Oslavy 100. výročia narodenia Pápežského preláta Viktora Trstenského (2008)

V dňoch 28. až 29. marca 2008 sa uskutočnilo v Trstenej dvojdňové podujatie pri príležitosti „100. výročia narodenia Mons. Viktora Trstenského“, ktoré vyvrcholilo v sobotu 29. marca 2008.
Celý program bol reťazcom prejavov hlbokej úcty, uznania, obdivu a vďaky k trstenskému rodákovi, ktorý sa zaslúžených pôct dožil, žiaľ, až na sklonku života.

 

Program dňa 28. marca 2008 (piatok)

Mesto Trstená a Teologická fakulta TU v Trnave v spolupráci, s farnosťou mesta Trstená a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety usporiadala dňa 28. marca 2008 pri príležitosti 100. výročia narodenia Mons. V. Trstenského odborný seminár na tému Viktor Trstenský a jeho doba.

 

Odborný seminár Viktor Trstenský a jeho doba  dňa 28.3.2008 (piatok)

Miesto konania: Sála Domu kultúry v Trstenej
Program:  8.45       Privítanie účastníkov
9.00       Príhovor primátora mesta Trstená Ing. Jozefa Ďubjaka
Prvý blok referátov
Referát prof. Dr. Františka Dlugoša
Referát Dr. Márie Šimkovej
Referát Dr. Ľuboslava Hromjaka
Referát prof. Dr. Emílie Hrabovec
10.45     Diskusia
11.15     Prestávka
11.30     Druhý blok referátov
Referát doc. Dr. Juraja Dolinského
Referát Dr. Františka Trstenského
Referát doc. Dr. Márie Bielovej
Referát Denisa Pongrácza
12.45     Diskusia
13.15     Záver seminára

Plagát propagujúci oslavy „100. výročia narodenia Mons. Viktora Trstenského“ v Trstenej)

Na seminári odzneli tieto príspevky:

  1. Dekan teologickej fakulty Trnavskej univerzity Juraj Dolinský,
  2. Vedúci katedry politológie filozofickej fakulty  Trnavskej univerzity Milan Katuninec,
  3. Mária Šimková zo Slovenskej akadémie vied,
  4. Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., fotografia marec 2008František Trstenský z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
  5. Mária Bielová z Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave,
  6. Ľuboslav Hromjak z filozofickej fakulty Trnavskej univerzity,
  7. Denis Pongrácz – autor odborných publikácií z oblasti genealógie a heraldiky.
    Denis Pongrácz, fotografia marec 2008 Pán Denis Pongrácz a pán farár ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec

 

 

Dome kultúry tiež inštalovali výstavu, zloženú z predmetov a fotografií zo života Trstenského a v náklade 3 500 kusov vydali publikáciu „Spomienky na monsignora“.
Pohľad na výstavku z pozostalosti Msgr.V.Trstenského, foto marec 2008 Pohľad na veci Msgr.V.Trstenského, foto marec 2008

 

 

Program dňa 29. marca 2008 (sobota)

Na  cintoríne pri SAD účastníci položili vence na hrob Msgr. Viktora Trstenského a pomodlili sa.
Kladenie vencov na hrob Msgr.V.Trstenského dňa 29.3.2008 Modlitba nad hrobom Msgr. V.Trstenského dňa 29.3.2008 Príprava hrobu Msgr.V.Trstenského na kladenie vencov 28.3.2008

 

 

Slávnostná omša (9.00 hod.)

Program osláv v Trstenej vyvrcholil slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Martina  v Trstenej. Hlavným celebrantom bol Msgr. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup.
Msgr. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, marec 2008 Sv. omša v Trstenej, marec 2008

 

 

Sv. omša  v Trstenej a portrét Msgr. V. Trstenského, marec 2008Na Sv. omši spieval chrámový zbor Martinus spolu so zbormi z Tvrdošína a Nižnej.

 

 

Odhalenie pamätnej tabule (cca 10.30 hod.)

