať budú a Oravskému zámku sú povinní slúžiť.

11. augusta 1608 v prítomnosti osvieteného pána grófa (bolo) dohodnuté s Martinom Škultétom z Trstenej, ako bude oné hory (vrchy) jeho nazvané od Čierneho Potoka Zhoreliska, až po Bobrovec, ako aj Bobrovec Pustý Úplaz a Suchú Dolinu (pozn. autora: zrejme) užívať a klčovať: z toho za štyri roky po dvoch kunách dávať (ak neboli s kožou, tak za každú bol povinný dať 4 zlaté). Po štyroch rokoch sa dohodne ako bude platiť.

Roku 1615 obnovujúc ? dohodnutý s Martinom Škultétom takto, aby dal 2 kuny ? alebo dva dukáty k nášmu dobru (k dobru panstva).

Sedliaci poľní na usadlostiach šiestich.

1. Juraj Kmet 14. Andrej Bartek
2. Matej Fukas 15. Ján Mokoš
3. Andrej Kovats 16. Michal Brill
4. Ján Kohút 17. Pavol Gresek
5. Gašpar Knežik 18. Ján Mravcsyk
6. Michal Gallo 19. Jakub Dezbek
7. Štefan Mokoš 20. Juraj Gressek
8. Juraj Benczur 21. Ján Gorog
9. Michal Bernat 22. Gabriel Gressek
10. Matej Wallasek 23. Tomáš Trndra
11. Andrej Warga 24. Vavrinec Lenartík
12. Andrej Trstiansky 25. Gregor Mrancik
13. Stanislav Kuba 26. Ján Bernath

Želiari nemajú žiaden dom.

4. Listina originál - Urbár Oravského panstva 1629 pre Trstenú

4. Listina originál – Urbár Oravského panstva 1629 pre Trstenú

Urbár Oravského panstva 1629 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

Regest:
Urbár je až na niektoré malé výnimky identický s rokom 1607, preto ho uvádzame iba vo fotografiách..

Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1Urbár 1629 1

5. Preklad Žiadosti o udelenie armálnej listiny, 1638

5. Preklad Žiadosti o udelenie armálnej listiny, 1638

Listina je z roku 1638.
Odpis listiny sa nachádza v Štátnom archíve v Bytči, v pobočke Dolný Kubín.

Regest:
Žiadosť o udelenie armálnej listinyZo žiadosti vyplýva, že šľachtictvo Andreja Trsztenského odporúčali Gašpar Illesházy, Štefan Ostrosicz a Ladislav Hoszuthoty vyslanec Oravskej a Liptovskej stolice pod dvojitou pečaťou, tak ako bolo treba podľa zvyku.

Text listiny:
Žiadosť o udelenie armálnej listinyNajjasnejšiemu cisársko-kráľovskému veličenstvu, pánovi, pánovi dobrotivému. Verní služobníci, vo vďake majestátu najjasnejšieho, úctivo poddaní spomínajú kráľovskú dobrotivosť vlasti synov, zväčša pokiaľ pamäť siaha, ktorý odkiaľ z úctivého stavu postavenia toho nešľachtického do stavu skloneného v skupine kráľovstva šľachticov, skrz kráľovskú láskavosť, dosadený a zvážený. Ja, čo plody dobrotivosti veličenstva nášho najjasnejšieho, čo všetci jeho verní pokojne vyjadrovať poníženú prosbu pred trónom takým preukázanými činmi, majúci rešpekt vernosti nášho služobníka, v mnohých zápasoch pre vlasť prednosťami cností v postavení a stave nešľachtickom môjho oslobodenia a v tomto pozostávajúci kráľovských šľachticov nepoddajných, pre mňa Andreja, Jána a Martina synov, aj Dorotu i Katarínu Trsztenszké dcéry moje, vypočítaných a ďalej niekedy pre dobro neskôr narodených ostatných, ako aj Martina a Juraja Trsztenszkých bratov pokrvných, rovnako šľachtictva otázku znamenajúcu a ukazujúcu, plníme, čo milosť veličenstva nášho najjasnejšieho verní a veční služobníci vo všetkom príbuzní pripravení prijať dobrotivosťou osvedčenú odpoveď.

Najjasnejšiemu cisársko-kráľovskému veličenstvu ponížení poddaní. Spísané jeho najjasnejšiemu cisársko-kráľovskému veličenstvu v Bratislave dňa 17. januára roku pána 1638. Eminencia arcibiskup ostrihomský podpis.
K najjasnejšiemu cisársko-kráľovskému pánovi dobrotivému veličenstvu ústami prosiaceho Andreja Trsztenszkého.

And(reas).
Trsztenszky
úradník Oravského hradu

Dané mnou, verným vaším služobníkom županom grófom Illeshászy, Jeho Veličenstvu, ktorú úctivú žiadosť zaslanú. Najjasnejšiemu cisárskemu Veličenstvu za dobré služby osoby prosiacej, za ktorú ponížene sa prihovárame.
Tiež takto hneď skrz Liptovskú stolicu Jeho Veličenstvu najjasnejšiemu úctivo sa prihovárame.
Veličenstvu nášmu úctivo prihovára sa Hypolit Ladislav Hoszutothy, zvolený biskup varadínsky.

nadiktované mestu Trstená
Pod písmenom H.

6. Armálna listina rodu Trstenský, 1638

6. Armálna listina rodu Trstenský, 1638

7. Listiny Štefana Theőkoly o výbere richtárov v Trstenej, 1675

7. Listiny Štefana Theőkoly o výbere richtárov v Trstenej, 1675

Listina je z roku 1675, nachádza sa v Štátnom archíve v Bytči.

Regest:
Listina grófa Štefana Tőkőlyho Jurajovi TrstenszkémuListina hovorí o výbere a podmienkach výberu richtárov v Trstenej v období, keď bol Štefan Tőkőly direktorom Oravského panstva. Z listiny vyplýva, že Juraj Trstenský I., ako šľachtic a zároveň richtár šoltýstva, si neplnil finančné povinnosti voči Oravskému panstvu.

