2. Listina originál – Urbár Oravského panstva 1609 pre Trstenú

Urbár Oravského panstva 1609 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

1609
OPPIDUM TRSZTENNA

Urbár 1609Martinus Scultetus habet in proprio fundo inquilinos 5.

Verturam Vini tenetur dare integram – f 20.
Verturam Salis integram – f 35
Attaginus duos, aut – – f – d 50.
2 Mola pro non saginatumque – duorum Portorum. – f 30.
Operarium insuper dum opus est interem.
A serra proventum solitum, vyt aseres Contum, si tausus fuerit. Decimam omnium solvit. Equam Suet Celisetud, hybernat, aut dar ……. f.
Armatus insurgere, areum restaurari, Numeralia instar aliorumque Scultetorum confesere tenetur.
A singulis Ratibus, quaq Incola – Trszteniensis confitivent, et vendent por den. 50. Item, a standibus Decimam exigere, et ad araety arcea administrari tenebitur.

Anno 1608 die 11. augu(s)ti. In ´praesentia Illstr(iss)mi quondam d(omi)ni Comitis Palatini, conclusum cum Martino Sculteto de Trstena, ut ille Montibus sit dictis od Csierneho Potoka (Z)horeliska, az po Bobrowecz, y tam Buobrowecz Puszty Upláz z Suchu Dolinu, uteretur, extirparesqu. : at ab illis per annorumque quatori, inmediate contiunandos, debebit Sua cels. Per Mardure duobus dare. Post quartum vero annum tantum ab iusque Pasenis ut Pratis solvet , quantum cum S. Cols. Seu haeredibus ipsius condumerit.
Prout litera suprinde data sestantur.

Anno 1615. renovata sunt litera presentes, conclusunque cum Martino Sculteto, ut Taxa illa duarum Mardurum, aut Ducatorum simili. Duorum, ad Nostrum duret, haredumque Nostrorum beneplacitum.

Coloni rurales viginti sex.
Inquilini domos habentes nulli.

Urbár 1609 2Oppidum hoc Trsztena testantibus duobus Illustrissimi olim d. comitis Palatini Privilegiis, priori dic 4 Martii, Anno 1604, altero dic 3 Martii Anno 1605 emanatis, ab omni Censuum, Contributionum, tam ordinariorum quam vestra ordinarionque Numeralium quoque ad Baptismos, nuptias, et accequias, nec non laborumque penes Urbarium praestandorum, et solvendorum, ac Aequorium subministramque onere, exempta est liberatta Pro qua extentioni, singulis annis per angarias S. Cole. Beneplacito duranque, in paratis florenos hungarienses Octoquentes solvere tenentur.
Secundo Contionatorem Orthodoxa Augustana Confesionis senquere intertenere ipsique debitas Metreteae anuatim in Parochiam deferere, et administratorumque Rectori Scholae etiam singuli Parochiam per corum unnum Siliginiae quotannispendere debeavit, et temeantur.
Sublimati reditionem, diebus Dominitiae, ante vel sub Conaomie sub florenis Centum interdictam habent.
Singuli oppidani, sub amissione huius Libertatiaea, et sub multa florenorum Proventorum, Domossuas pulesure, uti Curies devete instructas, et erectas habere debent.
Educillatio vini et Coroivitia continuana ipsie est abussiva.
Item : Si quando Suas als. At libereae earundi in modium illoquem Venere contiguat honesti illos extepere tenentur.
Impositionis publicieae Regni, et Comittatueae, more alioruque Subditorum sustenere, et necesitaty posenti, armati insurgere tenentur.
Salis insuper Bancoaea detem singulis anemis, dum resquisita fuerint eo quo soli emerint proprio, praemisso redentium juramento S. Colorendere, et in Tvardossin usque deductere obligantur. Prout baet oia in i usquem duobus Privilegiis tusius preaficata, extrasatur habentur.

Urbár 1609 3Item ad Culinam dant.
Bovem ……………3
Capornes ………..100
Anseres …………50
Oua ……………400
Attagimus ……….26

Ab quibus vigesinam, et a secandulis Decimam, uti castri Subdity sua Ces. Quotannis danz.
Item dans singulis ammis pro fl. 12 aurea – cub. 64.

Ibidem est sua Cols. Ornopolium ad quod Vinum ex areae Trszteniesis adueteri tenentur. Loco Cerenisia ? dantur et areae oenophola Hordey quotannis Cub. 50. lupuli cub. 30. rateae vilioreae n,8. solvitque pro his singulis angarius per f. 28.
Ibidem Trstensienses habent Prata ultra presentia in magna quantitates, incipiendo á Prato Krsakowsko vocato, usq. fluvium Lipnicza dictum, qui Metas á Jablonka distinguit.

Listina preklad

Urbár Oravského panstva 1609 pre Trstenú.
Nachádza sa v MOL Budapešť.

1609
Mestečko Trstená

Martin Škultét má na svojom funduse 5 subželiatov.

