19. Listina šoltýsov v Trstenej z roku 1761

Listina je z roku 1761.
Listina sa nachádza v Štátnom archíve v Bytči, v pobočke Dolný Kubín.

Regest: 
Trstenskí šoltýsi sa dohodli s magistrátom Trstenej na vzdaní sa šoltýskych práv v plnom rozsahu a získaní plného meštianstva v mestečku Trstená.

Prepis listiny:
Listina o vzdaní sa práv šoltýsov v prospech mestečka TrstenáNize psany gak ze strany společnosti Mestečka Trsteneg tak tez šoltisuov pred oznamenem Mestečku bidlicich vislany plnomocny Deputaty zeznavame: kterak predepsany Šoltisy pozorujice a rozvažujice pomalu nesnadnost v zachovavany obecneho dobreho poradku a ginich pripadnostiach od davneho giž času pro tu pričinu trvajica že jak po panskich darovkach a cinzoch tak teš y po ginich nekterich vecech od společnosti mestecka posavad oddeleny, usilugice se pak buducne to gednote a gednomicnosti zustavaty: tize poist dolozeny šoltisy do spoločnosti Mestskeg ze do seckimy takimi apertinentiami a uzitky se oddaly a zospolčily, zanechavagice a opustegice prednost aneb pravo šoltistva ktere posavad gakimkolvek spusobem gim nalezelo a gak v slobodach tak y po darovkach a ginich Tierchoch s mestečkem na potomne časy pozdicky gednostagnost a ucastnost mity chtejuce. Na proty pak tomu estečko predoznamenane a cela Comunitas tichze wiss menovanych šoltisuw do sweg společnosti prigmuce, gich tak gako ginich mestianou a spolu obiwatelou zde poseckich mestickich slobodach, Privilegiach a ginich uzitkoch podle společneho a proportionatneho gak Panskych tak tes slobodneho Widieka terchou Znasany buducimy wiečitimy casy ciny. Takove dobrovolne a pratelske dokonany my niz psany Deputaty slohutnemu panstvu k laskavemu potvrdzeny ponizene poddavame sub arce Arva 24. noviembris 1761.

Ze strany šoltisuv plnomocny deputati
plnomocny deputat
Georgius Trsztenski m.p
Joannes Szlotai m.p.

Ze strany mestecka
Andreas Fabri praefati.
oppidi Notarius m.p

Preklad listiny:
Dolu napísaní ako zo strany spoločnosti mestečka Trstenej, ako aj šoltýsov pred obyvateľmi vyslanými zástupcami oznamujeme: ako oznámení šoltýsi hľadiac a rozvažujúc zložitosť v zachovaní obecného blaha a pri iných záležitostiach oddávna z dôvodu trvajúceho delenia panských dávok a cenzov (daní) od obyvateľov mestečka usilujeme sa do budúcnosti zjednotiť, rovnakí šoltýsi do mestského spoločenstva sa priradili, opúšťajúc výhodu a právo šoltýstva, ktoré doposiaľ akokoľvek im náležalo a ako v slobodách, tak aj po daniach a iných ťarchách s mestečkom na budúce časy po vždy rovnako účasť majúce. Spoločnosť týchto vyššie menovaných šoltýsov do svojej spoločnosti prijmúc, ako iných mešťanov a spolu s obyvateľmi tu vo všetkých mestských slobodách, privilégiách a iných úžitkoch podľa spoločného a pomerného panských tak tiež stoličnou ťarchou znášania do budúcich časov, navždy konať. Takúto dobrovoľnú a priateľskú zmluvu urobenú my, dolupodpísaní poslanci slovutnému panstvu, k láskavému potvrdeniu ponížene podávame pod hradom Orava 24. novembra 1761.
Zo strany šoltýsov plnomocní poslanci Juraj Trsztenszký.
Zo strany mestečka plnomocný deputát.
Andrej Fabri, Ján Szlotai v. r. mestský notár.