Prepis listiny:
My hrabe Theőkoly Istvan wečity pan na Kežmarku widyeka Oravskeho hlavny Ispan, Zamku Arva a Lietava rečenich y panstva knim naležejiciho plnomocny Director, davame na vedomy povšem komuby wedety naleželo. Ponewacz Wojtovstvy Trsztenszke na tolko prislo že mimo jedneho Georgiusa Trsztenszkeho ne nachodil se zmezy Šoltisovo kteriby dostatečny byl prideny mestečka a vybirany y oddavany duchodkum a y ten vo velkich dluhiech a Reštanciach postaveny bivše, ktomu y mestečko nemale praetensie škodlive knemu magíce pravem svym pokračugíce, na čo položeny gest, zretelne dava se znat z processu toho prava. Steg pričiny netolike tense Wojt Georgius Trsztenszky aby od toho uradu byl oslobozeny nastaval ale y mestečko unižene Suplikugice žadalo, aby gim ku prikladu ostatnych vpanstvych nasem Oravskem suczich Mesteček, a podle gegich starobileho zachovavany, wolno bilo Každoročne zmezy mesťanom poradkom a spusobem dobrim Richtara Ordinovaty, gegich zadost My slusne upovažujice ano y dalšim škodam kteriby asnadno Mestečko prigity mohly, predgity gako tess y zradu a roztržitost mezy nemy vovzniknutu protrhnuty chtegice, ktomu skrze plnomocensztvy Directorvsztvy našeho privolugeme, tak zeby buducne a šoltisy do Mestečka, any Mestečko do šoltisov nicz nemelo mestečko svog termin a gine povinosti, šoltisy pak čo od nich prinalezy aneb prinaležety bude, kzamku našemu Oravszkemu odovzdavali Utrovy teš gako dosavad ode dvuch Raly platily, tak y za tym k Mestečku platili povinny bily. Dokladagici y to a prysne poruczugice, aby sobe buducne pričiny k zrade nezawdawaly, any w horach any zemach, aneb pasienkach jeden druhému nazlost škody a prekažky nečinily ale radnej svorne a chvalitebne gako na dobrich susedum naležy sebuv nakladaly. Kterešto takoveto mezy Mestečkom a šoltisy Trsztenszkimy učinene, a buducne wečitimy časy trvagice dokonany, zplnomocenstvym Directorstvy našeho approbugice stranky obidve ivtom skrze tento naš list, ruky našej podpisanym a pečety pritisknutym ztvoreny potvrdzujeme, a Ugistujeme. Genž gest psan w kastiely našem Svateg sofie. Dne dvacateho šesteho mesicze čšervencze, roku páne Tisíceho Šesty steho, sedemdesateho pateho.

Comes Step. Theőkeőly m.p.

Preklad listiny:
My, gróf Theőkely Štefan, večný pán v Kežmarku, Oravskej stolice hlavný župan, hradu Orava a Lietava povedaných a panstiev k nim náležiacich plnomocný direktor, dávame na vedomie všetkým, ktorým osoží. Pretože fojtovstvo trstenské okrem jedného Juraja Trstenského nenachádzal sa medzi šoltýsmi, ktorý by bol vybraný z mestečka a oddaný poplatkom a i ten vo veľkých dlhoch a reštanciách bol, čo viedlo k nie malým predstavám škodlivým k jeho právu pokračujúc, z čoho vedú jasné dôsledky tohto práva. Preto pod tlakom fojt Juraj Trstenský žiadal rovnako ako aj mestečko znížene žiadalo, aby bol z tohto úradu uvoľnený, aby bol príkladom pre ostatné mestečká Oravského panstva a podľa ich starobylého zvyku zachovávaný, slobodne bolo každoročne pomedzi mešťanom riadnym spôsobom richtára zvoliť, ich žiadosť my slušne odobrujeme, aby sme ďalším škodám, ku ktorým by mestečko mohlo prísť, predísť tiež zradu a roztržky medzi nimi vzniknuté prerušiť chceme, k tomu skrz plnomocenstvo naše direktorské povoľujeme, takže do budúcnosti šoltýsi s mestečkom, ani mestečko so šoltýsmi nič nebudú mať, mestečko svoj termín (voľby) a iné povinnosti, šoltýsi naďalej tak ako im prináleží alebo prináležať bude, k hradu nášmu oravskému odovzdávať budú dane od dvoch ralí platiť, tak ako zatiaľ k mestečku povinní platiť boli. Dokladáme i to prísne nariaďujúc, aby si do budúcnosti k zrade nezadávali, ani v horách, ani poliach alebo pasienkoch jeden druhému na zlosť škody a prekážky nerobili, ale radšej svorne a milo ako sa na dobrých susedov patrí správali. Toto medzi mestečkom a šoltýsmi Trstenskými učinené, do budúcnosti na večné časy trvajúc urobené, plnomocenstvom direktorstva nášho potvrdené oboma stranami skrz tento náš list, rukou našou podpísaný a pečaťou pritlačenou potvrdzujeme a overujeme. Napísaný bol v kaštieli našom svätej Žofie. Dňa 26. mesiaca júla, roku Pána 1675.

8. Poškodenie mlyna Andrejom Paldia, 1681

8. Poškodenie mlyna Andrejom Paldia, 1681

Listina je z roku 1681.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Poškodenie mlyna Andrejom PaldiaV roku 1681 dňa 2. mája sa prezentoval Trstenský škultét Juraj Trstenský II.Poškodenie mlyna Andrejom Paldia mladší, kde svedčil vo veci Tomáša Hebericz v trestnej veci poškodenia mlyna. V tom čase takzvaný dolný mlyn bol veľmi poškodený Andrejom Paldia.
Svedkovia doslovne uvádzajú, že: si dobre pamätajú zákaz z roku 1679, kedy sa dolný takzvaný mlyn de jure vo vlastníctve Juraja I., ktorý bol v tom čase vo väzení, zakázal užívať pre Andreja Paldiu, a ten zas nedovolil užívať mlyn ostatným Trstenčanom, čo viedlo k silným protivenstvám a Poškodenie mlyna Andrejom Paldiakriku (animadversione et mukta?) veľkým, čo viedlo k tomu, že mlyn ťažko rozbili.
Ďalej vyplýva, že Juraj mladší spolu s Martinom Sztancsikom a Simonom Scholius spútali Andreja Paldiu, a ten sa z väzenia vykúpil okamžitým zaplatením obnosu neurčenej výšky.

