7. Listiny Štefana Theőkoly o výbere richtárov v Trstenej, 1675

Listina je z roku 1675, nachádza sa v Štátnom archíve v Bytči.

Regest:
Listina grófa Štefana Tőkőlyho Jurajovi TrstenszkémuListina hovorí o výbere a podmienkach výberu richtárov v Trstenej v období, keď bol Štefan Tőkőly direktorom Oravského panstva. Z listiny vyplýva, že Juraj Trstenský I., ako šľachtic a zároveň richtár šoltýstva, si neplnil finančné povinnosti voči Oravskému panstvu.

Prepis listiny:
My hrabe Theőkoly Istvan wečity pan na Kežmarku widyeka Oravskeho hlavny Ispan, Zamku Arva a Lietava rečenich y panstva knim naležejiciho plnomocny Director, davame na vedomy povšem komuby wedety naleželo. Ponewacz Wojtovstvy Trsztenszke na tolko prislo že mimo jedneho Georgiusa Trsztenszkeho ne nachodil se zmezy Šoltisovo kteriby dostatečny byl prideny mestečka a vybirany y oddavany duchodkum a y ten vo velkich dluhiech a Reštanciach postaveny bivše, ktomu y mestečko nemale praetensie škodlive knemu magíce pravem svym pokračugíce, na čo položeny gest, zretelne dava se znat z processu toho prava. Steg pričiny netolike tense Wojt Georgius Trsztenszky aby od toho uradu byl oslobozeny nastaval ale y mestečko unižene Suplikugice žadalo, aby gim ku prikladu ostatnych vpanstvych nasem Oravskem suczich Mesteček, a podle gegich starobileho zachovavany, wolno bilo Každoročne zmezy mesťanom poradkom a spusobem dobrim Richtara Ordinovaty, gegich zadost My slusne upovažujice ano y dalšim škodam kteriby asnadno Mestečko prigity mohly, predgity gako tess y zradu a roztržitost mezy nemy vovzniknutu protrhnuty chtegice, ktomu skrze plnomocensztvy Directorvsztvy našeho privolugeme, tak zeby buducne a šoltisy do Mestečka, any Mestečko do šoltisov nicz nemelo mestečko svog termin a gine povinosti, šoltisy pak čo od nich prinalezy aneb prinaležety bude, kzamku našemu Oravszkemu odovzdavali Utrovy teš gako dosavad ode dvuch Raly platily, tak y za tym k Mestečku platili povinny bily. Dokladagici y to a prysne poruczugice, aby sobe buducne pričiny k zrade nezawdawaly, any w horach any zemach, aneb pasienkach jeden druhému nazlost škody a prekažky nečinily ale radnej svorne a chvalitebne gako na dobrich susedum naležy sebuv nakladaly. Kterešto takoveto mezy Mestečkom a šoltisy Trsztenszkimy učinene, a buducne wečitimy časy trvagice dokonany, zplnomocenstvym Directorstvy našeho approbugice stranky obidve ivtom skrze tento naš list, ruky našej podpisanym a pečety pritisknutym ztvoreny potvrdzujeme, a Ugistujeme. Genž gest psan w kastiely našem Svateg sofie. Dne dvacateho šesteho mesicze čšervencze, roku páne Tisíceho Šesty steho, sedemdesateho pateho.

Comes Step. Theőkeőly m.p.

Preklad listiny:
My, gróf Theőkely Štefan, večný pán v Kežmarku, Oravskej stolice hlavný župan, hradu Orava a Lietava povedaných a panstiev k nim náležiacich plnomocný direktor, dávame na vedomie všetkým, ktorým osoží. Pretože fojtovstvo trstenské okrem jedného Juraja Trstenského nenachádzal sa medzi šoltýsmi, ktorý by bol vybraný z mestečka a oddaný poplatkom a i ten vo veľkých dlhoch a reštanciách bol, čo viedlo k nie malým predstavám škodlivým k jeho právu pokračujúc, z čoho vedú jasné dôsledky tohto práva. Preto pod tlakom fojt Juraj Trstenský žiadal rovnako ako aj mestečko znížene žiadalo, aby bol z tohto úradu uvoľnený, aby bol príkladom pre ostatné mestečká Oravského panstva a podľa ich starobylého zvyku zachovávaný, slobodne bolo každoročne pomedzi mešťanom riadnym spôsobom richtára zvoliť, ich žiadosť my slušne odobrujeme, aby sme ďalším škodám, ku ktorým by mestečko mohlo prísť, predísť tiež zradu a roztržky medzi nimi vzniknuté prerušiť chceme, k tomu skrz plnomocenstvo naše direktorské povoľujeme, takže do budúcnosti šoltýsi s mestečkom, ani mestečko so šoltýsmi nič nebudú mať, mestečko svoj termín (voľby) a iné povinnosti, šoltýsi naďalej tak ako im prináleží alebo prináležať bude, k hradu nášmu oravskému odovzdávať budú dane od dvoch ralí platiť, tak ako zatiaľ k mestečku povinní platiť boli. Dokladáme i to prísne nariaďujúc, aby si do budúcnosti k zrade nezadávali, ani v horách, ani poliach alebo pasienkoch jeden druhému na zlosť škody a prekážky nerobili, ale radšej svorne a milo ako sa na dobrých susedov patrí správali. Toto medzi mestečkom a šoltýsmi Trstenskými učinené, do budúcnosti na večné časy trvajúc urobené, plnomocenstvom direktorstva nášho potvrdené oboma stranami skrz tento náš list, rukou našou podpísaný a pečaťou pritlačenou potvrdzujeme a overujeme. Napísaný bol v kaštieli našom svätej Žofie. Dňa 26. mesiaca júla, roku Pána 1675.