Pohľad na zhromaždenie pred domom Msgr. V. TrstenskéhoPo sv. omši zamieril sprievod k jeho rodnému domu. Vo chvíli, keď zaznel chorál „Kto za pravdu horí“ v podaní Hornooravského miešaného speváckeho zboru a dychovej hudby Oravanka, už nebolo jednoduché v mohutnom dave identifikovať všetkých „cezpoľných“ účastníkov. Zazreli sme medzi nimi predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára s manželkou, poslankyňu NR SR Vieru Mazúrovú a autora pamätnej tabule Hieronýma Balka.
Príhovor primátora Trstenej Ing. Jozefa Ďubjaka. 29.3.2008Ďalšie dve delegácie predstavil v uvítacom prejave primátor Trstenej Jozef  Ďubjak: jednu tvorili farníci zo Starej Ľubovne a druhú farníci z Dolného Kubína vedení pánom dekanom Ľubomírom Pekarčíkom.
Pamätná tabuľa na dome Msgr. V Trstenského, autor pán  H. BalkoPamätnú tabuľu spoločne odhalili spišský diecézny biskup František Tondra a žilinský župan Juraj Blanár. Dvojica aktérov už svojím zložením ako keby pripomínala, že život a dielo Mons. Trstenského si zasluhuje uznanie nielen u katolíckej pospolitosti, ale aj u predstaviteľov verejnej správy. Táto skutočnosť je mimo akejkoľvek polemiky. „Bolo z neho cítiť neskutočnú vieru, ktorú v sebe mal, presvedčenie v kresťanské a morálne hodnoty, ktoré plným priehrštím rozdával,“ zaspomínal si dnes na osobnú skúsenosť zo stretnutia s Trstenským predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Výstavka z diela Msgr. Viktora Trstenského, marec 2008V diele Nemohol som mlčať podľa neho vyjadril prístup k životu, ktorý má čo povedať aj dnešným ľuďom „Lebo to nie je len o tom, bojovať za pravdu a svoje presvedčenie, ale aj o tom, aby sme neboli ľahostajní k spoločenskému životu Sme ľudia, a musíme si vážiť jeden druhého,“ dodal pán Blanár.
Stačí si pripomenúť, že Mons. Viktor Trstenský dávno predtým, ako sa stal pápežským prelátom, bol strávil skoro 8 rokov v žalároch a pracovných táboroch. Keď sa konečne mohol vrátiť k pastorácii, nebral ohľady na vlastnú bezpečnosť. Vo svojich listoch ústavným predstaviteľom obhajoval občianske práva a upozorňoval na deformácie v spoločenskom živote a politickom vývoji. Aj v tom je jeho veľkosť.
Autorom pamätnej tabule je Hieroným Balko, ktorý predložil tri výtvarné návrhy na pamätnú tabuľu. Komisia vybrala návrh zobrazujúci v reliéfe hlavu Viktora Trstenského, v pozadí s motívom väzenských mreží. Vyhotovená je zo syntetického kameňa pieskovcovej farby s možnosťou zlátenia niektorých častí. Pamätná tabuľa bola umiestnená na dome Msgr. Viktora Trstenského.
Ján Trstenský pod pamätnou tabuľou Mikuláš, Mikuláš, Dušan Trstenskí, marec 2008

 

 

Slávnostná akadémia (cca 11.00 hod.)

Počas akadémie bola videoprojekcia fotografií, filmov so zábermi zo života Viktora Trstenského, spevy chrámového zboru Martinus spolu s chrámovými zbormi z Tvrdošína a Nižnej a výpovede a spomienky priateľov a súčasníkov Viktora Trstenského.
Akadémia v marci 2008 Príhovor pána župana Juraja Blanára na akadémii, marec 2008

 

 

Slovenská pošta vydala pri tejto príležitosti poštovú pečiatku.

 

Recepcia (cca 13.00 hod.)

Po skončení akadémie sa uskutočnila recepcia pre zúčastnených.
Zápis do Pamätnej knihy Msgr. prof. ThDr. František Tondra 29.3.2008 Podpisy v Pamätnej knihe 29.3.2008Zápis do Pamätnej knihy doc. ThDr. František Trstenský 29.3.2008 Pán župan Juraj Blanár v diskusii s účastníkmi podujatia

 

 

Publikácia

Pamätná publikácia obsahuje spomienky a príbehy zo života Viktora Trstenského, fotografie, príhovory. Úvodné slovo napísal pán dekan Michal Tondra. Vydaná bola k dňu 100. výročia Trstenského narodenia.

(Použité podklady a materiály: Pavel Abraham ORAVA 7.4.2008, Sita)

 

Na záver citujeme obľúbené motto Msgr. Viktora Trstenského:

Nohami chodiť po zemi, rukami sa držať neba.
Časné veci užívajme, a na večné pamätajme.