20. Daňový výmer z roku 1786

Listina sa nachádza v SNA – Bratislava
V daňovom výmere a právach z roku 1786 sa uvádza 5 výsadných mestečiek: Dolný Kubín, Veľká, Tvrdošín, Trstená a Námestovo s 510 urbárskymi usadlosťami. V tom čase užívali slobodu varenia piva, právo výčapu a pálenicu, mlynov 5, slobodné trhy a vínne právo. Okrem Trstenej, ktorá mala osobitné privilégiá výčapu vína.

19. Listina šoltýsov v Trstenej z roku 1761

Listina je z roku 1761.
Listina sa nachádza v Štátnom archíve v Bytči, v pobočke Dolný Kubín.

Regest: 
Trstenskí šoltýsi sa dohodli s magistrátom Trstenej na vzdaní sa šoltýskych práv v plnom rozsahu a získaní plného meštianstva v mestečku Trstená.

Prepis listiny:
Listina o vzdaní sa práv šoltýsov v prospech mestečka TrstenáNize psany gak ze strany společnosti Mestečka Trsteneg tak tez šoltisuov pred oznamenem Mestečku bidlicich vislany plnomocny Deputaty zeznavame: kterak predepsany Šoltisy pozorujice a rozvažujice pomalu nesnadnost v zachovavany obecneho dobreho poradku a ginich pripadnostiach od davneho giž času pro tu pričinu trvajica že jak po panskich darovkach a cinzoch tak teš y po ginich nekterich vecech od společnosti mestecka posavad oddeleny, usilugice se pak buducne to gednote a gednomicnosti zustavaty: tize poist dolozeny šoltisy do spoločnosti Mestskeg ze do seckimy takimi apertinentiami a uzitky se oddaly a zospolčily, zanechavagice a opustegice prednost aneb pravo šoltistva ktere posavad gakimkolvek spusobem gim nalezelo a gak v slobodach tak y po darovkach a ginich Tierchoch s mestečkem na potomne časy pozdicky gednostagnost a ucastnost mity chtejuce. Na proty pak tomu estečko predoznamenane a cela Comunitas tichze wiss menovanych šoltisuw do sweg společnosti prigmuce, gich tak gako ginich mestianou a spolu obiwatelou zde poseckich mestickich slobodach, Privilegiach a ginich uzitkoch podle společneho a proportionatneho gak Panskych tak tes slobodneho Widieka terchou Znasany buducimy wiečitimy casy ciny. Takove dobrovolne a pratelske dokonany my niz psany Deputaty slohutnemu panstvu k laskavemu potvrdzeny ponizene poddavame sub arce Arva 24. noviembris 1761.

Ze strany šoltisuv plnomocny deputati
plnomocny deputat
Georgius Trsztenski m.p
Joannes Szlotai m.p.

Ze strany mestecka
Andreas Fabri praefati.
oppidi Notarius m.p

Preklad listiny:
Dolu napísaní ako zo strany spoločnosti mestečka Trstenej, ako aj šoltýsov pred obyvateľmi vyslanými zástupcami oznamujeme: ako oznámení šoltýsi hľadiac a rozvažujúc zložitosť v zachovaní obecného blaha a pri iných záležitostiach oddávna z dôvodu trvajúceho delenia panských dávok a cenzov (daní) od obyvateľov mestečka usilujeme sa do budúcnosti zjednotiť, rovnakí šoltýsi do mestského spoločenstva sa priradili, opúšťajúc výhodu a právo šoltýstva, ktoré doposiaľ akokoľvek im náležalo a ako v slobodách, tak aj po daniach a iných ťarchách s mestečkom na budúce časy po vždy rovnako účasť majúce. Spoločnosť týchto vyššie menovaných šoltýsov do svojej spoločnosti prijmúc, ako iných mešťanov a spolu s obyvateľmi tu vo všetkých mestských slobodách, privilégiách a iných úžitkoch podľa spoločného a pomerného panských tak tiež stoličnou ťarchou znášania do budúcich časov, navždy konať. Takúto dobrovoľnú a priateľskú zmluvu urobenú my, dolupodpísaní poslanci slovutnému panstvu, k láskavému potvrdeniu ponížene podávame pod hradom Orava 24. novembra 1761.
Zo strany šoltýsov plnomocní poslanci Juraj Trsztenszký.
Zo strany mestečka plnomocný deputát.
Andrej Fabri, Ján Szlotai v. r. mestský notár.

