5. Preklad Žiadosti o udelenie armálnej listiny, 1638

Listina je z roku 1638.
Odpis listiny sa nachádza v Štátnom archíve v Bytči, v pobočke Dolný Kubín.

Regest:
Žiadosť o udelenie armálnej listinyZo žiadosti vyplýva, že šľachtictvo Andreja Trsztenského odporúčali Gašpar Illesházy, Štefan Ostrosicz a Ladislav Hoszuthoty vyslanec Oravskej a Liptovskej stolice pod dvojitou pečaťou, tak ako bolo treba podľa zvyku.

Text listiny:
Žiadosť o udelenie armálnej listinyNajjasnejšiemu cisársko-kráľovskému veličenstvu, pánovi, pánovi dobrotivému. Verní služobníci, vo vďake majestátu najjasnejšieho, úctivo poddaní spomínajú kráľovskú dobrotivosť vlasti synov, zväčša pokiaľ pamäť siaha, ktorý odkiaľ z úctivého stavu postavenia toho nešľachtického do stavu skloneného v skupine kráľovstva šľachticov, skrz kráľovskú láskavosť, dosadený a zvážený. Ja, čo plody dobrotivosti veličenstva nášho najjasnejšieho, čo všetci jeho verní pokojne vyjadrovať poníženú prosbu pred trónom takým preukázanými činmi, majúci rešpekt vernosti nášho služobníka, v mnohých zápasoch pre vlasť prednosťami cností v postavení a stave nešľachtickom môjho oslobodenia a v tomto pozostávajúci kráľovských šľachticov nepoddajných, pre mňa Andreja, Jána a Martina synov, aj Dorotu i Katarínu Trsztenszké dcéry moje, vypočítaných a ďalej niekedy pre dobro neskôr narodených ostatných, ako aj Martina a Juraja Trsztenszkých bratov pokrvných, rovnako šľachtictva otázku znamenajúcu a ukazujúcu, plníme, čo milosť veličenstva nášho najjasnejšieho verní a veční služobníci vo všetkom príbuzní pripravení prijať dobrotivosťou osvedčenú odpoveď.

Najjasnejšiemu cisársko-kráľovskému veličenstvu ponížení poddaní. Spísané jeho najjasnejšiemu cisársko-kráľovskému veličenstvu v Bratislave dňa 17. januára roku pána 1638. Eminencia arcibiskup ostrihomský podpis.
K najjasnejšiemu cisársko-kráľovskému pánovi dobrotivému veličenstvu ústami prosiaceho Andreja Trsztenszkého.

And(reas).
Trsztenszky
úradník Oravského hradu

Dané mnou, verným vaším služobníkom županom grófom Illeshászy, Jeho Veličenstvu, ktorú úctivú žiadosť zaslanú. Najjasnejšiemu cisárskemu Veličenstvu za dobré služby osoby prosiacej, za ktorú ponížene sa prihovárame.
Tiež takto hneď skrz Liptovskú stolicu Jeho Veličenstvu najjasnejšiemu úctivo sa prihovárame.
Veličenstvu nášmu úctivo prihovára sa Hypolit Ladislav Hoszutothy, zvolený biskup varadínsky.

nadiktované mestu Trstená
Pod písmenom H.