9. Reštitúcia a spätné odkúpenie majetku Juraja II. po jeho návrate z vojny v roku 1688

9. Reštitúcia a spätné odkúpenie majetku Juraja II. po jeho návrate z vojny v roku 1688

Odpis tejto listiny z roku 1688 bol vyhotovený v roku 1731.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest: 
Juraj II. Trstenský v listine opísal stav niektorých jeho majetkov v Trstenej, ktoré po konfiškácii jeho otcovi Jurajovi I. získal späť kúpou alebo vrátením. 

Prepis listiny:
Znovunadobudnutie trstenského mlyna 1688Roku (Anno) 1688 dňa 23. Decembra Ja priduce do Trsztenej z Wojny rad bich sem bol obsadol na Mojeho Nebostika Tatika Georgiusa Trsztenskeho pusti grunt, nej nemohol sem bez panskej Wuole ponevac na Pana Grofa Erdody Gyordya prisiel nes chcelbim sem na ten grunt pristi ….. sem – jeho osvicenosti odkupit za moje role sve penaze to jest za Tolarov 100, k tomu y paru wolou za ktere semdal Tolarov Dvadsat na tom gistom grunte nepozustalo okrem pivnica z kamenicu oblokrovana, a Izba z komorow ? z mistom ? spusobem opustena ja sem sam dal natejze Izbe a v komorach pospravovat co potreba bilo ktomu tri Mastale, a dve siene vybudoval, na tejze strane vysneg kde Izba stoji proti kamenici a proti ? neni zadneho Budunku krome holi plac, ja ? nedostatek na mogeho Brata Mattussa daroval som gemu tohoze polovicu gruntu wisnu stranu koniec koncom wibudovanu zo wseckimi uzitky, coz k temu gruntu polovice prinalezi gak Návrat z vojny 1688 – Juraj II.jemu samemu tak z geho Mangelce z potomkow geho, a krom Nizneho Mlina, kterí bil zastaweni za panske Restancie w Summe w Tolaroch Sto sesdesad y peti kteru summu myslel som polozit gmenovanemu Andrejovi Kruzlakovi za ten gisti Mlin, pivnica ktera gest pod kamenicnow ? jemu kdi Piwa nawari na marec (v) slobode mu bude polozit do mojej pivnice, pokud sebe ginsu pivnicu newibuduje : a to takowim spusobem dopuscam Bratu mogemu Marce skladat, a gak nahle gsem senkovat Marec swog ma ho hnedki witiahnut hore z Becknou? Sspinwieae? A s tim som guss Content. Na to sme dokonali sami medzi sebouw pri pritomnosti statecnych lidi Nize poznamenanich a koniec zamreli. Anno Actum Anno 1693. dňa (die) 25(a) júna v dome Juraja Trsztensky (Juni in Domo Georgi Trsztenszky). Pečatené mnou Štefanom Szussek škultetom Trstenskím, rovnako aj hore Juraj Trsztenský. A v mojej prítomnosti Mateja Trsztenský, mňa ako prítomného Mateja Gasparides. A mňa Mateja. (Coram me Stephano Szussek Sculteto Trsztenensi, Idem qui supra Georgius Trstensky . Et me presente Matthea Trstenszky, Me quoque presente Mathia Gasparides. Et Presente Mathia). 

Preklad listiny:
Návrat z vojny 1688 – Juraj II.Dňa 23. decembra 1688 som prišiel z vojny do Trstenej. Chcel som obsadiť opustenú usadlosť po mojom nebohom otcovi Jurajovi Trstenskom. Z vôle pána grófa Juraja Erdődyho som nemohol tak urobiť, ale musel som ju od jeho osvietenstva odkúpiť: role za 100 zlatých a pár volov za 20 zlatých, ktoré však na rovnakej usadlosti neboli. Okrem krčmy z kameňa, opustenej obývacej miestnosti s komorou ? s miestom ? som ich dal opraviť ako bolo treba. K tomu ešte tri maštale a dve miestnosti som dobudoval na hornej strane oproti kamenici, kde je izba, v ktorej sa nebýva. Ja, nemajúc nedostatok, daroval som vybudovanú hornú polovicu tohto gruntu, so všetkým, čo k tomu prináleží, môjmu bratovi Matúšovi ako aj jeho manželke a jeho potomkom. Za nižný mlyn, ktorý bol postavený pre pánske reštancie, som chcel zaplatiť Andrejovi Kružliakovi 165 toliarov. Ak bude variť pivo a nezriadi si inú krčmu, môže ho dať do mojej krčmy, ktorá sa nachádza v kamennej budove. Týmto povoľujem môjmu bratovi dodávať chmeľ (slad) a ako náhle má svoj chmeľ (slad) čapovať, má ho hneď vytiahnuť zo suda ? . Takto som už spokojný. Takto sme sa spoločne medzi sebou dohodli a dohodu uzatvorili. Dňa 25. júna 1693 v dome Juraja Trstenského. Pečatené mnou Štefanom Szussek-Škultétom Trstenským, rovnako aj hore Juraj Trstenský. A v mojej prítomnosti Mateja Trsztenského a prítomného Mateja Gasparidesa.

10. Dohoda o užívaní mlyna a šoltýskej čiastke rodu Boczko pre rod Trstenský, 1694

10. Dohoda o užívaní mlyna a šoltýskej čiastke rodu Boczko pre rod Trstenský, 1694

Listina je z roku 1694.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest:
V listine sa spomína dohoda o výmene a získaní šoltýskej čiastky po rode Boczko rodom Trstenským.

