3. Listina originál – Urbár Oravského panstva 1619 pre Trstenú

Urbár Oravského panstva 1619 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

1619
OPPIDUM TRSTENNNA

Martinus Scultetus habet in proprio fundo Inquil(inim) Sex.

Verturam Vini tenetur dare integram – f 20.

Verturam Salis integram – f 15

Attaginus – nr.2

Urbár 1619(l 10. solvit) A mola saginatum porrum unnum. Et operarium duem opus est in arce aut alodiis tener. A serra proventum solitum videlicet Auseres Centum sivaosus fuerit. Decimam onium solvit. Equa Suae Magiae. hybernat, aut ?? dat. Armatus insurgere, duorum restaurare. Thumeralia inst? Aliorum Scultetorum ad Baptismos et alias solemmitates renferre tenetur.
A singulis Rationibus, quas incola Trstenieses ? et pendent, per denarium ?quintiquinq. Item a scandulis Decima vigore, et ad Arcem arua administrat. tenetur.

Anno 1608 11. Augusti In Presetia Illustrissimi dom. Comitis Conclusum cum Martinus Sculteto de Trstena ut ille Montibus suo dictis od Czierneho Potoka Zhoreliszka, az po Buobrowecz, cži sam Buobrowecz Pusty Uplaz z Suchu Dolinu ? ? . et ab allis per Annos quateor inmediato routinnandos, debebis suae Maestatis per Mardu?(litera renovanda) duos darum : Post quantu re? Annumque dan? ab ipsas partius ? pratis solvet : quan? Num sua Magria, son haeredibus ipsius ? enduxerit ? ? sua Madria suspenius datae ?

Urbár 1619 2Anno 1615 Renovanad sunt lire ?, conclusunque cum Martino Sculteto ut taxa illa duarum Mardum? Aut Que ? ad niam ? harddu? Suorum bene placitum.

Colonis rurales uigunty sex.

1. Georguis Kmet 14. Andreas Bartek
2. Matthias Fukas 15. Joannes Mokoš
3. Andreas Kowats 16. Michael Brill
4. Joannes Kohut 17. Paulus Gresek
5. Gaspar Knežik 18. Joannes Mrancsyk
6. Michael Gallo 19. Jacobus Dezbel
7. Stephanus Mokoš 20. Georgius Gressek
8. Georgius Bentzur 21. Joannis Gorog
9. Michael Bernat 22. Gabriel Gressek
10.Matthias Walassek 23. Tomas Trndra
11.Andreas Warga 24. Laurentius Lenartik
12.Andras Trsztiansky 25. Gregor Mrancik
13.Stanko Kuba 26. Joannis Bernath

Inqulini domos habet ibidem nulli suret.

Listina preklad

Urbár Oravského panstva 1619 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

1619
Mestečko Trstená
Martin Škultét má na vlastnom funduse šesť želiarov.

Vína dáva v celosti za ……………………….20 fl.
Soli dáva v celosti za ………………………..15 fl.
Jarabíc……………………………………………..2

(1 10. platí) Z mlyna pre kŕmenie (brava otrubami) jedného. A musí mať k dispozícii dvoch robotníkov na prácu na hrade mať. Z píly pochádzajúci obvyklý dôchodok (daň) vo všetkom alebo ako býva. Desiatok všetci platia. Kobyly Jeho Jasnosti zimuje, z toho ?? dá. Je povinný ísť do vojny a opravovať (hrad). Inak škultéti dávať od krstenia a inakších sviatkoch rozličné dary (majú) držať. Za každú jednu plť, ktorú urobia v Trstenej a predajú, po 50 d. Tiež desiatok zo šindľa vyberať budú a Oravskému zámku sú povinní slúžiť.

11. augusta 1608 v prítomnosti osvieteného pána grófa (bolo) dohodnuté s Martinom Škultétom z Trstenej, ako bude oné hory (vrchy) jeho nazvané od Čierneho Potoka Zhoreliska, až po Bobrovec, ako aj Bobrovec Pustý Úplaz a Suchú Dolinu (pozn. autora: zrejme) užívať a klčovať: z toho za štyri roky po dvoch kunách dávať (ak neboli s kožou, tak za každú bol povinný dať 4 zlaté). Po štyroch rokoch sa dohodne ako bude platiť.

Roku 1615 obnovujúc ? dohodnutý s Martinom Škultétom takto, aby dal 2 kuny ? alebo dva dukáty k nášmu dobru (k dobru panstva).

Sedliaci poľní na usadlostiach šiestich.

1. Juraj Kmet 14. Andrej Bartek
2. Matej Fukas 15. Ján Mokoš
3. Andrej Kovats 16. Michal Brill
4. Ján Kohút 17. Pavol Gresek
5. Gašpar Knežik 18. Ján Mravcsyk
6. Michal Gallo 19. Jakub Dezbek
7. Štefan Mokoš 20. Juraj Gressek
8. Juraj Benczur 21. Ján Gorog
9. Michal Bernat 22. Gabriel Gressek
10. Matej Wallasek 23. Tomáš Trndra
11. Andrej Warga 24. Vavrinec Lenartík
12. Andrej Trstiansky 25. Gregor Mrancik
13. Stanislav Kuba 26. Ján Bernath

Želiari nemajú žiaden dom.