18. Súpis šľachty Oravskej stolice z roku 1757

17. Investigácia šľachtictva, výpoveď Jána Janoviaka, 1754

Dokument je z roku 1754. Listina sa nachádza v MOL Budapešť a v Štátnom archíve v Bytči.
Regest:
Výpovede svedkov k šľachtictvu prísažného Oravskej stolice Mateja Trstenského.

Text listiny:
Výpoveď Jána Janoviaka rok 1745Ad 1um. Dobre znamo gest svedkowi tomuto ze w oznameni Georgius Trstensky w mestecku Trsteneg bidlici wlastneho Brata Matthausa receneho : kteri potom do Lestin na biwani odissel mal ai to odtud wge swedok tento ponewacz tenze Mattheus Trstensky Dedowi svedka Albertovi Kozakowi recenu castku swogu Rale w Meste Trsteneg magici odpredal gest u ktereho deda sweho swedok chodgac w Trstenej do skoli bival.
Ad 2um len toliko o tom dobre svedkovi tomuto powedomo gest, ze w pripade dolozeni Georgius Trstenszky sina Andrassa mal a ginsich ale sinum zwolit mal neb nie? Neb nie.
Druhý svedok Andrej Janoviak, škultét z Dolnej Lipnice 84-ročný.
Ad1um dobre to ge Swedok tento ze predoznameni Georgius Trstensky wlastny Brat bol Matthausa Trstenszkeho kuri do Dediny Lestiny na bidleni odissiel, kterichto geste za mladosti swogej castokrate w Dome gegich biwagici swedek tento dobre znal.
Ad 2um I to dobre swedok tento wge zepredmenowani Georgius Trstensky troch sinow totisto Martina Andrasa a tretieho ai prawe tess znal wsiak nie meneg gmenom gako se wolal swedek rospamatat sa guss nemoze gest mel.

Preklad:
Po prvé: Svedkovi je dobre známe, že Juraj Trsztenszký v Trstenej bývajúci, mal brata Matúša, ktorý potom do Leštín bývať odišiel a aj to svedok vie, pretože tento Matúš Trsztenszký dedovi svedka Albertovi Kozakovi čiastku svojej rale v meste Trstená majúcu odpredal, ktorého deda svojho svedok, keď do školy v Trstenej, aj býval.
Po druhé: Len toľko je známe svedkovi, že v prípade doložený Juraj Trsztenszký syna Andreja mal, i iných synov, ale nevedel ktorých. Nevedel.
Druhý svedok Andrej Janoviak, škultét z Dolnej Lipnice, 84-ročný.
Po prvé: Svedok veľmi dobre vie, že Juraj Trsztenszký bol vlastný brat Matúša Trsztenszkého, ktorý do kúrie do dediny Leštiny odišiel, ktorých ešte za svojej mladosti poznal a mnohokrát v ich dome bývajúci vídaval.
Po druhé: Aj to si dobre svedok pamätá, že Juraj Trsztenszký mal troch synov, Martina, Andreja a tiež tretieho poznal, aj menom, ale ako sa tento volal, sa rozpamätať nemôže.

15. Šľachtická investigácia Mateja Trstenského z roku 1732

Listina je z roku 1732.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest: Výsluchy svedkov pri overovaní šľachtictva Mateja Trstenského z roku 1732. 