Prepis listiny:
Dohoda o šoltýskej čiastke rodu BoczkoMi richtar i Urad Mestecka Naseho Trsteneg na Instanciu Generoso Dno. Georgii Trstensky zadagice nas, abi sme nassich susedow gmenowite Matthiusu Gasparidesa, et Stephanum Kusek pred urad nas zazadali, abi tiye nassi susedi sub juramento zoznali, gakowim bi spuosobom Georgius Trstenski od svojich Bratrov ctenich gmenovite Alexandra a Matthiasa Trstenskich gednu castkzu soltistwa Trsztenskeho seznatu castku kupil ku uziwani y swogim potomkom, na to ti zwoiss napsani swedkowe Mathias Gasparides et Stephanus Kusek Juramento wassom urade Comprobovali, ze Georgius Trstenszky tim zwiss napsanim Bratancom pred ucinenim zapisom tieto slova mluwil. Mili Bratanci geselibi muohli takoveho cloveka nagiti abi jemu penize naw?bili co gim dal ten grunt Bockovski, ness oni tye Bratanci poradiwsse se spolecne to powedali. Mili Bratanci mame ti ktomu ginsemu utratit takowi grunt a tak wolime tebe odpredat, gako defacto i odpredali i widali in scriptis zapis Dno Georgii Trstensky a to wecitim spusobom i potomkom geho Milosti y Pecseti nassi mestsku obecnu podtwrzugeme. V Trstenej v dome Prísažného Mateja Kapalu dňa 17. mája 1694 (Datum Trstena in Domo Iudicis Ord. Matthia Kapala dňa 17. mája 1694).

Preklad listiny:
My, richtár a úrad mestečka nášho Trstená, na žiadosť urodzeného pána Juraja Trstenského, aby sme našich susedov menovite Matúša Gasparidesa a Štefana Kusek pred naším úradom zažiadali, aby títo naši susedia pod prísahou dosvedčili, ako Juraj Trsztenszký od svojich ctených bratov, menovite Alexandra a Mateja Trsztenszkých, jednu čiastku šoltýstva Trstenského kúpil k užívaniu i pre svojich potomkov. Títo vyššie menovaní svedkovia Matej Gasparides a Štefan Kusek prísahu vo vašom úrade odobrili, takže Juraj Trstenszký tým vyššie uvedeným bratrancom pred urobeným zápisom tieto slová povedal: „Milí bratranci, či by ste mohli takého človeka nájsť, ktorému by sa peniaze vyplatili, čo im by dal za grunt Bockovský.“ Než oni bratranci radiac sa spoločne mu to navrhli: „Milí bratranci, nemáme stratiť takýto grunt, tak ho radšej tebe odpredáme, ako aj de facto sme odpredali a vydali sme napísaný zápis pánovi Jurajovi Trsztenskému, a to na veky pre jeho potomkov, jeho milosti a pečaťou našou mestskou obecnou potvrdzujeme.“ V Trstenej v dome prísažného a učiteľa Mateja Kapalu 17. mája 1694.

11. Odpis overenia zmluvy medzi rodom Boczko a Trstenský, 1694

11. Odpis overenia zmluvy medzi rodom Boczko a Trstenský, 1694

Listina je z roku 1694.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest:
Potvrdenie Augustína Boczka o vyplatení (zrejme reštancií) Jurajom Trstenszkým z roku 1694. 

Prepis listiny:
Odpis overenia zmluvy medzi rodom Boczko a TrstenskýJakowim spusobem potomci neboheho Alexandra Trstenskeho pustili gistu? Wogtowstva a Uweku sweho tamze na Trstenej swiho wgisteg sume Egregio Georgio Trstensky gako se y zeznava s prítomnými svedkami overená zmluva na mieste pod Oravským hradom. Platná od dňa 8. júna 1694 Augustinom Bockom, skrz ktorého vydaná bola a upravená vlastnou rukou. 

Preklad listiny:
Takým spôsobom potomkovia nebohého Alexandra Trsztenszkého prenechali istú čiastku fojtovstva (richtárstva) a vo veku svojom tam v Trstenej zaplatil v čistej sume ctený Juraj Trstenszký ako i priznal pred prítomnými svedkami overenú zmluvu na mieste pod Oravským hradom. Platná od dňa 8. júna 1694 Augustínom Bockom, skrz ktorého vydaná bola a upravená vlastnou rukou.

12. Potvrdenie o šľachtictve Matúša Trstenského, 1698

12. Potvrdenie o šľachtictve Matúša Trstenského, 1698

Listina je z roku 1698.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest: 
Potvrdenie o šľachtictve Matúša TrstenskéhoMatúš Trstenský preukázal určité šľachtické listiny k nahliadnutiu na zasadaní šľachty, kde boli uznané. Tieto preukázal v Hornej Lehote 3. apríla 1698 Ladislavovi Abaffy zastupujúcemu podžupanovi Oravskej stolice.

13. Čiastočný preklad latinskej časti listiny kanonickej vizitácie Daniela Krmana vzťahujúcej sa na Trstenú po rozdelení kostolov počas Rákocziho povstania, 1706

13. Čiastočný preklad latinskej časti listiny kanonickej vizitácie Daniela Krmana vzťahujúcej sa na Trstenú po rozdelení kostolov počas Rákocziho povstania, 1706

Listina je z roku 1706.
Listina sa nachádza v Štátnom archíve v Bytči, v pobočke Dolný Kubín.

Regest:
Z vizitácie sú doložení kňazi trstenskej evanjelickej cirkvi, inventár kostola ako aj inšpektora Juraja Trstenského II.

