13. Čiastočný preklad latinskej časti listiny kanonickej vizitácie Daniela Krmana vzťahujúcej sa na Trstenú po rozdelení kostolov počas Rákocziho povstania, 1706

Listina je z roku 1706.
Listina sa nachádza v Štátnom archíve v Bytči, v pobočke Dolný Kubín.

Regest:
Z vizitácie sú doložení kňazi trstenskej evanjelickej cirkvi, inventár kostola ako aj inšpektora Juraja Trstenského II.

Prepis listiny:
Kanonická vizitácia, 1706V roku 1706 vykonávajúc generálnu vizitáciu ja, Daniel Krman, prišiel som do chrámu trstenského, kde sa stalo. 1. V pamäti ľudí šírili evanjelium páni reverendi: Gastrabinus, Fabianus, bol škandálny. Juraj Stranovius, Ján Andrea, Johan Csina, Michal Institoris slúžili cirkvi za povstania Imricha Tökölyho. Ján Czarda, ktorý teraz žije v Kľačanoch, Ján Neüman, ktorý je z Monaka, študoval vo Wittembergu a po dva roky farár Kamenno-Porubský, v mieste po roku Trstenský, teraz v Rajeckej Lesnej /Frivald/. Práve doslúžil R. d. Michal Cervini v Svätej Helene a teraz je miestnym kňazom. 2. Chrámový poklad na pamäť zámery, ktorej kópiu je možno vidieť v protokole z roku 1611 u urodzeného pána Juraja Trstenského s pánom Mikulášom Paldia, oferovali jeden kalich z medi pozlatistý i z mystečku za toláry dvanácť bielych penezí i železo pre oplátky florenov 5. Kamžu jednu, svietniky dva drevené, svetník jeden, ktorý visí na šnúre na prostred kostola. Šatka na kalichu hodvábem červeným svetlým a černým na koncoch šitá, druhá fátelová s čipkami, treťá červeným pamikem šitá. Ručník pretkávaný uterací. Ručník s čipkami druhý, tretí s bielymi. Paclka biela prerábaná. Antipendium na kazateľnici. Na stole antipedium. Fľaša cínová, puška drevená pre oplátky. Truhlička kostelná. Zvon obecný dva, tretí na malej veži zvonček malý. Lúky zem mají páni Curatores vyhľadávať, druhá na príbojci, treťá za malým brodkom, štvrtá ve vlčím potoku. U Lipnice dediny jest lauka. Pod Lipím jest lúka, jest tež záhrada kostelná, na ktorej sedel Michal Bril. Pod Stinením zanecháva se kostelnému. Item sú na Vitanovej dve zeme. Pri mlyne Brezovickom Lázak. Reynin zeč od záhrady, ktorá jest pri farskej záhrade, platí Fl.1. Ranostajové od placu d 50. Vitanovci ode dvúch zemí budú platiti secundum inventarium. Sporadení sú páni Curatorové dva. Matricula Ecclam in Polonia comparatam. Kdo pochová v kostole povinnen bude dati Fl.1 na kostel. Inspectores sunt constituti urodzeným pánom Jurajom Trstenským, pán Juraj Lieskovský, Michal Dyurgin vero est constitutus adilis et una cum Curatoribus jura jurando obligatus. Proventus pastori sunt isti: Kanonická vizitácia, 1706Rolí v tomto zapísaných polovic, druhá traktácia Szécsiovská. Včilejší stav evanjelický zporádal merice a plat tento: po dva korce žita, po dva polovníka, od krstu turák, od úvodu d 6. a kohúta aneb d 8. Od sobáša 12 turákov. Pri mrtvém tele od processu dudkuv 8. Od kázne fl 1. Od mládenca neb devky pri pochovávaní dudkuv 8. Od malého deťátka dudkuv 6. Na svátky vyročitá ofera i Martina. Koleda nanarození Syna Božího v meste, na dedinách koleda na tri krále. Drv od role po fúre, slepka tež z každej role. Komorníci per polturas 4. Ohlášky 4 turáky, od družby mediam vini aneb polturáky 4.