Investigácia Mateja Trstenského, 17321732 dňa 14. februára bola uskutočnená investigácia Mateja Trstenského. Svedkovia jeho šľachtictva boli:
1. Jakub Mathaeides (70 ročný) na 1 a 2 ze by dobre wedel ze wcilagssi Matthaeus Trsztensky ge syn neboheho Matthaeusa Trstenszkeho. Nebohy pak Mattheaus z kohobi pochadzal wedget nemmoze.
2. Jakub Klinovszky (73 ročný) ad 1um : zebi dobre znamo mu bilo, ze Matthaeus wcilegssi Trstenszky bil bi sin Mattheai, Mattheaus pakInvestigácia Mateja Trstenského, 1732 priami Brat Sandora, a Mateja, tento pak Sandor druheho sandora sin, opet tento Andreae Trstenszky gakosto najprwnejiho Armalium Impetratora sin. Ad 2um : odtud wie svedok ze kdiss Georgius Klinovszky Otci swedka bral Dceru najstarssieho Georgiusa Trstenszkeho Alexandra nagstarssieho Trstenszkeho brat priami, kdiss bolo wesela, tam ze bil pritomni fatens ano y to si pamata, kdiss ludia powedali wcas toho weswla, ze nagstarssi Alexander ge sin Andrassa Armalium Impetratora ale Georgius Trstenszky hore docteni od koho bi pochadzal fatent newie.
3. Alexander Boczko (74 ročný) pod prísahou povedal : za 1.um ze Mattheaus Trstenszky nebohi wcilag sveho Mattheausa otec bol, ale tenze Mattheaus starssi ci brat priami bil Alexandra mladssiho a Mateja Trstenszky fatens newie, toliko zebi mladssi Alexander pochadzal od starsseho Alexandra Trstenszkeho, ponevac gich dobre znal, zeby pak zase Alexander Trstenszky pochadzal od Andreasa Trstenszkeho duwodne wedet nemoze ness toliko ze slisania ano ai to tess slichal, zebi Georgius Trstenszky bol priami brat Alexandra starssieho Trstenszky, ktereho tess rownim spusobom tento fatens znal. Ad 2um : odtud wie ze sestra bola za najstarssim Alexandrom od ktereg to wzdi to slissal ze Alexander bol priami Brat Georgiusa Trstenszky kteri ai pod zamkom swoj zivot dokonal.

Preklad časti listiny:
Investigácia Mateja Trstenského, 17321. Jakub Matheides (70-ročný) po prvé a po druhé dobre vie, že terajší Matúš Trsztenszký je synom nebohého Matúša Trsztenského. Z koho pochádzal nebohý Matúš vedieť nemôže.
2. Jakub Klinovský (73-ročný) po prvé mu bolo dobre známe, že súčasný Matúš Trsztenský bol synom Mateja. Matúš bol priamy brat Alexandra a Mateja, ktorý je Alexander druhého Alexandra syn, ktorý bol najstaršieho adresáta armálnej listiny syn. 
Po druhé dobre vie, že keď si Juraj Klinovský (otec svedka) zobral dcéru najstaršieho Juraja Trstenszkého, Alexandra najstaršieho Trsztenszkého priamy brat, na svadbe bol prítomný svedok a aj to si pamätá, ako ľudia povedali na svadbe, že najstarší Alexander je syn Andreja armálesu, ale Juraj Trsztenský hore uvedený koho je potomok svedok nevie.
3. Alexander Boczko (74-ročný) pod prísahou vypovedal: po prvé Matúš Trsztenský nebohý terajšieho Matúša bol otec, ale ten istý Matúš starší, či bol priamym bratom Alexandra mladšieho a Mateja Trstenszkého svedok nevie, iba že mladší Alexander pochádzal od staršieho Alexandra Trsztenského, lebo ich dobre poznal, aby potom zas Alexander Trsztenský pochádzal od Andreja Trsztenského nemôže vedieť z toho dôvodu, iba že to tiež počul, že Juraj Trsztenský bol priamym bratom Alexandra staršieho, ktorého tiež rovnakým spôsobom svedok poznal. Po druhé vie to od sestry, ktorá bola za najstarším Alexandrom, od ktorej to vždy počul, že Alexander bol priamy brat Juraja (staršieho), ktorý vo väzení zomrel.

Ďalšia investigácia z roku 1732:
1732, 7 júna bol Matej Trstenszký so svojim bratom na generálnej kongregácii Oravskej stolice vyšetrovaný vo veci šľachtickej investigácie, ktorá im potvrdila šľachtictvo prineseným armálesom a svedectvami:
1. Ján Zmesskál (75-ročný), ktorý pozná Matúša Trstenszkého, ako aj jeho bratov pokrvných, ako aj bratov Juraja II., syna Juraja I., z ktorého Matej Trstenský s bratmi pochádzali, a tak ich má vždy v pamäti. Tento overil nespochybniteľné šľachtictvo na základe ich armálnej listiny. 
2. Gabriel Dedinszky (60-ročný) pod prísahou vyjadril, že Juraj Trstenszký a z neho Juraj a Matúš, ako z neho dnešný a brat sú potomkovia v pamäti pána svedka, z podstaty armálesu overeného a využitého. Po druhé: ktorýsi iný Matej Trsztenský alias Sandrik v mestečku Trstená narodený, prítomný, ktorý sa takto prejavuje spoznáva ako osobu šľachtickú či nešľachticku, zaiste a určite je plne z rodiny Trstenszký v De eo utri bode presne určený majúci osvedčenie.
3. Juraj Porubský (75-ročný) pod prísahou vypovedal, že Juraj senior, otec Juraja a Mateja Trstenszkých, v otázke šľachtictva sú oprávnení na základe armálesu ho využívať. Že už za života nebohého grófa Štefana Thokolyho rešpektoval šľachtictvo a úrad práva mešťanov a jeho potomkov jeho stratených?, ale rozpoznáva Mateja terajšieho, a bratov jeho pokrvných nepochybne z Mateja výjdených. Po druhé nepozná žiadneho Trsztenského šľachtica alebo nešľachtica, proti ktorému by mal námietok.
Alexander Boczko (74-ročný) pod prísahou povedal, že Juraj Trstenszký a z ktorého vyšli potomkovia, ako Juraj II. a Matúš Trstenszký, sú potomkovia vyšlí vždy šľachtickí armálistickí uznaní. Po druhé uvedený Matúš Trstenszký, čo je rozvážny a bratia tiež a predchodcovia sú šľachtici, žiadny iný, zvlášť pravý, ktorý pre nešľachtictvo tej rodiny Trstenszkých nemajú nových slobôd.