Prepis listiny:
Kanonická vizitácia, 1706V roku 1706 vykonávajúc generálnu vizitáciu ja, Daniel Krman, prišiel som do chrámu trstenského, kde sa stalo. 1. V pamäti ľudí šírili evanjelium páni reverendi: Gastrabinus, Fabianus, bol škandálny. Juraj Stranovius, Ján Andrea, Johan Csina, Michal Institoris slúžili cirkvi za povstania Imricha Tökölyho. Ján Czarda, ktorý teraz žije v Kľačanoch, Ján Neüman, ktorý je z Monaka, študoval vo Wittembergu a po dva roky farár Kamenno-Porubský, v mieste po roku Trstenský, teraz v Rajeckej Lesnej /Frivald/. Práve doslúžil R. d. Michal Cervini v Svätej Helene a teraz je miestnym kňazom. 2. Chrámový poklad na pamäť zámery, ktorej kópiu je možno vidieť v protokole z roku 1611 u urodzeného pána Juraja Trstenského s pánom Mikulášom Paldia, oferovali jeden kalich z medi pozlatistý i z mystečku za toláry dvanácť bielych penezí i železo pre oplátky florenov 5. Kamžu jednu, svietniky dva drevené, svetník jeden, ktorý visí na šnúre na prostred kostola. Šatka na kalichu hodvábem červeným svetlým a černým na koncoch šitá, druhá fátelová s čipkami, treťá červeným pamikem šitá. Ručník pretkávaný uterací. Ručník s čipkami druhý, tretí s bielymi. Paclka biela prerábaná. Antipendium na kazateľnici. Na stole antipedium. Fľaša cínová, puška drevená pre oplátky. Truhlička kostelná. Zvon obecný dva, tretí na malej veži zvonček malý. Lúky zem mají páni Curatores vyhľadávať, druhá na príbojci, treťá za malým brodkom, štvrtá ve vlčím potoku. U Lipnice dediny jest lauka. Pod Lipím jest lúka, jest tež záhrada kostelná, na ktorej sedel Michal Bril. Pod Stinením zanecháva se kostelnému. Item sú na Vitanovej dve zeme. Pri mlyne Brezovickom Lázak. Reynin zeč od záhrady, ktorá jest pri farskej záhrade, platí Fl.1. Ranostajové od placu d 50. Vitanovci ode dvúch zemí budú platiti secundum inventarium. Sporadení sú páni Curatorové dva. Matricula Ecclam in Polonia comparatam. Kdo pochová v kostole povinnen bude dati Fl.1 na kostel. Inspectores sunt constituti urodzeným pánom Jurajom Trstenským, pán Juraj Lieskovský, Michal Dyurgin vero est constitutus adilis et una cum Curatoribus jura jurando obligatus. Proventus pastori sunt isti: Kanonická vizitácia, 1706Rolí v tomto zapísaných polovic, druhá traktácia Szécsiovská. Včilejší stav evanjelický zporádal merice a plat tento: po dva korce žita, po dva polovníka, od krstu turák, od úvodu d 6. a kohúta aneb d 8. Od sobáša 12 turákov. Pri mrtvém tele od processu dudkuv 8. Od kázne fl 1. Od mládenca neb devky pri pochovávaní dudkuv 8. Od malého deťátka dudkuv 6. Na svátky vyročitá ofera i Martina. Koleda nanarození Syna Božího v meste, na dedinách koleda na tri krále. Drv od role po fúre, slepka tež z každej role. Komorníci per polturas 4. Ohlášky 4 turáky, od družby mediam vini aneb polturáky 4.

14. Testament Matúša Trsztenszkého, 1731

14. Testament Matúša Trsztenszkého, 1731

Testament je z roku 1731.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest:
Testament Matúša Trstenského.

Prepis listiny:
Testament Matúša TrsztenszkéhoJa Matuss Trsztenszky wteto me nemoci do ktere sem upadnul rozpominam se na konec zivota meho, ze muze se wteto Nemoci ma priblizili, a preto we gmenu Blahoslawene Swate Trogice Otce, Sina y Ducha Swateho za dobreho a zdraveho rozumu, cinim pred hodnowernimi, a Waznimi lidmi sporadani toto.
Predne samostatne mam pozor na mu Dusi kteru gako od meho Mileho Pana Boha sem prigal tak tu Dussi mu krwi Krista Jezise wikupenu, od hrichu tuze Krwi Krista Jezise ocistena do ruk negmocnegssich Bozskich u Wire Prave porucim kde Muka se gi nedoktne.
Potom rozpominam se na me telo, ktere k poctivemu pochovani me mile manzelce Eve Paldia, a nim Ditkam porucim.
Zatim wpamet sobe uwadim y muog mali ? kteri z Boziho pozehnani sem prigal, wkterem malem ? pri dobrem a zdrawem rozumu pred timize hodnowernimi a waznimi lidmi cinim sporadani toto.
Testament Matúša TrsztenszkéhoNagprwe Sapikowsku komoru w Lestinach nadobitu spolu z domem awe ze wseckim stawanim ktere sem wistawil ano i gine ze swe ktere sem ponadobinal a to od ginud, a neprinalezegi pod tu Sapikowszku komoru te mestecki porucam me mile Mangelce Eve Paldia gako tess y Sinom mim Mattussowi a Andrassowi na tri rovne castki, totiss Mangelce jednu, Mattussovi druhu, Andrassovi tretiu, tim wsak spusobem, abi Manzelka ma Eva Paldia mala uplnu moc a wladu w treteg sweg casti disponowat, gako bude chciet, a tomu kteri gi bude negwecssi poctiwost činit, gi opatrovat, tomu bude muoct gi porucit, ktomu. Rad hospodarski wseckem gakomsi kolwek, gako tej statek rozni, krawi, woli, kone jedneho, Siata gak na poli zasiate, tak Doma, wymlatene i newymlatene, to podobne wssetcko tegze mej Manzelce Eve Paldia a swim sinom Mattussowy Andrassowi porucim na tri rovne castki.
Sktereho zbozia Csere Zofigi porucam owsa mier 30, Dcere pak Anne porucam krawi dve gak tess dwa klati wi?, ostatne pak wcali ze stanu pri meg Mileg Manzelce gako tess z pri nich sinoch Mattusowi a Andrassovi – Johanesowi co som mohol dal sem giz dale winssuji gemu Pana Boha pozehnani.
Na Osade Sinkowsku komoru, tak recenu, skrs mna nadobilu, poracam Matejovi a Paukovi mim sinum.
Toto kraticke dokonani chcel som proto ucinit, a to pri dobreg a zdraveg pameti, abi medzi Ditkami po meg smrti negaka roztrzitost neznikla ale abi possecki Pana Boha mali, geho se bali, gemu we wire prawe a wo pobognosti sluzili, co gestli ciniti budu, tess Pana Boha pozehnani dosahnu. Gakove Dokonani pred hodnowernimi, a Waznimi lidmi ucinime na meg smrtelnej posteli mu wlastni ruku podpisugem. Actum in Lestin, Anno 1731, die 29. Januarii. Idem qui supra Mattheas Trsztenski. – Coram me Zacharia Petrowiczio Ecclesia Articularis Lestinensis Verbi Divini Ministro Ordinario m.p.