Vína dáva v celosti za ……………………….20 fl.
Soli dáva v celosti za………………………..35 fl.
Jarabíc dáva dve za…………………………..50 d.

2 Z mlyna, ktorý neslúži na kŕmenie bravov otrubami ..30 fl.
Musí mať k dispozícii robotníka pre potreby hradu.
Z píly obvyklý dôchodok (daň) vo všetkom alebo ako býva.
Desiatok všetci platia.
Keďže kobyly nezimuje v maštaliach, má dať……..
Je povinný ísť do vojny, opravovať a škultéti dávať rozličné dary priznávať.
Za každú jednu plť, ktorú urobia v Trstenej a predajú, musí odovzdať po 50 d. (v peniazoch). Takisto desiatok zo šindľa vyberať budú a Oravskému zámku sú povinní slúžiť.

Dňa 11. Augusta 1608 v prítomnosti osvieteného nebohého pána grófa palatína (bolo) dohodnuté s Martinom Trstenským šoltýsom, že bude od Čierneho Potoka Zhoreliska, až po Bobrovec, ako aj Bobrovec Pustý Úplaz a Suchú Dolinu užívať a klčovať: z toho za štyri roky po dvoch kunách dávať (ak neboli kuny s kožou, tak za každú bol povinný dať 4 zlaté). Po štyroch rokoch sa dohodne ako bude platiť.

Roku 1615 obnovujúc prvý list ukázaný, dohodnutý s Martinom Škultétom takto, aby dal 2 kuny alebo dva dukáty k nášmu dobru (k dobru panstva).

Sedliakov poľných (s poľnosťami) je dvadsať šesť.
Želiari nemajú žiaden dom.

Tomuto mestečku Trstená priznal dvojmo osvietený vždy p(án) gróf palatín privilégiá pochádzajúce zo 4. marca 1604 a druhé z 3. marca 1605 o všetkých cenzoch, kontribúcií, tak obyčajných daniach – normálnych aj zvláštnych. Iba od darov na krstenie, sobáše a pohreby, ako aj od iných prác a robôt k urbáru zastávanú, a platenie, aj rovnako podriadené obťaženiu (zaťaženiu) okrem oslobodenia pre takú výnimku, jednotlivo ročne pre dávky (pozn.: Podľa dohody medzi panstvom a šoltýsmi sa budú vyrubovať dane). Za ktorú (dohodu) trvajúcu k dobru panstva, povinne každoročne platila 800 zlatých.
Za druhé učenie pravej augsburskej viery pod celoročným vedením majstra v chráme a prisluhovanie školskému rektorovi tej obyčajnej fary je povinný odovzdať korec (plošná miera 2837 m2) raže ozimnej ?.
Pred vznešeným kázaním Božím alebo počas neho sa nesmie (zrejme goralka) predávať, inak dostane pokutu 100 zlatých.
Jednoduchí mešťania sú povinní pod hrozbou straty slobôd a pod pokutou 300 zlatých mať svoje domy pekne vystavané ako sa na mešťanov patrí. Je im povolená stála krčma, aby svoje pivo a víno predávali.
Takisto oni alebo príbuzní môžu slobodne poľovať. Stoličné drevo, aj napadané všeobecne kráľovské, ako ostatní poddaní majú dávať. A tiež v čase potreby do zbrane ísť.
Každý rok majú odovzdať desať balvanov soli. Ak by boli nájdené za tú istú cenu ako ich sami (Trstenčania) kúpia a pod prísahou to povedia, musia to predať, až na Tvrdošín ich ? Podľa týchto v tom dvoch privilégiách ukázaných, zvláštne majúc.

A tiež do kuchyne dajú
Voly……………..3
Kapúni………….100
Husí…………….50
Vajec…………..400
Jarabíc………….26

Z koho dvadsiatnik a zo šindľu desiatok každý rok rovnako ako aj iní hradní poddaní (majú) dávať.

Rovnako každý rok dajú (na hrad) 64 lukien ovsa za 12 zlatých (Poznámka autora Lukno – dutá kvantitatívna miera: liptovské lukno bolo roku 1582 asi 156,32 litrov. Húščava odhaduje túto mieru na 159 litrov. To predstavuje 116,4 kg obilia. Trenčianske lukno – 93,12 litrov alebo 69,83 kg, turčianske 139,68 litrov a 104,76 kg. Podľa nášho názoru ide o trenčianske lukno (93,12 litrov alebo 69,83 kg) z toho dôvodu, pretože na Orave je oveľa ťažšie dopestovať obilie ako v nižších polohách.)

Je tam panská krčma, na ktorú sú povinní Trstenčania prispievať zámku (na panstvo). Namiesto piva dáva mesto krčmárovi každý rok 50 lukien jačmeňa, 10 lukien chmeľu, plných zaplatiť 8. Každý krčmár platí 28 zlatých. Tam Trstenčania majú polia s veľmi veľkou rozlohou od poľa Kršákovského zvaného až k potoku Lipnica, ktorý delí chotár s Jablonkou.