14. Testament Matúša Trsztenszkého, 1731

Testament je z roku 1731.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest:
Testament Matúša Trstenského.

Prepis listiny:
Testament Matúša TrsztenszkéhoJa Matuss Trsztenszky wteto me nemoci do ktere sem upadnul rozpominam se na konec zivota meho, ze muze se wteto Nemoci ma priblizili, a preto we gmenu Blahoslawene Swate Trogice Otce, Sina y Ducha Swateho za dobreho a zdraveho rozumu, cinim pred hodnowernimi, a Waznimi lidmi sporadani toto.
Predne samostatne mam pozor na mu Dusi kteru gako od meho Mileho Pana Boha sem prigal tak tu Dussi mu krwi Krista Jezise wikupenu, od hrichu tuze Krwi Krista Jezise ocistena do ruk negmocnegssich Bozskich u Wire Prave porucim kde Muka se gi nedoktne.
Potom rozpominam se na me telo, ktere k poctivemu pochovani me mile manzelce Eve Paldia, a nim Ditkam porucim.
Zatim wpamet sobe uwadim y muog mali ? kteri z Boziho pozehnani sem prigal, wkterem malem ? pri dobrem a zdrawem rozumu pred timize hodnowernimi a waznimi lidmi cinim sporadani toto.
Testament Matúša TrsztenszkéhoNagprwe Sapikowsku komoru w Lestinach nadobitu spolu z domem awe ze wseckim stawanim ktere sem wistawil ano i gine ze swe ktere sem ponadobinal a to od ginud, a neprinalezegi pod tu Sapikowszku komoru te mestecki porucam me mile Mangelce Eve Paldia gako tess y Sinom mim Mattussowi a Andrassowi na tri rovne castki, totiss Mangelce jednu, Mattussovi druhu, Andrassovi tretiu, tim wsak spusobem, abi Manzelka ma Eva Paldia mala uplnu moc a wladu w treteg sweg casti disponowat, gako bude chciet, a tomu kteri gi bude negwecssi poctiwost činit, gi opatrovat, tomu bude muoct gi porucit, ktomu. Rad hospodarski wseckem gakomsi kolwek, gako tej statek rozni, krawi, woli, kone jedneho, Siata gak na poli zasiate, tak Doma, wymlatene i newymlatene, to podobne wssetcko tegze mej Manzelce Eve Paldia a swim sinom Mattussowy Andrassowi porucim na tri rovne castki.
Sktereho zbozia Csere Zofigi porucam owsa mier 30, Dcere pak Anne porucam krawi dve gak tess dwa klati wi?, ostatne pak wcali ze stanu pri meg Mileg Manzelce gako tess z pri nich sinoch Mattusowi a Andrassovi – Johanesowi co som mohol dal sem giz dale winssuji gemu Pana Boha pozehnani.
Na Osade Sinkowsku komoru, tak recenu, skrs mna nadobilu, poracam Matejovi a Paukovi mim sinum.
Toto kraticke dokonani chcel som proto ucinit, a to pri dobreg a zdraveg pameti, abi medzi Ditkami po meg smrti negaka roztrzitost neznikla ale abi possecki Pana Boha mali, geho se bali, gemu we wire prawe a wo pobognosti sluzili, co gestli ciniti budu, tess Pana Boha pozehnani dosahnu. Gakove Dokonani pred hodnowernimi, a Waznimi lidmi ucinime na meg smrtelnej posteli mu wlastni ruku podpisugem. Actum in Lestin, Anno 1731, die 29. Januarii. Idem qui supra Mattheas Trsztenski. – Coram me Zacharia Petrowiczio Ecclesia Articularis Lestinensis Verbi Divini Ministro Ordinario m.p.