Preklad testamentu Matúša Trstenského:
Ja, Matúš Trstenský, v tejto mojej chorobe, do ktorej som upadol, myslím na koniec môjho života, ktorý sa mi môže v chorobe priblížiť, a preto v mene blahoslavenej Svätej Trojice, Otca, Syna i Ducha Svätého, za dobrého a zdravého rozumu, činím pred hodnovernými a váženými ľuďmi toto vyhlásenie.
Najdôležitejšie pre mňa je pozornosť na moju dušu, ktorú som od milého Pána Boha prijal tak aj tú dušu (moju) mu krvou Krista vykúpenú, od hriechu veľmi Krista Ježiša očistená do rúk najmocnejších Božských pri viere porúčam, kde muky sa jej (duše) nedotknú. Potom myslím na moje telo, ktoré k poctivému pochovaniu mojej milej manželke Eve Paldia a mojim deťom odporúčam. Činím tak pred hodnovernými a váženými ľudmi toto vyhlásenie.
Sapikovskú usadlosť v Leštinách získanú spolu s domom a so všetkým postaveným, ako aj majetky, ktoré som získal z inakadiaľ, porúčam mojej milej manželke Eve Paldia a mojim synom, Matúšovi a Ondrejovi, na tri rovnaké diely, teda manželke jednu, Matúšovi druhú a Ondrejovi tretiu, takým spôsobom, aby moja manželka Eva Paldia mala plnú moc a vládu disponovať so svojou treťou časťou tak, ako bude chcieť. Tomu, kto si ju bude najviac ctiť a opatrovať, môže ju darovať. Akékoľvek veci hospodárstva, ako aj dobytok, kravy, voly, jedného koňa, osivo, či na poli zasiate, pod strechou vymlátené aj nevymlátené, takisto všetko porúčam tej istej manželke, Eve Paldia, a mojim synom, Matúšovi a Ondrejovi, na tri rovnaké diely.
Z tohto dcére Žofii porúčam 30 mier ovsa. Dcére Anne porúčam dve kravy ako aj dva kláty ? . Zvyšok ostane mojej milej manželke ako aj mojim synom Matúšovi a Ondrejovi. Jánovi som už dal, čo som mohol. Ďalej mu prajem od Pána Boha požehnanie.
Synovskú usadlosť na osade, tak povedané, mnou získanú, porúčam Matejovi a Pavlovi, mojim synom.
Toto krátke pokonanie chcel som takto urobiť, pri dobrej a zdravej pamäti, aby medzi deťmi po mojej smrti nevznikla roztržka, ale aby všetci Pána Boha (pri sebe) mali, jeho sa báli, jemu v pravej viere a v zbožnosti slúžili. Ak tak budú robiť, Pán Boh im požehná. Takéto dokonanie pred hodnovernými a váženými ľuďmi učinil som na mojej smrteľnej posteli a vlastnou rukou podpisujem. V Leštinách dňa 29. januára 1731. Tiež ten vyššie Matej Trstenský – Pečatené mnou, Zachariášom Petrovičom (Petrovicius), kňazom Božieho slova v kostole v Leštinách v. r.

15. Šľachtická investigácia Mateja Trstenského z roku 1732

15. Šľachtická investigácia Mateja Trstenského z roku 1732

Listina je z roku 1732.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest: Výsluchy svedkov pri overovaní šľachtictva Mateja Trstenského z roku 1732. 

Investigácia Mateja Trstenského, 17321732 dňa 14. februára bola uskutočnená investigácia Mateja Trstenského. Svedkovia jeho šľachtictva boli:
1. Jakub Mathaeides (70 ročný) na 1 a 2 ze by dobre wedel ze wcilagssi Matthaeus Trsztensky ge syn neboheho Matthaeusa Trstenszkeho. Nebohy pak Mattheaus z kohobi pochadzal wedget nemmoze.
2. Jakub Klinovszky (73 ročný) ad 1um : zebi dobre znamo mu bilo, ze Matthaeus wcilegssi Trstenszky bil bi sin Mattheai, Mattheaus pakInvestigácia Mateja Trstenského, 1732 priami Brat Sandora, a Mateja, tento pak Sandor druheho sandora sin, opet tento Andreae Trstenszky gakosto najprwnejiho Armalium Impetratora sin. Ad 2um : odtud wie svedok ze kdiss Georgius Klinovszky Otci swedka bral Dceru najstarssieho Georgiusa Trstenszkeho Alexandra nagstarssieho Trstenszkeho brat priami, kdiss bolo wesela, tam ze bil pritomni fatens ano y to si pamata, kdiss ludia powedali wcas toho weswla, ze nagstarssi Alexander ge sin Andrassa Armalium Impetratora ale Georgius Trstenszky hore docteni od koho bi pochadzal fatent newie.
3. Alexander Boczko (74 ročný) pod prísahou povedal : za 1.um ze Mattheaus Trstenszky nebohi wcilag sveho Mattheausa otec bol, ale tenze Mattheaus starssi ci brat priami bil Alexandra mladssiho a Mateja Trstenszky fatens newie, toliko zebi mladssi Alexander pochadzal od starsseho Alexandra Trstenszkeho, ponevac gich dobre znal, zeby pak zase Alexander Trstenszky pochadzal od Andreasa Trstenszkeho duwodne wedet nemoze ness toliko ze slisania ano ai to tess slichal, zebi Georgius Trstenszky bol priami brat Alexandra starssieho Trstenszky, ktereho tess rownim spusobom tento fatens znal. Ad 2um : odtud wie ze sestra bola za najstarssim Alexandrom od ktereg to wzdi to slissal ze Alexander bol priami Brat Georgiusa Trstenszky kteri ai pod zamkom swoj zivot dokonal.