Preklad testamentu Matúša Trstenského:
Ja, Matúš Trstenský, v tejto mojej chorobe, do ktorej som upadol, myslím na koniec môjho života, ktorý sa mi môže v chorobe priblížiť, a preto v mene blahoslavenej Svätej Trojice, Otca, Syna i Ducha Svätého, za dobrého a zdravého rozumu, činím pred hodnovernými a váženými ľuďmi toto vyhlásenie.
Najdôležitejšie pre mňa je pozornosť na moju dušu, ktorú som od milého Pána Boha prijal tak aj tú dušu (moju) mu krvou Krista vykúpenú, od hriechu veľmi Krista Ježiša očistená do rúk najmocnejších Božských pri viere porúčam, kde muky sa jej (duše) nedotknú. Potom myslím na moje telo, ktoré k poctivému pochovaniu mojej milej manželke Eve Paldia a mojim deťom odporúčam. Činím tak pred hodnovernými a váženými ľudmi toto vyhlásenie.
Sapikovskú usadlosť v Leštinách získanú spolu s domom a so všetkým postaveným, ako aj majetky, ktoré som získal z inakadiaľ, porúčam mojej milej manželke Eve Paldia a mojim synom, Matúšovi a Ondrejovi, na tri rovnaké diely, teda manželke jednu, Matúšovi druhú a Ondrejovi tretiu, takým spôsobom, aby moja manželka Eva Paldia mala plnú moc a vládu disponovať so svojou treťou časťou tak, ako bude chcieť. Tomu, kto si ju bude najviac ctiť a opatrovať, môže ju darovať. Akékoľvek veci hospodárstva, ako aj dobytok, kravy, voly, jedného koňa, osivo, či na poli zasiate, pod strechou vymlátené aj nevymlátené, takisto všetko porúčam tej istej manželke, Eve Paldia, a mojim synom, Matúšovi a Ondrejovi, na tri rovnaké diely.
Z tohto dcére Žofii porúčam 30 mier ovsa. Dcére Anne porúčam dve kravy ako aj dva kláty ? . Zvyšok ostane mojej milej manželke ako aj mojim synom Matúšovi a Ondrejovi. Jánovi som už dal, čo som mohol. Ďalej mu prajem od Pána Boha požehnanie.
Synovskú usadlosť na osade, tak povedané, mnou získanú, porúčam Matejovi a Pavlovi, mojim synom.
Toto krátke pokonanie chcel som takto urobiť, pri dobrej a zdravej pamäti, aby medzi deťmi po mojej smrti nevznikla roztržka, ale aby všetci Pána Boha (pri sebe) mali, jeho sa báli, jemu v pravej viere a v zbožnosti slúžili. Ak tak budú robiť, Pán Boh im požehná. Takéto dokonanie pred hodnovernými a váženými ľuďmi učinil som na mojej smrteľnej posteli a vlastnou rukou podpisujem. V Leštinách dňa 29. januára 1731. Tiež ten vyššie Matej Trstenský – Pečatené mnou, Zachariášom Petrovičom (Petrovicius), kňazom Božieho slova v kostole v Leštinách v. r.

13. Čiastočný preklad latinskej časti listiny kanonickej vizitácie Daniela Krmana vzťahujúcej sa na Trstenú po rozdelení kostolov počas Rákocziho povstania, 1706

Listina je z roku 1706.
Listina sa nachádza v Štátnom archíve v Bytči, v pobočke Dolný Kubín.

Regest:
Z vizitácie sú doložení kňazi trstenskej evanjelickej cirkvi, inventár kostola ako aj inšpektora Juraja Trstenského II.

Prepis listiny:
Kanonická vizitácia, 1706V roku 1706 vykonávajúc generálnu vizitáciu ja, Daniel Krman, prišiel som do chrámu trstenského, kde sa stalo. 1. V pamäti ľudí šírili evanjelium páni reverendi: Gastrabinus, Fabianus, bol škandálny. Juraj Stranovius, Ján Andrea, Johan Csina, Michal Institoris slúžili cirkvi za povstania Imricha Tökölyho. Ján Czarda, ktorý teraz žije v Kľačanoch, Ján Neüman, ktorý je z Monaka, študoval vo Wittembergu a po dva roky farár Kamenno-Porubský, v mieste po roku Trstenský, teraz v Rajeckej Lesnej /Frivald/. Práve doslúžil R. d. Michal Cervini v Svätej Helene a teraz je miestnym kňazom. 2. Chrámový poklad na pamäť zámery, ktorej kópiu je možno vidieť v protokole z roku 1611 u urodzeného pána Juraja Trstenského s pánom Mikulášom Paldia, oferovali jeden kalich z medi pozlatistý i z mystečku za toláry dvanácť bielych penezí i železo pre oplátky florenov 5. Kamžu jednu, svietniky dva drevené, svetník jeden, ktorý visí na šnúre na prostred kostola. Šatka na kalichu hodvábem červeným svetlým a černým na koncoch šitá, druhá fátelová s čipkami, treťá červeným pamikem šitá. Ručník pretkávaný uterací. Ručník s čipkami druhý, tretí s bielymi. Paclka biela prerábaná. Antipendium na kazateľnici. Na stole antipedium. Fľaša cínová, puška drevená pre oplátky. Truhlička kostelná. Zvon obecný dva, tretí na malej veži zvonček malý. Lúky zem mají páni Curatores vyhľadávať, druhá na príbojci, treťá za malým brodkom, štvrtá ve vlčím potoku. U Lipnice dediny jest lauka. Pod Lipím jest lúka, jest tež záhrada kostelná, na ktorej sedel Michal Bril. Pod Stinením zanecháva se kostelnému. Item sú na Vitanovej dve zeme. Pri mlyne Brezovickom Lázak. Reynin zeč od záhrady, ktorá jest pri farskej záhrade, platí Fl.1. Ranostajové od placu d 50. Vitanovci ode dvúch zemí budú platiti secundum inventarium. Sporadení sú páni Curatorové dva. Matricula Ecclam in Polonia comparatam. Kdo pochová v kostole povinnen bude dati Fl.1 na kostel. Inspectores sunt constituti urodzeným pánom Jurajom Trstenským, pán Juraj Lieskovský, Michal Dyurgin vero est constitutus adilis et una cum Curatoribus jura jurando obligatus. Proventus pastori sunt isti: Kanonická vizitácia, 1706Rolí v tomto zapísaných polovic, druhá traktácia Szécsiovská. Včilejší stav evanjelický zporádal merice a plat tento: po dva korce žita, po dva polovníka, od krstu turák, od úvodu d 6. a kohúta aneb d 8. Od sobáša 12 turákov. Pri mrtvém tele od processu dudkuv 8. Od kázne fl 1. Od mládenca neb devky pri pochovávaní dudkuv 8. Od malého deťátka dudkuv 6. Na svátky vyročitá ofera i Martina. Koleda nanarození Syna Božího v meste, na dedinách koleda na tri krále. Drv od role po fúre, slepka tež z každej role. Komorníci per polturas 4. Ohlášky 4 turáky, od družby mediam vini aneb polturáky 4.

11. Odpis overenia zmluvy medzi rodom Boczko a Trstenský, 1694

Listina je z roku 1694.
Listina sa nachádza v MOL Budapešť.

Regest:
Potvrdenie Augustína Boczka o vyplatení (zrejme reštancií) Jurajom Trstenszkým z roku 1694. 

Prepis listiny:
Odpis overenia zmluvy medzi rodom Boczko a TrstenskýJakowim spusobem potomci neboheho Alexandra Trstenskeho pustili gistu? Wogtowstva a Uweku sweho tamze na Trstenej swiho wgisteg sume Egregio Georgio Trstensky gako se y zeznava s prítomnými svedkami overená zmluva na mieste pod Oravským hradom. Platná od dňa 8. júna 1694 Augustinom Bockom, skrz ktorého vydaná bola a upravená vlastnou rukou. 

Preklad listiny:
Takým spôsobom potomkovia nebohého Alexandra Trsztenszkého prenechali istú čiastku fojtovstva (richtárstva) a vo veku svojom tam v Trstenej zaplatil v čistej sume ctený Juraj Trstenszký ako i priznal pred prítomnými svedkami overenú zmluvu na mieste pod Oravským hradom. Platná od dňa 8. júna 1694 Augustínom Bockom, skrz ktorého vydaná bola a upravená vlastnou rukou.