Preklad časti listiny:
Investigácia Mateja Trstenského, 17321. Jakub Matheides (70-ročný) po prvé a po druhé dobre vie, že terajší Matúš Trsztenszký je synom nebohého Matúša Trsztenského. Z koho pochádzal nebohý Matúš vedieť nemôže.
2. Jakub Klinovský (73-ročný) po prvé mu bolo dobre známe, že súčasný Matúš Trsztenský bol synom Mateja. Matúš bol priamy brat Alexandra a Mateja, ktorý je Alexander druhého Alexandra syn, ktorý bol najstaršieho adresáta armálnej listiny syn. 
Po druhé dobre vie, že keď si Juraj Klinovský (otec svedka) zobral dcéru najstaršieho Juraja Trstenszkého, Alexandra najstaršieho Trsztenszkého priamy brat, na svadbe bol prítomný svedok a aj to si pamätá, ako ľudia povedali na svadbe, že najstarší Alexander je syn Andreja armálesu, ale Juraj Trsztenský hore uvedený koho je potomok svedok nevie.
3. Alexander Boczko (74-ročný) pod prísahou vypovedal: po prvé Matúš Trsztenský nebohý terajšieho Matúša bol otec, ale ten istý Matúš starší, či bol priamym bratom Alexandra mladšieho a Mateja Trstenszkého svedok nevie, iba že mladší Alexander pochádzal od staršieho Alexandra Trsztenského, lebo ich dobre poznal, aby potom zas Alexander Trsztenský pochádzal od Andreja Trsztenského nemôže vedieť z toho dôvodu, iba že to tiež počul, že Juraj Trsztenský bol priamym bratom Alexandra staršieho, ktorého tiež rovnakým spôsobom svedok poznal. Po druhé vie to od sestry, ktorá bola za najstarším Alexandrom, od ktorej to vždy počul, že Alexander bol priamy brat Juraja (staršieho), ktorý vo väzení zomrel.

Ďalšia investigácia z roku 1732:
1732, 7 júna bol Matej Trstenszký so svojim bratom na generálnej kongregácii Oravskej stolice vyšetrovaný vo veci šľachtickej investigácie, ktorá im potvrdila šľachtictvo prineseným armálesom a svedectvami:
1. Ján Zmesskál (75-ročný), ktorý pozná Matúša Trstenszkého, ako aj jeho bratov pokrvných, ako aj bratov Juraja II., syna Juraja I., z ktorého Matej Trstenský s bratmi pochádzali, a tak ich má vždy v pamäti. Tento overil nespochybniteľné šľachtictvo na základe ich armálnej listiny. 
2. Gabriel Dedinszky (60-ročný) pod prísahou vyjadril, že Juraj Trstenszký a z neho Juraj a Matúš, ako z neho dnešný a brat sú potomkovia v pamäti pána svedka, z podstaty armálesu overeného a využitého. Po druhé: ktorýsi iný Matej Trsztenský alias Sandrik v mestečku Trstená narodený, prítomný, ktorý sa takto prejavuje spoznáva ako osobu šľachtickú či nešľachticku, zaiste a určite je plne z rodiny Trstenszký v De eo utri bode presne určený majúci osvedčenie.
3. Juraj Porubský (75-ročný) pod prísahou vypovedal, že Juraj senior, otec Juraja a Mateja Trstenszkých, v otázke šľachtictva sú oprávnení na základe armálesu ho využívať. Že už za života nebohého grófa Štefana Thokolyho rešpektoval šľachtictvo a úrad práva mešťanov a jeho potomkov jeho stratených?, ale rozpoznáva Mateja terajšieho, a bratov jeho pokrvných nepochybne z Mateja výjdených. Po druhé nepozná žiadneho Trsztenského šľachtica alebo nešľachtica, proti ktorému by mal námietok.
Alexander Boczko (74-ročný) pod prísahou povedal, že Juraj Trstenszký a z ktorého vyšli potomkovia, ako Juraj II. a Matúš Trstenszký, sú potomkovia vyšlí vždy šľachtickí armálistickí uznaní. Po druhé uvedený Matúš Trstenszký, čo je rozvážny a bratia tiež a predchodcovia sú šľachtici, žiadny iný, zvlášť pravý, ktorý pre nešľachtictvo tej rodiny Trstenszkých nemajú nových slobôd.

16. Potvrdenie o zaplatení 16 florénov Pavlom Trstenským, 1742

16. Potvrdenie o zaplatení 16 florénov Pavlom Trstenským, 1742

Potvrdenie je z roku 1742.
Listina sa nachádza MOL Budapest

Pavol Trstenský zaplatil pri insurekcii 8. januára roku 1742 florénov 16 do rúk Jozefa Abaffyho v Dolnom Kubíne.

17. Investigácia šľachtictva, výpoveď Jána Janoviaka, 1754

17. Investigácia šľachtictva, výpoveď Jána Janoviaka, 1754

Dokument je z roku 1754. Listina sa nachádza v MOL Budapešť a v Štátnom archíve v Bytči.
Regest:
Výpovede svedkov k šľachtictvu prísažného Oravskej stolice Mateja Trstenského.

Text listiny:
Výpoveď Jána Janoviaka rok 1745Ad 1um. Dobre znamo gest svedkowi tomuto ze w oznameni Georgius Trstensky w mestecku Trsteneg bidlici wlastneho Brata Matthausa receneho : kteri potom do Lestin na biwani odissel mal ai to odtud wge swedok tento ponewacz tenze Mattheus Trstensky Dedowi svedka Albertovi Kozakowi recenu castku swogu Rale w Meste Trsteneg magici odpredal gest u ktereho deda sweho swedok chodgac w Trstenej do skoli bival.
Ad 2um len toliko o tom dobre svedkovi tomuto powedomo gest, ze w pripade dolozeni Georgius Trstenszky sina Andrassa mal a ginsich ale sinum zwolit mal neb nie? Neb nie.
Druhý svedok Andrej Janoviak, škultét z Dolnej Lipnice 84-ročný.
Ad1um dobre to ge Swedok tento ze predoznameni Georgius Trstensky wlastny Brat bol Matthausa Trstenszkeho kuri do Dediny Lestiny na bidleni odissiel, kterichto geste za mladosti swogej castokrate w Dome gegich biwagici swedek tento dobre znal.
Ad 2um I to dobre swedok tento wge zepredmenowani Georgius Trstensky troch sinow totisto Martina Andrasa a tretieho ai prawe tess znal wsiak nie meneg gmenom gako se wolal swedek rospamatat sa guss nemoze gest mel.

Preklad:
Po prvé: Svedkovi je dobre známe, že Juraj Trsztenszký v Trstenej bývajúci, mal brata Matúša, ktorý potom do Leštín bývať odišiel a aj to svedok vie, pretože tento Matúš Trsztenszký dedovi svedka Albertovi Kozakovi čiastku svojej rale v meste Trstená majúcu odpredal, ktorého deda svojho svedok, keď do školy v Trstenej, aj býval.
Po druhé: Len toľko je známe svedkovi, že v prípade doložený Juraj Trsztenszký syna Andreja mal, i iných synov, ale nevedel ktorých. Nevedel.
Druhý svedok Andrej Janoviak, škultét z Dolnej Lipnice, 84-ročný.
Po prvé: Svedok veľmi dobre vie, že Juraj Trsztenszký bol vlastný brat Matúša Trsztenszkého, ktorý do kúrie do dediny Leštiny odišiel, ktorých ešte za svojej mladosti poznal a mnohokrát v ich dome bývajúci vídaval.
Po druhé: Aj to si dobre svedok pamätá, že Juraj Trsztenszký mal troch synov, Martina, Andreja a tiež tretieho poznal, aj menom, ale ako sa tento volal, sa rozpamätať nemôže.

18. Súpis šľachty Oravskej stolice z roku 1757

18. Súpis šľachty Oravskej stolice z roku 1757

19. Listina šoltýsov v Trstenej z roku 1761

19. Listina šoltýsov v Trstenej z roku 1761

Listina je z roku 1761.
Listina sa nachádza v Štátnom archíve v Bytči, v pobočke Dolný Kubín.

Regest: 
Trstenskí šoltýsi sa dohodli s magistrátom Trstenej na vzdaní sa šoltýskych práv v plnom rozsahu a získaní plného meštianstva v mestečku Trstená.

Prepis listiny:
Listina o vzdaní sa práv šoltýsov v prospech mestečka TrstenáNize psany gak ze strany společnosti Mestečka Trsteneg tak tez šoltisuov pred oznamenem Mestečku bidlicich vislany plnomocny Deputaty zeznavame: kterak predepsany Šoltisy pozorujice a rozvažujice pomalu nesnadnost v zachovavany obecneho dobreho poradku a ginich pripadnostiach od davneho giž času pro tu pričinu trvajica že jak po panskich darovkach a cinzoch tak teš y po ginich nekterich vecech od společnosti mestecka posavad oddeleny, usilugice se pak buducne to gednote a gednomicnosti zustavaty: tize poist dolozeny šoltisy do spoločnosti Mestskeg ze do seckimy takimi apertinentiami a uzitky se oddaly a zospolčily, zanechavagice a opustegice prednost aneb pravo šoltistva ktere posavad gakimkolvek spusobem gim nalezelo a gak v slobodach tak y po darovkach a ginich Tierchoch s mestečkem na potomne časy pozdicky gednostagnost a ucastnost mity chtejuce. Na proty pak tomu estečko predoznamenane a cela Comunitas tichze wiss menovanych šoltisuw do sweg společnosti prigmuce, gich tak gako ginich mestianou a spolu obiwatelou zde poseckich mestickich slobodach, Privilegiach a ginich uzitkoch podle společneho a proportionatneho gak Panskych tak tes slobodneho Widieka terchou Znasany buducimy wiečitimy casy ciny. Takove dobrovolne a pratelske dokonany my niz psany Deputaty slohutnemu panstvu k laskavemu potvrdzeny ponizene poddavame sub arce Arva 24. noviembris 1761.

Ze strany šoltisuv plnomocny deputati
plnomocny deputat
Georgius Trsztenski m.p
Joannes Szlotai m.p.

Ze strany mestecka
Andreas Fabri praefati.
oppidi Notarius m.p

Preklad listiny:
Dolu napísaní ako zo strany spoločnosti mestečka Trstenej, ako aj šoltýsov pred obyvateľmi vyslanými zástupcami oznamujeme: ako oznámení šoltýsi hľadiac a rozvažujúc zložitosť v zachovaní obecného blaha a pri iných záležitostiach oddávna z dôvodu trvajúceho delenia panských dávok a cenzov (daní) od obyvateľov mestečka usilujeme sa do budúcnosti zjednotiť, rovnakí šoltýsi do mestského spoločenstva sa priradili, opúšťajúc výhodu a právo šoltýstva, ktoré doposiaľ akokoľvek im náležalo a ako v slobodách, tak aj po daniach a iných ťarchách s mestečkom na budúce časy po vždy rovnako účasť majúce. Spoločnosť týchto vyššie menovaných šoltýsov do svojej spoločnosti prijmúc, ako iných mešťanov a spolu s obyvateľmi tu vo všetkých mestských slobodách, privilégiách a iných úžitkoch podľa spoločného a pomerného panských tak tiež stoličnou ťarchou znášania do budúcich časov, navždy konať. Takúto dobrovoľnú a priateľskú zmluvu urobenú my, dolupodpísaní poslanci slovutnému panstvu, k láskavému potvrdeniu ponížene podávame pod hradom Orava 24. novembra 1761.
Zo strany šoltýsov plnomocní poslanci Juraj Trsztenszký.
Zo strany mestečka plnomocný deputát.
Andrej Fabri, Ján Szlotai v. r. mestský notár.

20. Daňový výmer z roku 1786

20. Daňový výmer z roku 1786

Listina sa nachádza v SNA – Bratislava
V daňovom výmere a právach z roku 1786 sa uvádza 5 výsadných mestečiek: Dolný Kubín, Veľká, Tvrdošín, Trstená a Námestovo s 510 urbárskymi usadlosťami. V tom čase užívali slobodu varenia piva, právo výčapu a pálenicu, mlynov 5, slobodné trhy a vínne právo. Okrem Trstenej, ktorá mala osobitné privilégiá výčapu vína.